Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚCtải về 11.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích11.33 Kb.
Y BAN NHÂN DÂN CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM TNH BÌNH PHƯỚC Độc lp - T do - Hnh phúc

Số: 353/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 22 tháng 02 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Dự án Trung tâm hành chính xã Thành Tâm, huyện Chơn ThànhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 29/11/2005 của UBND tỉnh về việc thuận quy hoạch diện tích xây dựng Trung tâm hành chính xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 160/STC-GCS ngày 30/01/2008, theo Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 23/7/2007, số 86/TTr-UBND ngày 24/8/2007 của UBND huyện Chơn Thành và Công văn số 425/UBND-HĐBT ngày 17/12/2007 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trung tâm hành chính xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, cụ thể như sau:

(có Phương án chi tiết kèm theo)Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Hội đồng Bồi thường, HT & TĐC huyện Chơn Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương