Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚCtải về 11.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích11.97 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1821/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 9 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm giao biên chế viên chức

cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2012CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚCCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm Dạy nghề công lập;

Căn cứ Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 04/05/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bình Phước và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm hỗ trợ nông dân thành Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố lực lượng và phát động phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 1645-TB/TU ngày 21/5/2012 của Tỉnh ủy và Công văn số 736/CV/TU ngày 23/5/2012 của Tỉnh ủy về việc thống nhất chủ trương phân bổ biên chế sự nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 1250/TTr-SNV ngày 06/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Tạm giao biên chế viên chức cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Bình Phước năm 2012 là 10 biên chế.

Điều 2.

1. Sở Tài chính căn cứ vào chỉ tiêu biên chế trên để cấp phát kinh phí hoạt động cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.2. Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định phân cấp hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương