Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 27.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích27.23 Kb.
#22641
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2017 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500

Khu đất K56/16 Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 6478/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đất K56/16 Lê Đình Dương;

Theo Công văn số 125/VP-QLĐTh ngày 15/01/2015 của Văn phòng UBND thành phố về việc quy hoạch khu đất số K56/16 Lê Đình Dương;

Xét nội dung được Tờ trình số 36/2015/TT-Cty ngày 03/3/2015 của Công ty Cổ phần Seatecco đề nghị phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đất K56/16 đường Lê Đình Dương;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 215/TTr-SXD ngày 24 tháng 3 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu đất K56/16 đường Lê Đình Dương, phường Phước Ninh, quận Hải Châu; kèm theo bản vẽ điều chỉnh Tổng mặt bằng do Viện Quy hoạch xây dựng lập với nội dung chính như sau:

I. Vị trí và quy mô quy hoạch:

1. Vị trí: Thuộc phường Phước Ninh, quận Hải Châu.

2. Quy mô và ranh giới điều chỉnh quy hoạch:

Diện tích nghiên trước điều chỉnh: 570,9 m2.

Diện tích nghiên sau điều chỉnh: 524,1 m2. Ranh giới được xác định bởi các điểm R1, R2,…, R13 và được giới hạn bởi:

- Phía Bắc, Đông, Nam giáp : Nhà dân hiện trạng;

- Phía Tây giáp : Đường kiệt hiện trạng.

II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh ranh giới quy hoạch phù hợp với hiện trạng khu đất.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất


Stt

Thành phần sử dụng đất

Đã phê duyệt

Sau điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

Số lô (lô)

Diện tích (m2)

Tỉ lệ (%)

Số lô (lô)

01

Đất ở chia lô

570,9

100

04

524,1

100

04

Tổng cộng

570,9

100
524,1

100
Điều 2.

- Công ty Cổ phần Seatecco có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định; đồng thời phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng cắm mốc ranh giới theo Tổng mặt bằng được duyệt.

- Giao UBND quận Hải Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày và công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng được duyệt hướng dẫn các thủ tục về đất đai tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung Quyết định số 6478/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND thành phố không trái với nội dung Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND quận Hải Châu; Chủ tịch UBND phường Phước Ninh; Giám đốc Công ty Cổ phần Seatecco; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như điều 4;- CT và các PCT;

- Lưu: VT, P.QLĐTh.
Каталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 27.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương