Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.31 Kb.
#22606
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 522 /UBND-KTTH Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2013


V/v thực hiện và báo cáo

công tác thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí năm 2013
Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể;

- UBND các quận, huyện.

Để triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) năm 2013 theo Công văn số 522/BTC-TTr ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013:

a. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm triển khai xây dựng kế hoạch tăng cường THTK, CLP và tổ chức thực hiện công tác THTK, CLP năm 2013 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình (bao gồm các đơn vị trực thuộc) bảo đảm đúng yêu cầu, quy định của Luật THTK, CLP, Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính về THTK, CLP. Trong kế hoạch THTK, CLP của cơ quan, đơn vị cần thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá cụ thể trong từng lĩnh vực quy định tại Luật THTK, CLP làm cơ sở sơ kết, tổng kết kết quả THTK, CLP; đồng thời, báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 20/2/2013. Các cơ quan, đơn vị cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung về THTK, CLP đã được đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP.

- Thực hiện triệt để các giải pháp THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng; tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm; tổ chức các đoàn đi công tác trong và ngoài nước theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kịp thời và đảm bảo chất lượng phục vụ công tác giám sát của Quốc hội về chuyên đề thi hành Luật THTK, CLP trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012 (theo Nghị quyết số 34/2012/NQ-QH13 ngày 15/11/2012, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII).


b. Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND thành phố triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trước ngày 28/02/2013.
2. Về công tác tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện:
a. Định kỳ, các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện lập báo cáo đánh giá về tình hình, tiến độ, kết quả THTK, CLP của ngành, đơn vị, địa phương mình (bao gồm các đơn vị trực thuộc), nội dung báo cáo bao gồm: Đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong từng lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP; việc thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Theo đề cương báo cáo và Biểu mẫu báo cáo đính kèm) đã thực hiện trong từng Quý và năm 2013. Báo cáo tổng hợp của năm 2013 bao gồm cả tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong quý IV năm 2012. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Thời gian như sau:

- Báo cáo quý: Gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng cuối quý.

- Báo cáo năm: Gửi về Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 8 năm 2013.
b. Sở Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tình hình THTK, CLP của các đơn vị, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả về THTK, CLP của thành phố theo quý, năm, trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Bộ Tài chính theo đúng yêu cầu tại Công văn số 522/BTC-TTr ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

- TT HĐND tp (để b/c);

- CT và các PCT UBND tp;- Lưu: VT-LT, KTTH(md). Võ Duy Khương


Ghi chú:

- Photo gửi kèm CV số: 522/BTC-TTr đến Sở TC.- Photo gửi kèm đề cương hướng dẫn đến các đơn vị.
Каталог: images -> danang -> file -> V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ubnd thành phố ĐÀ NẴng văn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm hành chính quận Sơn Trà
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Số: 462 /ubnd-kstt v/v xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2013
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng số 15/2014/QĐ-ubnd
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi%20ban%20h%C3%A0nh -> Đà Nẵng, ngày tháng năm 2014

tải về 15.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương