Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 25.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích25.65 Kb.
#5953

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1298 /QĐ-UBNDĐà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2015QUYẾT ĐỊNH


V/v phê duyệt Đề cương và Dự toán đồ án “Quy hoạch

tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025,

tầm nhìn đến năm 2035”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm số 17/2012/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Theo Công văn số 4992/UBND-QLĐTh ngày 05 tháng 7 năm 2012 của UBND thành phố V/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, lập quy lập quy hoạch sông trên địa bàn thành phố để có cơ sở dữ liệu quản lý Nhà Nước về tài nguyên nước, đồng thời có phương án sử dụng bền vững, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên nước; Công văn số 1409/UBND-QLĐTh ngày 22 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố V/v xử lý kiến nghị phê duyệt đề cương và dự toán Đồ án “Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; Công văn số 9979/UBND-QLĐTh ngày 05 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố V/v liên quan đến Đồ án “Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

Theo ý kiến thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2039/SKHĐT-TH ngày 16 tháng 9 năm 2014 V/v đồ án “Quy hoạch lưu vực sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 138/TTr-STNMT ngày 03 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, với các nội dung sau:

1. Tên Đồ án: Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035.

2. Giai đoạn: Thực hiện thi công

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Nội dung thực hiện:

a. Nội dung quy hoạch phân bổ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

- Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt, hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của các ngành kinh tế và các vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng, phân bổ, phát triển tài nguyên nước mặt theo kỳ quy hoạch;

- Phân tích, dự báo xu thế biến động tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố theo kỳ quy hoạch;

- Phân tích, dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng nước mặt, các vấn đề trong khai thác, sử dụng, phân bổ, phát triển tài nguyên nước mặt và thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề;

- Xác định thứ tự ưu tiên trong khai thác, sử dụng, phân bổ tài nguyên nước cho các ngành kinh tế;

- Đề xuất nội dung, giải pháp và bước đi thích hợp để khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ngành và công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố.

b. Đối với nội dung quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt:

- Đánh giá hiện trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước mặt; Xác định các nguồn thải gây ô nhiễm và nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng của nguồn nước mặt giai đoạn 5 năm trước kỳ quy hoạch, phân vùng chất lượng nước mặt; mức độ đáp ứng về chất lượng của nguồn nước mặt cho các nhu cầu, mục đích khai thác, sử dụng: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, duy trì dòng sông và hệ sinh thái thủy sinh;

- Công tác quản lý, tình hình bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố, các chính sách, chương trình, chủ trương bảo vệ nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố;

- Xác định các vấn đề nổi cộm, cần giải quyết liên quan đến bảo vệ tài nguyên nước mặt tại thời điểm đánh giá, thứ tự ưu tiên giải quyết các vấn đề;

- Phân tích, dự báo xu thế gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước mặt và các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng, đề xuất mục tiêu chất lượng nước mặt cho các vùng và mục đích khai thác sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố;

- Xây dựng, đề xuất nội dung, giải pháp quản lý, bảo vệ bền vững tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố.

5. Sản phẩm của Đồ án:

Hồ sơ sản phẩm của đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, bao gồm:

a. Các báo cáo:

- Báo cáo tổng hợp đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”;

- Báo cáo tóm tắt đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”;

- Các báo cáo chuyên đề thuyết minh nội dung đánh giá hiện trạng và nội dung dự báo.

b. Các phụ lục:

- Các bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch phân bổ, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt;

- Bản tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, các bên liên quan và văn bản giải trình các nội dung chỉnh sửa trong báo cáo.

6. Kinh phí thực hiện: 2.964.869.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Có phụ lục kèm theo.

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố năm 2015-2016 (Vốn sự nghiệp tài nguyên môi trường tại Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố).

8. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

9. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

10. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Cơ quan phối hợp thực hiện: các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối, chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, chuyên ngành về điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước để thực hiện; đồng thời giám sát đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện Đồ án theo quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính thanh quyết toán theo nội dung đề cương và dự toán được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu: VT, QLĐTh.

Nguyễn Ngọc Tuấn
Каталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 25.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương