Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1080tải về 19.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích19.57 Kb.
#22389


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1080/QĐ-CTUBND Quy Nhơn, ngày 11 tháng 5 năm 2009QUYẾT ĐỊNHV/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Công trình: Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất Công ty 508

xin giao để xây dựng nhà xưởng và kho bãi, thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 20/4/2009.

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết công trình xây dựng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất Công ty 508 xin giao để xây dựng nhà xưởng và kho bãi thuộc phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

2. Địa điểm, phạm vi và ranh giới quy hoạch xây dựng: Thuộc khu vực 5, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

- Phía Bắc giáp: Hệ thống cống thoát nước qua đường trục Khu công nghiệp Phú Tài.

- Phía Nam giáp : Đất trồng cây lâu năm và núi Hòn Chà.

- Phía Đông giáp: Đường trục Khu công nghiệp Phú Tài.

- Phía Tây giáp : Núi Hòn Chà.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Xây dựng nhà xưởng và kho bãi, đấu nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với Khu công nghiệp Phú Tài.

- Làm cơ sở thực hiện triển khai xây dựng theo quy hoạch.

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch 3.852,33 m2, bao gồm các thành phần theo bảng sau:STT

Thành phần sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

01

Đất xây dựng công trình

1.433,71 m2

37,22 %

02

Đất sân bãi đường nội bộ

1.510,69 m2

39,21 %

03

Đất trồng cây xanh

907,93 m2

23,57 %

Tổng cộng:

3.852,33 m2

100,00 %

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền: Cốt san nền cao hơn cốt nền vỉa hè đường trục Khu công nghiệp Phú Tài 0,2m.

b) Thoát nước mưa: Nước mưa trong công trình được thu gom qua hệ thống mương đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung đường trục Khu công nghiệp Phú Tài.

c) Giao thông: Cổng chính đấu nối vào đường trục Khu công nghiệp.

d) Cấp nước: Đấu nối hệ thống cấp nước chung của Khu công nghiệp.

đ) Cấp điện: Đấu nối nguồn điện theo tuyến điện trung thế dọc đường trục Khu công nghiệp Phú Tài của Điện lực Bình Định.

e) Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước bẩn: Theo quy định chung của Khu công nghiệp Phú Tài.

- Chất thải rắn: Được thu gom vận chuyển theo dịch vụ vệ sinh môi trường của thành phố Quy Nhơn.

6. Nguồn vốn: Vốn của Công ty 508.

7. Tổ chức thực hiện:

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định.

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Công ty 508.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng ATC.
Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng và giao đất xây dựng theo đúng các quy định của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty 508, Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu: VT, K4, K14.
Lê Hữu Lộctải về 19.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương