Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 109.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích109.61 Kb.
#711


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 295/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU
ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện
Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và
khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 1856/CĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức phổ biến quán triệt triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Căn cứ Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tại Tờ trình số 452/TTr-BATGT ngày 27 tháng 12 năm 2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa bàn, phạm vi phụ trách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ (HN và TPHCM);

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;

- Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công an;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và

các Đoàn thể thành phố;

- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Thành viên Ban ATGT Thành phố;

- Các Tổng Công ty, Công ty TNHH Một thành viên;

- Các Cơ quan báo, đài;

- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV; TTCB;

- Lưu:VT, (ĐTMT/Thg) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa
và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


(Ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND

­­­ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)


Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 42-KH/ĐUCA ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 18-TT/TV ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; thường xuyên thực hiện, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút trên địa bàn thành phố; kéo giảm 10% trên cả 3 mặt về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa so với năm liền kề trước đó theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII.

2. Xây dựng các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động được phân công, phân cấp; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực (từ ngân sách, xã hội hóa, hợp tác quốc tế…) hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng đẩy mạnh việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông công cộng phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố, có trình độ tiên tiến, văn minh, không để xảy ra tình trạng công trình chưa đưa vào sử dụng đã lạc hậu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM


  1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là yêu cầu nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp, các ngành; phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng phải tập trung đẩy mạnh chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các đơn vị chức năng và thực hiện phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể liên quan.

  1. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, mang lại hiệu quả cao; phải được thực hiện đến từng công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động, sinh viên, học sinh; đi sâu vào từng khu dân cư, hộ gia đình; kể cả hình thức huy động xã hội hóa trong tổ chức thực hiện.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện phải chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp trong thực hiện; việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông được xem là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cũng là tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên; kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, đơn vị làm tốt, phê bình đối với những đơn vị làm chưa tốt, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật trật tự an toàn giao thông.      1. Ban Tuyên giáo Thành ủy: với vai trò thành viên Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy, Kết luận số 46-KL/TU ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015 và Chương trình số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy ngày 03 tháng 8 năm 2012 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố; tuyên truyền về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo, định hướng các báo, đài để tiếp tục duy trì, tăng số lượng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sinh động và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo mạng) đúng đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, văn hóa giao thông nhằm huy động sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân cách làm hay, thiết thực, cũng như phê phán các biểu hiện thiếu trách nhiệm, cách làm hình thức, kém hiệu quả.

      1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể: phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan thành viên có liên quan thường xuyên triển khai phổ biến, tuyên truyền, sơ, tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị, ý thức về văn hóa giao thông và trách nhiệm của công dân khi tham gia giao thông.

Trên cơ sở thực hiện các mô hình hay, các hoạt động phong trào thiết thực có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư trong thời gian qua, cần phải được phát huy và thường xuyên tổ chức thực hiện, nhân rộng phong trào “3 không: không lái xe khi đã uống rượu, bia; không chạy xe vào đường cấm, lấn tuyến vượt ẩu; không chạy xe quá tốc độ quy định” và “3 có: có đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; có bằng lái xe; có ý thức tham gia các hoạt động tự quản về an toàn giao thông”.

Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm, văn nghệ, tiểu phẩm, kịch ngắn, diễn đàn tư vấn, phiên tòa giả định… có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa; về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, tiếp tục lồng ghép cuộc vận động thực hiện “10 điều quy ước văn minh đường phố” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của từng đoàn thể chính trị - xã hội và trong sinh hoạt tổ dân phố.

2.3. Ban An toàn giao thông thành phố: chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và chủ trì phối hợp với các Sở, ngành thành viên, cơ quan chức năng liên quan, cơ quan thông tấn, báo đài triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về nếp sống của người dân đô thị, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội, tập trung xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng...

Coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần suất tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức cuộc vận động xây dựng “Nếp văn hóa giao thông” và “Văn minh đô thị”. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và nhân dân thành phố hạn chế sử dụng xe gắn máy cá nhân, tích cực hưởng ứng chủ trương của thành phố trong việc đi lại bằng các loại phương tiện giao thông công cộng, xe đạp và đi bộ.

2.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục về pháp luật giao thông trong trường học. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, chính trị - xã hội trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông;

Tuyên truyền, phát động các hoạt động, phong trào về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh công cộng trước các cổng trường; vận động học sinh, sinh viên đi học bằng xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ;

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, nếp sống văn minh đô thị, ý thức vệ sinh công cộng…trong hệ thống nhà trường;

Đề xuất biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, kịp thời phê bình và có hình thức xử lý đối với các đơn vị yếu kém; đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông thành tiêu chuẩn đánh giá đạo đức của học sinh, sinh viên vào cuối năm học.

2.5. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: thường xuyên chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận-huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị; giáo dục ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng;

Tổ chức sắp xếp, vận động nhân dân gìn giữ trật tự đường phố, kiên quyết xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm trái phép lòng lề đường; xây dựng mạng lưới đội ngũ tuyên truyền viên về an toàn giao thông ở cấp cơ sở nhằm đầy mạnh tuyên truyền kết hợp triển khai các buổi ra quân theo các chủ đề cụ thể như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày đường phố không rác”… để hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”, “Tháng An toàn giao thông” và “Tuần An toàn giao thông” được tổ chức hàng năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về định hướng Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Tổ chức phát động trong đoàn viên, hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, nhất là đối với tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt, xây dựng và hướng dẫn thanh niên ý thức trách nhiệm công dân, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ý thức cư xử đúng mực khi tham gia giao thông; phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ứng xử nơi công cộng.

2.6. Sở Giao thông vận tải: tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng triển khai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ; Hội thi lái xe an toàn. Tăng cường chất lượng đào tạo, sát hạch cấp phép lái xe trên địa bàn thành phố, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh, xử lý tình huống trên đường, thể hiện ý thức và hành vi tốt khi tham gia giao thông,…

Đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập huấn kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho lái phụ xe và nhân viên phục vụ trên xe.

Phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố vận động công nhân tích cực hưởng ứng đi làm bằng phương tiện xe buýt, không điều khiển lưu thông ngược chiều, không mua bán lấn chiếm lòng đường, lề đường trước cổng doanh nghiệp, nhà máy.

2.7. Công an thành phố: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn lực lượng để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao nâng cao năng lực, hiệu quả và trách nhiệm khi thi hành công vụ. Mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng với tinh thần vì nước quên thân – vì dân phục vụ, luôn chủ động nâng cao tinh thần chiến đấu, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.Mặt khác, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân cần xác định trách nhiệm của người đại diện pháp luật trong kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, vừa là chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, giúp người dân xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

2.8. Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: với vai trò tiên phong cần chủ động đi đầu trong tất cả các chương trình hành động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng ý thức “Văn hóa giao thông” và nếp sống văn minh đô thị trong thanh niên. Phát huy và khơi dậy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thường xuyên xây dựng các mô hình sinh hoạt sinh động, đổi mới các hoạt động phong trào tạo sân chơi lành mạnh để thu hút đông đảo thanh niên tham gia; thông qua đó tổ chức, định hướng cho thanh niên lối sống có lý tưởng, tuân thủ pháp luật nhà nước về trật tự an toàn giao thông.3. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Sở Giao thông vận tải chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch


thực hiện Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2012.

Tập trung các nhiệm vụ sau đây:

- Phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, từng bước hiện đại; hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long, Nam Tây Nguyên.

- Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông vượt chỉ tiêu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố (giảm 10% so với năm liền kề)

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch giao thông phù hợp và đảm bảo với phát triển đô thị theo hướng bền vững, hiện đại.

Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng và thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc đầu tư khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng…4. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

    1. Tiến hành rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với thực tiễn.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Luật đô thị; trước mắt điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 của các đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hàng tháng, các Sở - ban – ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố đồng gửi Ban An toàn giao thông thành phố và Sở Giao thông vận tải để theo dõi, tổng hợp; Định kỳ 06 tháng và hàng năm Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông.

- Thường xuyên chỉ đạo công tác rà soát và đề xuất với Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho phù hợp với đặc thù và thực tiễn của địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


    1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và cá nhân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ - ngành Trung ương chuẩn bị đề án về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước bảo đảm nguyên tắc chung, phù hợp với nhiệm vụ quản lý, với điều kiện đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân, để nhằm tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội được giao.

- Nghiên cứu thành lập các cơ quan quản lý hành chính và sự nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải như: Hội đồng phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố; Hội đồng tư vấn giảm ùn tắc giao thông đô thị; Cơ quan Quản lý nhà nước về vận tải công cộng (PTA); Trung tâm Điều hành giao thông đô thị; Viện nghiên cứu giao thông vận tải đô thị; Ban Quản lý giao thông đô thị; Ban chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông đô thị trọng điểm.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị quản lý và chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư) trong lĩnh vực giao thông vận tải; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ tuần tra xử lý trên địa bàn thành phố. Nghiêm cấm cán bộ, công chức can thiệp vào việc xử phạt; kiên quyết sắp xếp, không sử dụng đối với các cán bộ không có năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm; xử lý nghiêm đối với cán bộ, nhân viên thuờng xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

4.3. Xây dựng Chiến lược phát triển phương tiện giao thông phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị lớn có đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.

- Nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, cụ thể: Tổ chức luân chuyển đội ngũ đăng kiểm viên để xây dựng nội bộ vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đăng kiểm; Thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ các trung tâm đăng kiểm thực hiện đúng quy trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có biện pháp cảnh cáo hoặc đình chỉ hoạt động nếu đơn vị có nhiều sai phạm; Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý phương tiện giao thông thống nhất từ khâu nhập khẩu, sản xuất trong nước, đăng ký, đăng kiểm đến quá trình hoạt động của phương tiện; Thường xuyên rà soát tổng số các xe ôtô, phương tiện thủy đã hết niên hạn sử dụng, để công bố hàng tháng trên website của Sở Giao thông vận tải, kể cả các đơn vị (nếu có) và thông báo đến chủ phương tiện.

- Triển khai một số giải pháp để hạn chế lưu thông đối với phương tiện giao thông cá nhân như: nghiên cứu Đề tài quản lý các phương tiện đăng ký mới thông qua Giấy chứng nhận quyền mua xe (COE) để đề xuất Chính phủ cho thực hiện thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện một số giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân khác.

- Nghiên cứu các đề án, có kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển vận tải công cộng khối lượng lớn như đuờng sắt trên cao, tàu điện ngầm, xe buýt nhanh, phát triển hệ thống giao thông công cộng tiếp cận cho nguời khuyết tật, nguời cao tuổi và trẻ em đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Truớc mắt, tăng cường quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo hợp lý, khoa học và phù hợp với tình hình giao thông thực tế, chú trọng hoạt động vận tải hành khách, vận tải hành khách công cộng, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và phương tiện thủy.

4.4. Đổi mới tổ chức giao thông đường bộ bảo đảm hợp lý, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải. Thường xuyên rà soát, phát hiện xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông và kịp thời khắc phục các “điểm đen” trên các tuyến giao thông đường bộ.

- Tổ chức lại giao thông tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cao theo hướng tăng cường phân luồng giao thông một chiều, tách làn xe ôtô với môtô, xe máy; sắp xếp, phân bố lại các làn xe trên một số tuyến đường đủ rộng để tăng năng lực thông xe; xây dựng bổ sung các cầu vượt, hầm chui tại các nút giao thông trọng điểm.

- Cải tạo kích thước hình học, mở rộng lòng đường, các nút thắt cổ chai; lắp đặt bổ sung các loại biển báo có cần vươn, dải phân cách, đèn tín hiệu giao thông, đèn đếm lùi; mở rộng các đường hẻm nối thông các đường chính để giảm áp lực giao thông tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông; đồng thời, xử lý dứt điểm, không để phát sinh các điểm đấu nối trái phép vào đường bộ đang khai thác.

- Triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đô thị như sử dụng công nghệ tái sinh nguội mặt đường, trang bị phần mềm mô phỏng giao thông; mua sắm thiết bị dò tìm công trình ngầm...

- Quy định thời gian, lộ trình lưu thông cụ thể đối với các loại xe chuyên dùng, hạn chế lưu thông vào các giờ cao điểm, các đoạn đường, nút giao có nguy cơ ùn tắc giao thông cao.

- Hoàn thành việc thống kê, phân tích và lưu trữ toàn bộ vị trí các “điểm đen” về an toàn giao thông của các năm qua; khắc phục, tiến tới xóa bỏ, cũng như tích cực đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất để kiềm chế phát sinh “điểm đen” mới.

4.5. Nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Sở - ban - ngành chức năng về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý vỉa hè, đường phố và an toàn giao thông cầu, đường, hầm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về hành lang an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi xâm hại công trình giao thông, cản trở giao thông, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc khắc phục các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tăng cường kiểm tra thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

4.6. Tăng cuờng công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch và lực lượng cán bộ - công chức - viên chức có chức trách, thẩm quyền trong tổ chức giảng dạy, kiểm tra và cấp giấy phép lái xe; Khắc phục những hạn chế, yếu kém và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Thực hiện lắp đặt công khai camera giám sát phòng thi lý thuyết; lưu trữ thông tin tại một số khu vực nhạy cảm trên sân sát hạch để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra.

- Tổ chức hậu kiểm về chất lượng đào tạo, cấp phép lái xe; cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy. Xử lý nghiêm các cơ sở đào tạo, hội đồng sát hạch nếu để xảy ra trường hợp có nhiều lái xe gây tai nạn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức nối mạng giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý giấy phép lái xe đối với các đối tượng đã vi phạm pháp luật giao thông đường bộ; quản lý phương tiện.

4.7. Hiện đại hóa công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tập trung xây dựng hệ thống giám sát (camera, thiết bị đếm xe tự động) trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trong nội đô thành phố, các vị trí điểm đen về tai nạn giao thông, điểm ùn tắc giao thông. Thực hiện
quy chế phối hợp cung cấp thông tin quản lý giữa các Sở, ban, ngành chức năng và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.


    1. Kiểm tra xử lý vi phạm trong vận tải:

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông ngay tại bến xe, bến tàu. Kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng và vi phạm thường xuyên các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.

- Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe, xe container không khóa chốt, lái xe điều khiển đầu kéo sơ-mi rơ-moóc không có Giấy phép lái xe hạng FC; việc chấp hành ưu tiên lưu thông vào đường cấm, giờ cấm; phương tiện thủy chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu hộ, cứu sinh theo quy định; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông; phối hợp với các đơn vị quản lý cảng để tổ chức kiểm tra tải trọng xe tại các cổng cảng và bên trong cảng. Xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, xem xét lập hồ sơ truy tố trước pháp luật đối với các vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng.    1. Xây dựng các phương án với quyết tâm kiềm chế được tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu, rải đinh, vật nhọn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, đưa các giải pháp xử lý hiện trường xảy ra tai nạn giao thông hoặc có vi phạm theo hướng giải phóng nhanh nhất, kịp thời trả lại mặt đường cho giao thông.

    2. Xây dựng Chiến lược phát triển, đào tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông có đủ năng lực, phẩm chất, nắm vững pháp luật, có trình độ nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ, có tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

    3. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào chống tiêu cực trong thi hành công vụ đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với Cán bộ - Chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, nhất là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, với người tham gia giao thông; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, chiến sỹ có hành vi tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc xử lý vi phạm không đúng quy định.

- Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và lực lượng thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích kể cả phê bình và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên luân chuyển, thay đổi địa bàn quản lý của lực lượng thanh tra viên giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo theo quy định để nhằm ngăn ngừa các tiêu cực.    1. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn bổ sung đủ thành phần và nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của các thành viên đối với các hoạt động của Ban An toàn giao thông thành phố theo Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

    2. Tổ chức sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho ngành giao thông vận tải:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch giai đoạn 2013-2015 theo hướng đầu tư tương xứng cho nguồn nhân lực, trang thiết bị, khí tài cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông phục vụ có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý xử phạt và điều hòa trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Nghiên cứu đề xuất các Bộ - ngành Trung ương cho tiến hành thí điểm thực hiện trên địa bàn thành phố để nhằm có chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ các chương trình nâng cao năng lực quản lý ngành giao thông vận tải.Trước mắt, giao Sở Nội vụ tham mưu trong việc ưu tiên bố trí, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực đảm nhận các vị trí công tác có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các dự án đã phê duyệt và đang triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực, ngành giao thông vận tải cho các đơn vị có chức năng.

5. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

    1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 18-TT/TU ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2009 về “Kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh”.

    1. Thực hiện nghiêm các đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông thành phố, xây dựng di dời các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, bệnh viện lớn, các cơ sở đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới, các nhà máy… ra bên ngoài khu vực nội đô, điều chỉnh bố trí tập trung các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước thành phố; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng di dời các cảng trên sông Sài Gòn, Nhà máy đóng tàu Ba Son theo quy hoạch được duyệt (kể cả quy hoạch chi tiết, chuyển đổi công năng sử dụng đất tại các địa điểm cảng cũ đã di dời).

    2. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 kết nối với Đề án phát triển vận tải hành khách bằng đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, xe buýt nhanh. Triển khai thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt các giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020.

    3. Tiếp tục phát triển mạnh loại hình xe buýt đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân phù hợp với từng lộ trình hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; phát động phong trào vận động cán bộ công chức, viên chức thành phố tham gia đi xe buýt và lồng ghép tiêu chí về việc tham gia đi xe buýt khi xây dựng tiêu chí thi đua – khen thưởng hàng năm của từng đơn vị.

    4. Tập trung kiểm tra, thu hồi giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đậu xe 2 bánh, xe ô tô không còn phù hợp, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, xử phạt nghiêm các trường hợp đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè không đúng quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để tình hình trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn mình quản lý thường xuyên bị lấn chiếm.

    5. Rà soát quỹ đất công của thành phố, kể cả xã hội hóa để ưu tiên đầu tư xây dựng bãi đậu xe nhiều tầng có kết hợp với các bãi đậu xe buýt hiện hữu.

    6. Thành phố tiếp tục thực hiện việc bố trí lệch giờ làm việc, học tập tại một số địa bàn khu chế xuất, khu công nghiệp, trường học và hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời đề ra các giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong các năm tiếp theo với tiêu chí không gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, công tác, học tập, sinh hoạt, đi lại của người dân.

    7. Xây dựng và triển khai các tiêu chí, giải pháp nhằm nâng cao văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông để giảm ùn tắc giao thông; đồng thời, huy động các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tại chỗ của các phường - xã - thị trấn như công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự viên Thanh niên xung phong tham gia hướng dẫn điều tiết giao thông vào giờ cao điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan căn cứ kế hoạch này, có trách nhiệm triển khai, khẩn trương xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 báo cáo kết quả thực hiện hàng năm; gửi báo cáo sơ tổng kết 05 năm, 10 năm về Ban An toàn giao thông thành phố tổng hợp báo cáo, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Giao Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban, các cơ quan chức năng, các quận - huyện tổ chức thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, khen thưởng động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương pháp luật về trật tự an toàn giao thông để kịp thời tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với kế hoạch thực hiện của từng năm.

3. Các Sở - ban - ngành, đoàn thể thành viên Ban, các cơ quan chức năng, các quận - huyện trong quá trình thực hiện kế hoạch này cần gắn với việc đánh giá, kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương; rà soát điều chỉnh bổ sung chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12/CtrHĐ của Thành ủy, Kết luận số 46/KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cho phù hợp với từng giai đoạn, từng năm theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 18-CT/TW.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động phong trào được giao, những công việc liên quan của Kế hoạch này để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có gì khó khăn và vướng mắc thì các Sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện chủ động phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố và Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Tín


Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 109.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương