Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quận gò VẤP Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.74 Kb.
#21317
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 456/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 09 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị

bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND phường 8

Khóa I - Nhiệm kỳ 2004 – 2009 (Ngày 20 tháng 5 năm 2007)
Y BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Điều 124 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 11 Luật bầu cử Đại biểu HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 7, điều 8, Chương II, Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10/01/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bầu cử Đại biểu HĐND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung Đại biểu HĐND phường, thị trấn thuộc quận 12, quận Gò Vấp và huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2004 – 2009;

Theo đề nghị của UBND phường 8 quận Gò Vấp tại Công văn số 123/UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử bổ sung đại biểu HĐND phường 8 Khóa I - Nhiệm kỳ 2004 – 2009 là 06 đơn vị và số đại biểu được bầu bổ sung như sau:

Đơn vị 01: Gồm 08 tổ dân phố, từ tổ 01 đến tổ 08, số đại biểu được bầu bổ sung là 02 đại biểu;

Đơn vị 02: Gồm 09 tổ dân phố, từ tổ 09 đến tổ 17 số đại biểu được bầu bổ sung là 03 đại biểu;

Đơn vị 03: Gồm 08 tổ dân phố, từ tổ 18 đến tổ 25, số đại biểu được bầu bổ sung là 03 đại biểu;

Đơn vị 04: Gồm 17 tổ dân phố, tổ 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 và tổ 52, số đại biểu được bầu bổ sung là 03 đại biểu;

Đơn vị 05: Gồm 18 tổ dân phố, tổ 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68 và tổ 79, số đại biểu được bầu bổ sung là 03 đại biểu;

Đơn vị 06: Gồm 10 tổ dân phố, từ tổ 68 đến tổ 78, số đại biểu được bầu bổ sung là 02 đại biểu;

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Chủ tịch UBND phường 8 quận Gò Vấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UBND QUẬN GÒ VẤP

- Như điều 2 “để thực hiện”; KT. CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ quận; PHÓ CHỦ TỊCH

- HĐBC phường 8; (Đã ký)- BCĐ bầu cử phường 8;

- Lưu: VT. Phạm Thị Thanh Tú
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2010-12
2010-12 -> Danh mục các loại giấy tờ VỀ tạo lập nhà Ở ĐẤT Ở làm cơ SỞ pháp lý ĐỂ CẤp giấy chứng nhậN
2010-12 -> Ngày 20 tháng 5 năm 2007 Ủy ban nhân dân quận gò VẤP
2010-12 -> PHỤ LỤC 3 Danh mục các Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định Phòng kiểm nghiệm phân bón thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
2010-12 -> PHỤ LỤC 2 Danh mục các phép thử được chỉ định của Công ty cổ phần chứng nhận Vinacert
2010-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quận gò VẤP Độc lập Tự do Hạnh phúc
2010-12 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam quận gò VẤP Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 9.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương