Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 135.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích135.54 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-ĐTMT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012


DỰ THẢO

Lần 2BÁO CÁO

Sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(Giai đoạn từ 01/01/2012 đến 30/11/2012)
Thực hiện Công văn số 4484/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 1474/CT-TTg), như sau:

1. Về Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg:

- Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đảm bảo đến 31/12/2012 cơ bản hoàn thành công tác này cho tất cả các trường hợp đủ điều kiện và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định, đồng thời lập hồ sơ quản lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

- Trong thời gian từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 đến ngày 20 tháng 4 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 5 đoàn kiểm tra, thông qua Kế hoạch cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của 24/24 quận, huyện. Trên cơ sở rà soát, thống kê các trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận ở từng xã, phường, thị trấn các quận, huyện dự kiến số lượng hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được người dân nộp hồ sơ hợp lệ để lập Kế hoạch và Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch cấp giấy chứng nhận và lập hồ sơ địa chính cho từng quận, huyện.

- Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2419/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/07/2012 về đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII; ngày 22/07/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 3737/UBND-ĐTMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII.

- Thực hiện Công văn 2470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/07/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận tại các Dự án phát triển nhà ở. Ngày 01/08/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 3799/UBND-ĐTMT giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai việc cấp giấy chứng nhận tại các Dự án phát triển nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các sở, ngành, quận, huyện đã thực hiện như sau:

Ngày 08/08/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4592/TNMT-VPĐK gửi Hiệp hội Bất động sản Thành phố đề nghị thông báo cho tất cả các thành viên của Hiệp hội có trách nhiệm rà soát, thống kê từng dự án (về tổng số căn nhà, căn hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận, số đã giải quyết, số chưa giải quyết, các vướng mắc), đồng thời lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở.

Ngày 24/08/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 4986/TNMT-VPĐK về tổ chức 4 đoàn công tác (trong thời gian từ ngày 20/08/2012 đến 30/08/2012) phối hợp với Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện họp với các chủ đầu tư trên địa bàn để tổ chức triển khai công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/07/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục để các chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà để các quận, huyện giải quyết cơ bản trong năm 2012. Tổng cộng có 123 chủ đầu tư (của 174 dự án phát triển nhà ở) tham dự.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để hướng dẫn các quận, huyện về trình tự, thủ tục điều chỉnh thiết kế, mẫu nhà đối với các trường hợp xây dựng không đúng thiết kế được duyệt nhằm đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở theo hướng dẫn tại Công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo Công văn số 5893/TNMT-VPĐK ngày 05 tháng 10 năm 2012).

Ngày 15 tháng 10 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6122/TNMT-VPĐK gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện đề nghị các quận, huyện rà soát các Dự án phát triển nhà ở đã bán và bàn giao nhà ở, căn hộ cho người mua nhà để có biện pháp buộc chủ đầu tư phải nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

2. Kết quả thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2012:

a) Kết quả rà soát đánh giá tình hình xác định nhu cầu cấp giấy chứng nhận, chỉ tiêu giao cho các quận, huyện và phân bổ kinh phí thực hiện:

- Theo thống kê ban đầu của 24 quận, huyện; đã tổng hợp được tổng số giấy chứng nhận cần cấp trên địa bàn thành phố: 311.719 trường hợp;

Trong đó:

+ Số trường hợp đủ điều kiện mà các quận, huyện dự kiến người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận trong năm 2012 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giao chỉ tiêu ban đầu là 179.895 giấy chứng nhận. Đến tháng 11 năm 2012; có 4 quận, huyện thực hiện rà soát lại; xác định giảm số lượng cần cấp từ 45.890 giấy chứng nhận xuống còn 20.242 giấy chứng nhận. Do đó, số giấy chứng nhận cần phải cấp của toàn thành phố giảm tương ứng còn 154.247 giấy chứng nhận (chi tiết các quận, huyện xem phụ lục 1 đính kèm). Ủy ban nhân dân thành phố đã giao các quận, huyện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ này đến cuối tháng 6 năm 2013.

- Về Kết quả cấp giấy chứng nhận:

Trong thời gian kể từ ngày 01/01/2012 đến 30/11/2012; toàn thành phố đã cấp được 75.875 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 49,2% so với chỉ tiêu phải cấp trong năm 2012 (xem phụ lục 1 đính kèm).

Tính đến ngày 30/11/2012, toàn thành phố đã cấp được 1.217.966 giấy chứng nhận, đạt 83,8 %, dự kiến toàn thành phố còn phải cấp khoảng 235.844 giấy chứng nhận để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận.

Cấp cho các Dự án phát triển nhà ở:

Tính từ năm 2001 đến tháng 10 năm 2012, toàn thành phố đã thực hiện 839 dự án phát triển nhà ở với tổng số căn hộ và nhà liên kế theo dự án được duyệt khoảng 158.000 căn, trong đó đã cấp giấy chứng nhận được khoảng 84.801 giấy chứng nhận, chiếm 53,2% tổng số căn hộ theo dự án được duyệt.

Trong đó, tính từ tháng 1 năm 2010 (sau khi Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực) đến nay, Văn phòng đăng ký thành phố đã tiếp nhận 11.761 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của 83 dự án và đã thực hiện như sau :

- Chuyển quận, huyện cấp cho người mua nhà là cá nhân : 7.012 hồ sơ, trong đó đã trao 3.552 Giấy chứng nhận.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 2.564 Giấy chứng nhận, trong đó :

+ Cấp cho chủ đầu tư 1.712 Giấy chứng nhận (đối với trường hợp chưa bán nhà),

+ Cấp cho người mua là tổ chức : 793 Giấy chứng nhận,

+ Cấp cho người mua căn hộ chung cư là tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Nghị Quyết số 19/2008/NQ-QH12 của Quốc Hội : 59 Giấy chứng nhận.

- 2.185 hồ sơ còn lại đang xem xét do mới tiếp nhận hoặc có vướng mắc đã hướng dẫn theo Công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để chủ đầu tư liên hệ cơ quan quản lý xây dựng để kiểm tra, làm rõ vi phạm và thực hiện xử lý để cấp Giấy chứng nhận.

- Về kinh phí cấp giấy chứng nhận: Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí cấp giấy chứng nhận theo kế hoạch năm 2012, 2013 trên toàn thành phố với tổng chi phí khoảng 362.518.848.394 đồng, (trong đó kinh phí năm 2012 là 159.481.089.654đồng, năm 2013 là 203.037.758.740 đồng); đồng thời thẩm tra việc áp dụng định mức cấp giấy chứng nhận trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt làm cơ sở cho các quận, huyện thực hiện quyết toán. Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, tạm thời Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp thuận tạm ứng kinh phí thực hiện trong năm 2012, với tổng số tiền là 18.440.000.000 đồng theo công văn số 6423/UBND-TM ngày 12 tháng 12 năm 2012.
b) Kết quả rà soát thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận:

Ngày 28/06/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/07/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo đó trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận thực hiện theo các quy định hiện hành, cụ thể là Luật Đất đai 2003, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Nghị định số 88/2009/NĐ-CP …và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.c) Tình hình triển khai, thực hiện Dự án tổng thể; kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai là trọng tâm của công tác hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai nhằm hình thành một hệ thống hồ sơ địa chính số thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để đưa vào quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng theo qui định một cách hiệu quả nhất. Đến nay tổng khối lượng của công tác Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ước lượng được là 75%. Cụ thể một số kết quả các bước công việc thể hiện qua các nội dung sau:  • Chuẩn hoá bản đồ địa chính theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  • Lập Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố

  • Hướng dẫn Cài đặt chương trình hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

  • Thực hiện Phân hệ kê khai đăng ký

  • Thực hiện Phân hệ biến động

  • Kết nối Phân hệ hồ sơ quét

  • Tra cứu thông tin đất đai qua trang web

http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx

http://e1gate.ict-hcm.gov.vn/

Chi tiết xem Bảng báo cáo tiến độ đính kèm.


d) Kết quả kiện toàn Hệ thống Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện:

Đã thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 24/24 quận, huyện. Các quận, huyện chủ động bố trí nhân sự, trang thiết bị đảm bảo hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đến năm 2013. Tổng số nhân sự cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện gồm: 893 người, trong đó có 313 biên chế và 580 hợp đồng lao động. Về trang thiết bị, đã đầu tư ngân sách thành phố để trang bị về cơ bản các thiết bị cần thiết cho hoạt động chuyên môn, như: đã trang bị được 642 máy vi tính, 183 máy in, 23 máy photocopy, 7/24 Văn phòng Đăng ký có máy đo đạc và 9/24 Văn phòng Đăng ký có máy chủ sử dụng cho hệ thống mạng nội bộ.3. Nhận xét đánh giá:

Việc cấp giấy chứng nhận tại các quận, huyện theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 thời gian qua đạt kết quả thấp do các nguyên nhân sau đây:

- Số lượng trường hợp cần cấp giấy chứng nhận còn tồn đọng phần lớn là các trường hợp vướng mắc từ trước đến nay do không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, chia cấp bất hợp pháp, mua bán bằng giấy tay sau ngày 01/07/2004…; nhất là trường hợp đang có tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng cần có thời gian xem xét, giải quyết dứt điểm mới cấp được giấy chứng nhận.

Qua kiểm tra việc phân loại các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận tại một quận có tốc độ đô thị hóa cao (quận Thủ Đức); cho thấy ngoài các trường hợp đang có tranh chấp thì các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được cơ quan quản lý đất đai có văn bản trả lời chưa cấp được giấy chứng nhận hoặc người dân tự rút hồ sơ bao gồm các vướng mắc chủ yếu là:

+ Không phù hợp quy hoạch: 66%

+ Xây dựng không phép, sai phép: 15%

+ Chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày

Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành: 14%

+ Sử dụng đất có nguồn gốc do nhà nước trực tiếp quản lý: 05%.
- Trong giai đoạn đầu, nhiều quận, huyện vẫn còn theo cách làm cũ là cấp giấy chứng nhận theo nhu cầu nên chờ người dân đến liên hệ lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận, chưa tập trung chỉ đạo, tuyên truyền đề người dân thực hiện đăng ký đất đai nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy nhất là tăng cường về nhân lực, tài chính cũng như giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Cán bộ thực hiện có tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm do lo sợ xảy ra sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ nên có nhiều trường hợp hồ sơ đơn giản nhưng vẫn làm văn bản đề nghị cơ quan cấp trên hướng dẫn, trong khi thuộc thẩm quyền nghiên cứu giải quyết của cấp quận.

- Các quận, huyện còn thực hiện chưa đúng về thủ tục cấp giấy chứng nhận như còn yêu cầu nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định hoặc yêu cầu người dân làm một số công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thực hiện hoặc liên thông thực hiện, trong đó phổ biến nhất là việc yêu cầu người dân phải tự liên hệ trích đo địa chính, lập bản vẽ nhà đất khi cấp giấy chứng nhận ảnh hưởng rất nhiều đến thời gian.

- Hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận, huyện (50% mới thành lập trong vòng 1 năm trở lại đây) nên phần lớn nhân sự mới được tuyển dụng và còn thiếu Cán bộ chuyên môn so với yêu cầu, nhiệm vụ; các điều kiện về chổ làm việc, kho lưu trữ hồ sơ và phương tiện kỹ thuật chuyên dùng cần thiết cho hoạt động chuyên môn còn nhiều khó khăn.

- Cán bộ địa chính phường, xã, thị trấn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, nhiều nơi không được duy trì ổn định do thay đổi cán bộ hoăc phải luân chuyển giữa các xã nên hạn chế kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, không nắm bắt tình hình thực tế địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận.

- Đối với các Dự án phát triển nhà ở thì có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý xây dựng trong quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư; chủ đầu tư chưa tích cực lập thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng thuôc dự án.

- Đối với việc đăng ký nhà ở và công trình xây dựng theo quy định của Luật số 38 thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng là thực hiện theo nhu cầu; tuy nhiên theo quy định của Luật Nhà ở (khoản 1 Điều 91) thì khi nhà ở chưa được cấp quyền sở hữu thì không có giấy tờ để tham gia các giao dịch về nhà ở. Do đó, bên cạnh áp lực đối với số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải cấp để quản lý; cơ quan cấp giấy chứng nhận cũng phải mất nhiều thời gian và công sức để thực hiện việc đáp ứng theo nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng để người dân có giấy tờ về sở hữu khi cần thực hiện các quyền của chủ nhà.

- Ý thức người dân chưa quan tâm đến việc đề nghị cấp giấy chứng nhận do tiền sử dụng đất mà người dân phải đóng quá cao, có nhiều trường hợp nhà, đất tạo lập sau ngày 15/10/1993 phải đóng tiền sử dụng đất hàng trăm triệu đồng trong khi người dân không đủ khả năng để đóng tiền sử dụng đất dẫn đến không thiết tha với việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

* Các giải pháp thực hiện đến tháng 6 năm 2013:

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đoàn công tác dự sơ kết công tác cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các quận, huyện để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền.

- Giao các quận, huyện lập kế hoạch, biện pháp triển khai công tác cấp giấy chứng nhận đảm bảo đến tháng 6 năm 2013 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện; có văn bản trả lời cụ thể cho các trường hợp chưa hoặc không đủ điều kiện cấp giấy, lập hồ sơ quản lý đối với các trường hợp chưa hoặc không đủ điều kiện và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn quận huyện của mình.

Định kỳ hàng tháng, quý rà soát toàn bộ công tác cấp giấy chứng nhận tại các phường, xã, thị trấn thuộc quận, huyện; tổng hợp các trường hợp đang sử dụng đất mà không kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu hoặc không đăng ký biến động đất đai và kết quả về xử phạt cũng như buộc phải đăng ký theo quy định tại Điều 15 Nghị định 105/2009/NĐ-CP đối với tất cả đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; tổng hợp số lượng các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; kết quả lập hồ sơ địa chính để quản lý cho các trường hợp nêu trên.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phân công cán bộ đến tận các quận, huyện để kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở; đồng thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Chủ đầu tư Dự án phát triển nhà ở nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

+ Rà soát, thống kê các trường hợp còn vướng mắc để phân loại và đề xuất giải quyết, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền thành phố sẽ ban hành quy định để giải quyết, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Trung ương thì kiến nghị giải quyết.

3. Kiến nghị:

Để đảm bảo hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn thành phố vào tháng 6 năm 2013, đề nghị các Bộ, ngành trung ương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc như sau:3.1. Về cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất tạo lập sau ngày 15/10/1993, trước thời điểm công bố quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 6124/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 11 năm 2012 về việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà, đất đã sử dụng từ sau ngày 15/10/1993 (trước ngày 01/07/2006) và trước khi có quy hoạch quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, cho phép đối với trường hợp này nếu chưa xác định được thời gian thực hiện quy hoạch (thời gian triển khai dự án đầu tư) thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.3.2. Điều chỉnh các nội dung Công văn 2470/BTNMT-TCQLĐĐ về thống nhất một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở.

Ngày 17/7/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2470/BTNMT-TCQLĐĐ về việc thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở. Qua nội dung công văn đã có đề ra một số giải pháp để xem xét cấp giấy chứng nhận trong đó nhà ở trong khu vực dự án nếu xây dựng không đúng thiết kế, xây dựng sai mặt tiền nhà… thì quyết định cho tồn tại và phải điều chỉnh lại thiết kế. Tuy nhiên, thực tế đối với các trường hợp do hoàn cảnh khó khăn nên xây dựng không đúng với thiết kế mẫu được duyệt nhưng có quy mô nhỏ hơn và vẫn đảm bảo mỹ quan đô thị thì Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép xem xét cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các quận, huyện còn nhiều thắc mắc như chưa xác định cơ quan quyết định cho tồn tại công trình, và việc cho tồn tại có phát sinh thêm thủ tục hành chính hay không khi cơ quan hành chính phải ban hành quyết định cho tồn tại công trình…

Kiến nghị: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Xây dựng để hướng dẫn 2 nội dung này theo hướng không ban hành Quyết định cho tồn tại do làm phát sinh thêm thủ tục hành chính mà chỉ thực hiện phê duyệt điều chỉnh thiết kế.3.3. Về tiền sử dụng đất.

- Một trong những nguyên nhân hiện nay làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là do tiền sử dụng đất mà người dân phải đóng quá cao, các trường hợp hợp nhà, đất tạo lập sau ngày 15/10/1993 phải đóng tiền sử dụng đất hàng trăm triệu đồng trong khi người dân không đủ khả năng để đóng tiền sử dụng đất dẫn đến người dân không kê khai đăng ký. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh Luật Đất đai và các Văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng miễn giảm tối đa tiền sử dụng đất cho người dân để khuyến khích người dân kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, sau khi được cấp giấy chứng nhận nhà nước sẽ xem xét các khoản thu khi thực hiện các quyền như thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp...

- Đối với các trường hợp nhà đất tạo lập trước ngày 15/10/1993 khi cấp giấy chứng nhận người xin cấp giấy chứng nhận được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo quy định của ngành thuế thì trường hợp này chỉ miễn tiền sử dụng đất đối với người có 1 căn nhà duy nhất, nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận đã được cấp giấy chứng nhận cho căn nhà trước đó thì không được miễn tiển sử dụng đất mặc dù căn nhà trước đó người dân tạo lập do nhận chuyển nhượng mà có. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xem xét đối với trường hợp người dân có 2 nhà đất trở lên nhưng tổng diện tích đất không vượt hạn mức giao đất ở vẫn được miễn tiền sử dụng đất trừ trường hợp người dân được giao đất lần thứ hai./.

Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH

- Thủ tướng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên-Môi trường;

- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM; Nguyễn Hữu Tín

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: các PVP;

- Các phòng Chuyên viên;

- Lưu: VT, (ĐTMT- )Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CẤP GCN TẠI 24 QUẬN – HUYỆN

THEO QĐ GIAO CHỈ TIÊU CẤP GCN NĂM 2012 CỦA SỞ TNMT

ĐẾN THÁNG 11/ 2012


STT

Quận, huyện

Số GCN còn lại dự kiến cần phải cấp hoặc lập hồ sơ quản lý.

Chỉ tiêu cấp GCN năm 2012

Số liệu GCN đã cấp đến nay (tháng 11/2012)

Tỷ lệ % đạt được (so với chỉ tiêu giao)

Ghi chú

1

Quận 1

5643

3723

2016

54%
2

Quận 2

7479

7479

1344

18 %

*

3

Quận 3

12058

1500

1963

130%
4

Quận 4

6675

3000

2133

71,1%
5

Quận 5

14181

2500

1400

56%

*

6

Quận 6

9825

9825

3755

38,2%
7

Quận 7

14394

6100

5927

97%
8

Quận 8

19008

3000

2563

85,4%
9

Quận 9

15725

3500

3280

93,7%
10

Quận 10

3213

3213

1143

35,6%
11

Quận 11

6230

4000

1439

35%

*

12

Quận 12

13245

13245

8179

61,7%
13

Quận Bình Thạnh

25137

7000

3331

47,6%
14

Quận Phú Nhuận

8109

2027

2012

99,2%
15

Quận Gò Vấp

5092

5092

2750

54%
16

Quận Tân Phú

12109

6000

2284

38%
17

Quận Thủ Đức

20921

8075

4911

56,5%
18

Quận Bình Tân

35240

15000

5557

37%
19

Quận Tân Bình

6178

6178

6085

98,5%
20

Huyện Củ Chi

809

809

794

98%
21

Huyện Bình Chánh

34134

7500

4425

59%
22

Huyện Nhà Bè

11726

11726

875

7%

*

23

Huyện Cần Giờ

3900

3067

641

21%
24

Huyện Hóc Môn

20688

20688

7068

34%

*

Tổng cộng

311.719

154.247


75.875


49,2 %

Ghi chú: số liệu cấp Giấy chứng nhận của các quận, huyện được tính đến ngày 30/11/2012; số liệu cấp Giấy chứng nhận của các quận 2, 5, 11, Nhà Bè, Hóc Môn được tính đến ngày 31/8/2012.

: hinhanhposttin -> 2013-1
hinhanhposttin -> Mẫu số: 03-msns-btc bộ, ngành; Tỉnh/TP
hinhanhposttin -> Mẫu số 06-msns-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> BỘ TÀi chính số: 107/2008/tt-btc
hinhanhposttin -> Số: 1076/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hinhanhposttin -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
hinhanhposttin -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
2013-1 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
2013-1 -> SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013-1 -> SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương