Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚCtải về 22.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích22.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 489/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19 tháng 03 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính Nhà nước đang xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,

quy hoạch, kế hoạch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chất lượng, quy hoạch, kế hoạch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chất lượng, quy hoạch, kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH


Thực hiện Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005

của Chính phủ quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính

Nhà nước đang xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách,

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/3/2007

của UBND tỉnh Bình Phước)

A. Mục đích, yêu cầu

Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ được giao là nguyên tắc bắt buộc trong tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong đó công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch là rất quan trọng. Thực hiện tốt công tác này sẽ nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc giải quyết các công việc liên ngành, bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.B. Nội dung thực hiện
I. Văn phòng UBND tỉnh

1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quán triệt Nghị định số 144/2005/NĐ-CP đến các Sở, Ban, ngành, huyện, thị trong toàn tỉnh.

2.Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

3. Triển khai thực hiện tốt trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh tại Điều 26 Nghị định này.

4. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mô hình phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chất lượng, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

5.Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị định này trên địa bàn tỉnh.

II. Sở Kế hoạch & Đầu tư - Sở Tài chính

Bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo cho việc thực hiện công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh.
III. Sở Nội vụ

Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong công tác phối hợp theo Điều 33 của Nghị định này.

IV.Hội đồng TĐKT tỉnh

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị tổ chức thực hiện Điều 32 và khoản 3 Điều 33 Nghị định này.


V. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

1.Triển khai quán triệt Nghị định này đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình.

2.Thực hiện tốt nhiệm vụ khi được phân công làm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cơ quan được kiểm tra; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy định tại Nghị định này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo công tác này vào ngày 01 của tháng cuối quý II và quý IV hàng năm.

4. Phối hợp và cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh để xây dựng mô hình phối hợp trên địa bàn tỉnh.

5. Hàng năm tổ chức tự kiểm tra công tác phối hợp tại cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả về UBND tỉnh vào ngày 30/11 hàng năm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt Kế hoạch này./.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương