Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.63 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 385 /QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 26 tháng5 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


V/v phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với diện tích các lô đất

Công ty cổ phần 504 đang sử dụng tại phường Nguyễn Văn Cừ.




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 891/TTr-STC-VG ngày 12/5/2009;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với các lô đất do Công ty cổ phần 504 đang sử dụng tại khu dân cư 224, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn như sau:

1. Đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 83m2 đất ở trong tổng số 559m2 đất đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 668/QĐ-UB ngày 01/4/1997 và Biên bản giao đất xây dựng nhà ngày 02/4/1997 giữa Công ty Kinh doanh nhà Bình Định và Công ty Công trình giao thông 504 (nay là Công ty cổ phần 504) là: 12.000.000đ/m2.

2. Đơn giá thu tiền sử dụng đất đối với lô đất số 201, 202 (thời hạn giao đất 50 năm, đã thực hiện miễn giảm theo quy định) là: 11.400.000đ/m2.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định này, Công ty cổ phần 504 có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất của các lô đất nêu tại Điều 1 vào ngân sách tỉnh Bình Định theo quy định. Qúa thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần 504 vẫn chưa nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất của các lô đất số 201, 202 do Công ty cổ phần 504 đang sử dụng tại phường Nguyễn Văn Cừ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1686/QĐ-CTUBND ngày 26/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Công ty cổ phần 504 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận :

- Như Điều 3;- Lãnh đạo VP, CV;

- Lưu: VT, K4, K6, K7 (T ).
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương