Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC



tải về 9.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.21 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ ___________________________________


Số: 878/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH


Điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn một số Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh

–––––––––––––


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 - tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 534/TTr-SKHĐT ngày 23/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 về việc làm và dạy nghề, văn hóa và xây dựng nông thôn mới (danh mục điều chỉnh cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Những nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh của UBND tỉnh.

2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn được điều chỉnh, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch năm 2013.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương