Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 66.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích66.43 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTỔNG HỢP BỘ THUẾ SDĐNN NĂM 2010

Chi tiết cây lâu năm

(Kèm theo Quyết định số: 1473/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: D.tích (ha); Thuế (kg qui lúa)Số
TT


Huyện
thị


Cây Tiêu

Cây Điều

Cây Cà Phê

Hạng 2

Hạng 3

Cộng

Thuế

Hạng 4

Hạng 5

Cộng

Thuế

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4

Cộng

Thuế
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Đồng Xoài

 

6.63

6.63

2,652

 

1,221.66

1,221.66

97,73337.00

 

37.00

14,800

2

Bình Long

137.25

250.55

387.80

175,708

252.40

163.70

416.10

63,573 

72.10

72.10

14,420

3

Chơn Thành

7.59

62.48

70.07

29,165

1,200.80

240.95

1,441.75

259,43613.08

 

13.08

5,232

4

Lộc Ninh

1,102.26

224.78

1,327.04

696,155

1,573.211,573.21

314,642614.03

 

614.03

245,612

5

Bù Đốp

378.00

1,345.00

1,723.00

745,900

2,681.25

154.00

2,835.25

548,570284.06

 

284.06

113,624

6

Đồng Phú

 

 

 

-

1,731.04

1,982.85

3,713.89

504,836

703.90

82.34

 

786.24

420,081

7

Phước Long

9.81

 

9.81

5,396

452.34

163.12

615.46

103,518 

74.00

74.00

14,800

8

Bù Gia Mập

5.40

 

5.40

2,970

6,995.43

5,456.40

12,451.83

1,835,598 

720.93

720.93

144,186

9

Hớn Quản

262.61

250.07

512.68

244,464

3,538.00

120.50

3,658.50

717,242166.83

45.00

211.83

75,732

10

Bù Đăng

 

77.70

77.70

31,080

24,934.42

2,464.00

27,398.42

5,183,9844,595.55

 

4,595.55

1,838,220

Tổng cộng

1,902.92

2,217.21

4,120.13

1,933,489

43,358.89

11,967.18

55,326.07

9,629,131

703.90

5,792.89

912.03

7,408.82

2,886,707

: vbpq binhphuoc.nsf -> 2390c4624363817b47256f96002869c9
vbpq binhphuoc.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Số: 1609/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
2390c4624363817b47256f96002869c9 -> Về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư để lập dự án quy hoạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương