Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 182 /BC-UBND Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2016


BÁO CÁO

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử

tri sau kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khoá X.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được yêu cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 326/BC-MTTQ-BTT ngày 31/8/2016 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa X; Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cụ thể từng vấn đề như sau:I. VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan cần sớm giải quyết đất ở tái định cư cho 18 hộ dân tại thôn 3 xã Hàm Liêm, theo Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 về việc ban hành quy định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của người dân để thi công Khu Công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần trong các đợt tiếp xúc với Đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

- 18 hộ dân tại thôn 3 xã Hàm Liêm có đất nông nghiệp thu hồi lớn (trên 5.000 m2) thuộc dự án Mở rộng Khu công nghiệp Phan Thiết (giai đoạn 2) và dự án Khu tái định cư Hàm Liêm 3, huyện Hàm Thuận Bắc được thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 27/2005/QĐ-UBBT ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh; theo đó, không quy định chính sách tái định cư đối với các hộ có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn; chỉ có chủ trương hỗ trợ bằng tiền với mức 15.000 đồng/m² (20.000 đồng/m² x 75 %) (theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, để giải quyết kiến nghị về nhu cầu đất ở của các hộ dân này, UBND tỉnh đã có Công văn số 4133/UBND-KTN ngày 11/10/2013 giải quyết mỗi hộ 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Hàm Liêm 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc với giá giao quyền sử dụng đất theo giá quy định của UBND tỉnh tại thời điểm giải quyết đất ở (theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 của UBND tỉnh). Sau khi được giao đất, các hộ lại tiếp tục kiến nghị giải quyết thêm đất ở.

Do theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh, trường hợp 18 hộ dân trên không đủ điều kiện bố trí đất tái định cư; vì vậy, kiến nghị của 18 hộ dân tại thôn 3 xã Hàm Liêm về giải quyết đất ở nói trên đã được UBND tỉnh có ý kiến tại Công văn số 721/UBND-KTN ngày 14/3/2016, cụ thể:

Không xem xét giải quyết cho 19 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp thu hồi lớn thuộc dự án Khu tái định cư Hàm Liêm 3 và Mở rộng Khu công nghiệp Phan Thiết (giai đoạn 2) tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc mỗi hộ thêm 01 lô đất ở tại Khu tái định cư Hàm Liêm 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Trường hợp các hộ trên có nhu cầu thực tế về đất ở, đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc giải theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 và Công văn số 2116/UBND-ĐTQH ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm trong việc xác định nhu cầu về đất ở của các hộ nêu trên.”

2. Sông La Ngà là nguồn nước chính phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân xã Đông Giang, nhưng từ khi có thủy điện Đan Sách thì lượng nước ở đầu nguồn đổ về sông La Ngà bị chặn lại, hiện nay nước sông chủ yếu là từ nước mưa hai bên bờ sông chảy vào nên mùa khô dòng sông bị cạn nước. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm mở cửa van thoát nước của thủy điện Đan Sách để tháo nước từ sông La Ngà về phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở xã Đông Giang khi thiếu nước (cử tri xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc).

Hiện nay trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, khu vực xã Đông Giang và Đông Tiến có 03 nhà máy thủy điện: Đan Sách (6MW, sông Đa Ronal), Đan Sách 2 (4,5MW, suối Thị) và Đan Sách 3 (1MW, suối Thị).

Các nhà máy thủy điện này vận hành theo nguyên lý điều tiết ngày đêm (không tích nước), lấy nước từ sông Đa Ronal và suối Thị (sau đập thủy lợi Đan Sách) để phát điện, sau đó trả nước lại ngay cho sông Đa Ronal và suối Thị (xã Đông Tiến).

Theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra các nội dung trên tại các nhà máy thủy điện và đề xuất phương án giải quyết phù hợp.3. Từ năm 1993-1996, Ban quản lý điện Tánh Linh đã vận động nhân dân đóng góp tiền để xây dựng công trình điện. Đến nay Ban quản lý điện Tánh Linh đã sáp nhập vào Công ty Điện lực Đức Linh. Theo các chủ trương và chính sách của Nhà nước thì trả tiền gốc do nhân dân đóng phải trả lại cho nhân dân. Nhưng nhiều năm nay dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo điện lực Bình Thuận thanh toán lại kinh phí đã đóng góp của nhân dân (cử tri xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh).

Ngày 13/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Chuyển giao các Công ty Cổ phần Điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam; trong đó đối với tài sản không có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước (vốn của cổ đông Công ty Cổ phần Điện nông thôn) thực hiện theo nguyên tắc Tổng Công ty Điện lực miền Nam phải hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Điện nông thôn Tánh Linh (để chi trả cho các cổ đông) theo giá trị thực tế của tài sản bàn giao.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận và Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh đã phối hợp lập danh mục, kiểm kê, xác định giá trị tài sản chuyển giao. Đến nay, 02 Công ty đã hoàn thành hồ sơ tổng hợp khối lượng và phân tích giá trị thực tế còn lại của tài sản lưới điện hạ áp và tài sản khác của Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh. Ngày 27/6/2016, Công ty Điện lực Bình Thuận và Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh đã ký Biên bản giao nhận tài sản lưới điện hạ áp nông thôn và tài sản khác của Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh đã xác nhận Biên bản xác định cơ cấu các nguồn vốn để hoàn trả vốn theo giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp và tài sản khác của Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh do Công ty Điện lực Bình Thuận và Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh lập, theo quy định của Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc thẩm định giá trị tài sản lưới điện hạ áp nông thôn và các tài sản khác của Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh chuyển giao cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Tổng Công ty Điện lực miền Nam có trách nhiệm hoàn trả vốn cho Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh. Công ty Cổ phần điện nông thôn Tánh Linh thực hiện hoàn trả vốn cho các cổ đông của Công ty theo quy định hiện hành.

4. Cử tri xã Đức Phú, huyện Tánh Linh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc gian lận thương mại của các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để ngăn chặn kịp thời hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra việc đo lường bán lẻ xăng dầu của các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng”.

Để kiểm tra việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu trên địa bàn huyện Tánh Linh, đã trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra 66 cơ sở, phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 28 triệu đồng, cụ thể:

- Đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra 49 cơ sở nhưng không phát hiện vi phạm.

- Đối với mặt hàng xăng dầu: kiểm tra 17 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, phát hiện và xử lý 04 vụ vi phạm hành vi nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước là 28 triệu đồng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, góp phần tích cực ổn định giá cả thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước và lợi ích của người tiêu dùng. Đồng thời, kiến nghị cử tri trong tỉnh, nếu phát hiện hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đề nghị cử tri báo tin cho Đội Quản lý thị trường, hoặc Phòng Nông nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố hoặc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý thị trường để kịp thời kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.5. Cử tri huyện Tuy Phong, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cụm công nghiệp tại khu vực phía nam huyện, thu hút các công ty, xí nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo việc làm cho nhân dân địa phương nói chung và những người lao động biển nói riêng (Vì những năm gần đây việc khai thác hải sản không đạt hiệu quả do nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiện, nên bỏ nghề biển thất nghiệp).

Theo quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; trong đó, huyện Tuy Phong có quy hoạch 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích 77,56ha và KCN Tuy Phong diện tích 150 ha.

Khu vực phía nam huyện có quy hoạch các cụm công nghiệp: Nam Tuy Phong (54ha) và Hòa Phú (5,72ha); trong đó:

- Cụm công nghiệp Nam Tuy Phong: Đã được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 23/01/2008. Hiện nay, UBND huyện Tuy Phong đang thuê tư vấn lập dự án đầu tư theo quy định.

- Cụm công nghiệp hải sản Hòa Phú: Đã được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 và giao có chủ trương giao cho Công ty TNHH Nước đá Ngọc Mai làm chủ đầu tư; UBND tỉnh cũng đã giao 42.491m2 cho Công ty. Hiện đã tổ chức đầu tư xây dựng xong tuyến đường nội bộ D1 và đang chuẩn bị thi công các hạng mục hệ thống cung cấp điện, cấp và thoát nước trên nền diện tích 4,25ha, đạt tỷ lệ 74,3%.

Mặc khác, khu vực phía Bắc huyện Tuy Phong (xã Vĩnh Tân) đang triển khai đầu tư Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân; đang triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 1 và Cảng tổng hợp Vĩnh Tân nên đã và đang thu hút và giải quyết hàng ngàn lao động, trong đó có lao động của địa phương.6. Trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc địa bàn khu phố 5, phường Mũi Né, cách giếng khoan của Trạm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân phường Mũi Né khoảng 25m nhưng UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Liên Danh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp có giải pháp xử lý để không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân (cử tri phường Mũi Né – thành phố Phan Thiết).

Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Liên Danh thuộc diện di dời theo lộ trình chỉnh trang, đầu tư nâng cấp, di dời, giải tỏa cửa hàng xăng dầu theo Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025 (di dời từ khu phố 4 đến khu phố 5, phường Mũi Né) và được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 1741/QĐ-UBND ngày 22/6/2016.Ngày 30/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế dự án, qua kiểm tra: vị trí đặt bồn chứa cửa hàng xăng dầu Liên Danh nằm phía Tây cách giếng khoan của Trạm cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân phường Mũi Né khoảng hơn 80m; dự án đã được UBND thành phố cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, doanh nghiệp có cam kết triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu theo đúng Quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định tại giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Do vậy, việc triển khai đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Liên Danh đảm bảo thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phan Thiết kiểm tra, đánh giá kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND thành phố cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Liên Danh tại Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 73/GXN-UBND ngày 30/12/2015.7. Việc thực hiện dự án quy hoạch Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2; đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét di dời đến Khu công nghiệp Hàm Kiệm, nhằm đảm bảo môi trường của thành phố Phan Thiết.

Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 có quy mô 40,7 ha được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Thép Trung Nguyên làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 và được Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48221000008 ngày 23/4/2007. Báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Phan Thiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 và Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 26/7/2007. KCN Phan Thiết giai đoạn 2 được tiến hành khởi công xây dựng từ ngày 28/4/2007. Đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư kết cấu hạ tầng KCN để thu hút đầu tư và đã thu hút 07 dự án trong nước. Dự kiến sẽ thu hút lấp đầy vào năm 2017 với một số ngành nghề phù hợp danh mục ngành nghề thu hút đầu tư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Như vậy về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư của KCN Phan Thiết giai đoạn 2 đã đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về đầu tư. Hoạt động của KCN Phan Thiết giai đoạn 2 cũng phù hợp với nội dung Công văn số 1555/TTg-KTN ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. Do đó, việc di dời KCN Phan Thiết giai đoạn 2 đến KCN Hàm Kiệm là chưa phù hợp trong tình hình hiện nay vì KCN Phan Thiết giai đoạn 2 chưa vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư và môi trường để phải xem xét đến việc di dời đến vị trí khác.

Tuy nhiên nhằm đảm bảo môi trường cho khu vực Hàm Liêm, Phong Nẫm và cả Thành phố Phan Thiết trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành của tỉnh và nhất là Ban Quản lý các KCN giám sát kỹ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Phan Thiết giai đoạn 2, yêu cầu tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động sản xuất, khuyến khích thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu công viên Phong Nẫm, vừa góp phần tạo mảng xanh cho thành phố Phan Thiết và là khoảng cách ly hợp lý với khu dân cư xã Phong Nẫm.8. Đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân khu vực xóm Cây Cày- thôn 4, tổ 5, tổ 6 – thôn 3 xã Hồng Sơn; Thôn Cầu Vượt, Hòn Mốc, Tân Hòa; hạ thế kéo điện cho nhân dân tổ tự quản số 1 thôn Bình Phụ; đầu tư điện, đường, trường học tại khu Đá Dựng – thôn Tân Hòa, xã Sông Bình. Vì hiện nay các khu vực này chưa có hệ thống lưới điện thắp sáng cho nhân dân. (cử tri xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Sông Bình, huyện Bắc Bình).

Cụm dân cư xóm Cây Cày, thôn 4, Hồng Sơn có 170 hộ dân được cấp điện từ trạm biến áp (TBA) Nghĩa Trang Hồng Sơn 1 công suất 50 kVA. Hiện tại, lưới điện hạ thế đã cơ bản phủ hết toàn bộ khu vực, các hộ dân đều có điện sinh hoạt thắp sáng. Tuy nhiên, chỉ còn một số hộ dân sống rải rác cách xa lưới điện đang tạm thời câu phụ sau điện kế chính.

Khu vực tổ 5 và 6 thôn 3, Hồng Sơn: còn 30 hộ chưa có điện thuộc diện nhà ở và chòi tạm phân bố rải rác, không tập trung trên đồng lúa, cách xa nhau khoảng 200 m. Vì suất đầu tư cao, không đáp ứng tiêu chí, nên chưa thể đưa vào các dự án đầu tư thời gian qua.

Thôn Cầu Vượt, xã Sông Bình: Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đầu tư đường dây hạ thế với khối lượng 2,8 km, thuộc TBA Cầu Vượt 1 (1,8 km) và Cầu Vượt 2 (1 km), kinh phí đầu tư 444 triệu đồng để cấp điện cho các hộ dân sống tập trung khu vực thôn Cầu Vượt. Chỉ còn lại 18 hộ sống rãi rác theo vườn rẫy và ở quá xa bán kính cấp điện.

Thôn Hòn Mốc, xã Sông Bình: Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đầu tư đường dây hạ thế với khối lượng 1,5 km, kinh phí đầu tư 445 triệu đồng để cấp điện cho các hộ dân sống tập trung khu vực thôn Hòn Mốc, chỉ còn lại khoảng 30 hộ sống rải rác theo vườn rẫy và ở quá xa bán kính cấp điện.

Thôn Tân Hòa, xã Sông Bình: Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đầu tư đường dây trung thế 2,6 km; 2 TBA dung lượng 100 kVA và đường dây hạ thế 3,1 km, thuộc TBA Tân Hòa 1 (1,6 km) và Tân Hòa 2 (1,5 km), tổng công kinh phí đầu tư 2.178 triệu đồng, để cấp điện cho các hộ dân sống tập trung khu vực thôn Tân Hòa. Còn lại khoảng 60 hộ thuộc cụm dân cư Bàu Cỏ, thôn Tân Hòa sống rải rác theo vườn rẫy và ở quá xa bán kính cấp điện, chưa thể cấp điện.

Thôn Bình Phụ, xã Sông Bình: Khu vực Tổ tự quản 1, thôn Bình Phụ đã được cấp điện. Có một số hộ dân thôn Bình Phụ ở cách xa lưới điện hiện hữu nên tạm thời sử dụng điện câu phụ qua điện kế chính của khách hàng khác.

Khu Ðá Dựng, thôn Tân Hòa, xã Sông Bình: còn khoảng 30 hộ chưa có điện sống rải rác theo vườn rẫy, cách đường dây trung thế hiện hữu 5,5 km, trước mắt chưa thể cấp điện được.

Trong các năm qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đầu tư rất nhiều cho khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cụm dân cư nhỏ lẻ khác trong tỉnh đang có nhu cầu dùng điện, trong đó phần lớn thuộc địa bàn miền núi, nông thôn dân cư sinh sống rải rác, nếu đầu tư cùng một lúc chi phí rất lớn và không đạt được hiệu quả đầu tư. Với nguồn vốn còn khó khăn như hiện nay, Công ty chưa thể đáp ứng ngay được cùng lúc mà phải cân đối sắp xếp phân kỳ các giai đoạn để tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện đầu tư dần. Công ty Điện lực Bình Thuận ghi nhận tất cả các ý kiến trên và sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian đến. Rất mong cử tri hiểu rõ và đồng cảm với khó khăn trong điều kiện thực tế hiện nay.

9. Năm 2012, Công ty Điện lực Bình Thuận đã giảm 50% công suất các trạm biến áp của bà con nông dân phục vụ chong đèn thanh long trái vụ. Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh cho biết khi nào người dân được hưởng lại khi đã nộp đủ 100% công suất của trạm biến áp. Kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời, nhưng nêu còn chung chung, cử tri đề nghị UBND tỉnh trả lời cụ thể thời gian trả lại đủ công suất điện (100%) (cử tri huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc).

Trong các năm vừa qua, ngành điện đã rất nỗ lực trong công tác đầu tư và vận hành hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu điện sản xuất thanh long của các hộ dân trong tỉnh. Tuy nhiên, do diện tích thanh long tăng vượt quy hoạch quá lớn (trên 60%), kéo theo nhu cầu điện chong đèn thanh long tăng vượt quy hoạch quá lớn, nên hệ thống lưới điện không thể đáp ứng đủ công suất, mặc dù ngành điện đã đầu tư hệ thống lưới điện tăng vượt quy hoạch được duyệt ở cả 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22 kV. Tuy nhiên, do diện tích thanh long vượt rất cao so với quy hoạch quá lớn (trên 60%), kéo theo nhu cầu điện chong đèn thanh long tăng vượt quy hoạch phát triển điện lực, nên mặc dù ngành điện đã đầu tư hệ thống lưới điện tăng vượt quy hoạch được duyệt ở cả 3 cấp điện áp 220kV, 110kV, 22 kV nhưng vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu.

Năm 2015, Công ty Điện lực Bình Thuận đã lập đề án đầu tư đáp ứng điện cho thanh long giai đoạn 2016 – 2020 trình Tổng Công ty Điện lực Miền Nam xem xét bố trí vốn để thực hiện. Tuy nhiên, do khối lượng đầu tư và nhu cầu vốn quá lớn (trên 3.000 tỷ đồng) để đầu tư cho 3 cấp điện áp 220 kV, 110 kV và 22 kV nên phải cân đối nguồn vốn và phân kỳ để thực hiện đầu tư dần trong các năm tới.

Rất mong bà con cử tri thông cảm với tình hình cung cấp điện còn nhiều khó khăn do thanh long tăng vượt quy hoạch quá lớn và ủng hộ chủ trương tiết kiệm điện chong đèn thanh long, luân canh rãi vụ để đảm bảo cung cấp điện ổn định bền vững, phục vụ chong đèn thanh long đạt hiệu quả cao; UBND tỉnh cùng Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ tiếp tục làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam để đề nghị Tổng công ty bố trí nguồn vốn để đầu tư cho 3 cấp điện áp trên địa bàn tỉnh để sớm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chong đền thanh long của bà con.

10. Cử tri không đồng ý với trả lời báo cáo số 117/BC-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về nội dung “Đồng hồ điện do Công ty điện Đức Linh thay mới chạy nhanh hơn đồng hồ cũ trước kia của Công ty điện Tánh Linh rất nhiều và như vậy phải đóng tiền điện quá cao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đo đạc lại để nhân dân khỏi thiệt thòi”(cử tri xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh).

Công tơ điện do Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai lắp đặt cho khách hàng sử dụng đều đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường và được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường.

Vào tháng 10/2015, qua phản ánh của một số hộ dân ở xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh; Công ty Điện lực Bình Thuận chỉ đạo Điện lực Đức Linh tiến hành kiểm tra công tơ điện và làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về công tơ điện và sản lượng điện tiêu thụ.

Kết quả kiểm tra của Điện lực Đức Linh ghi nhận: tất cả công tơ điện khiếu nại của khách hàng đều hoạt động bình thường, sai số công tơ nằm trong phạm vi cho phép, công tơ đạt yêu cầu về đo lường và Điện lực Đức Linh đã giải thích, thông tin đầy đủ và khách hàng đã đồng ý với kết quả kiểm tra của Điện lực Đức Linh.

Trường hợp khách hàng, cử tri còn thắc mắc, có yêu cầu đơn vị độc lập kiểm định lại công tơ thì khách hàng có đơn gửi Công ty Điện lực Bình Thuận (qua Điện lực Đức Linh) để đề nghị Sở Công thương tổ chức, chỉ định đơn vị chức năng kiểm định. Căn cứ kết quả kiểm định của đơn vị độc lập, nếu xác định chỉ số đo đếm điện của công tơ vượt số lượng điện sử dụng thực tế thì Công ty sẽ hoàn trả khoản tiền thu thừa cho khách hàng (Theo quy định tại Khoản 3 và 5, Điều 25 Luật điện lực số số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004). Chi phí cho việc kiểm định thiết bị đo đếm trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 25 của Luật Điện lực..

11. Cử tri xã Tân Đức, Tân Minh, Tân phúc, Tân Nghĩa, Sông Phan huyện Hàm Tân đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Thuận có phương án di dời đường điện trung thế dọc quốc lộ 1A hiện nay đang chạy dọc khu dân cư rất nguy hiểm đến tính mạng người dân. Đồng thời có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có phần đất thổ cư bị đường dây điện đi ngang qua.

Đường dây điện trung thế bà con phản ánh hiện đang cung cấp điện cho các xã Tân Đức, Tân Minh, Tân Phúc, Tân Nghĩa, Sông Phan và Trại giam Thủ Đức (Z30D); được Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đầu tư xây dựng vào năm 1998 và bàn giao tài sản cho Công ty Điện lực Bình Thuận quản lý vào năm 1999. Công trình này hiện đang vận hành và đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Trong thời gian đầu hành lang lưới điện không có nhà cửa và vật kiến trúc, qua thời gian, người dân tự xây mới, cơi nới nhà cửa kiến trúc bên dưới, càng ngày mức độ vi phạm hành lang lưới điện càng tăng. Lưới điện hiện hữu đi dọc theo lộ giới Quốc lộ 1A phía sau khu dân cư; việc di dời đường dây ra gần Quốc lộ 1A và trước khu dân cư là không thể được, vì vi phạm lộ giới Quốc lộ 1A theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 và việc di dời lưới điện phải phù hợp quy hoạch tổng thể của địa phương.

Lưới điện trên hiện đang vận hành an toàn, ổn định cung cấp điện cho sản xuất và thắp sáng sinh hoạt của nhân dân, vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho lưới điện là trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân và đã được quy định tại điều 48, Luật Điện lực.

Để đảm bảo an toàn cho lưới điện cao áp và đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, đề nghị các hộ dân tại khu vực này khi xây dựng và sửa chữa nhà cửa trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải tuân thủ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện.

Công trình đã được UBND huyện Hàm Tân đầu tư xây dựng và bàn giao ngành điện vận hành ổn định từ năm 1998 đến nay, nên việc bà con đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có phần đất thổ cư bị đường dây điện đi qua là không phù hợp quy định hiện hành.: UpLoaded -> files
UpLoaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
UpLoaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
UpLoaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
UpLoaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
files -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> 1. Kiến thức cơ bản


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương