Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nhơn trạch độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.06 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NHƠN TRẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2158/QĐĐC-UBND Nhơn Trạch, ngày 02 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006

của UBND huyện Nhơn Trạch về việc ban hành bản Quy chế tạm thời

về tổ chức và hoạt động của Đội duy tu giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Nhơn TrạchDo sơ suất trong khâu rà soát văn bản, UBND huyện Nhơn Trạch đính chính một số sai sót trong Quyết định số 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc ban hành bản Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội duy tu giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Nhơn Trạch như sau:

Tại các căn cứ ban hành đã ghi có các gạch đầu dòng, nay đính chính bỏ các gạch đầu dòng trên. Tại căn cứ cuối cùng đã viết bằng dấu chấm (.) nay đính chính thay thế bằng dấu phẩy (,).

Tại đoạn:

(Ban hành kèm theo quyết định số 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch) sau phần trích yếu của bản Quy chế tạm thời đã in đứng nay chỉnh sửa và in nghiêng. Đồng thời, bổ sung dấu gạch ngang dưới đoạn này như sau:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch)”
Tại thẩm quyền ký ở cuối Quyết định số 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc ban hành bản Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội duy tu giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Nhơn Trạch đã viết là:

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH

CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là:“TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH”

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 535/2006/QĐ-UBND ngày 08/3/2006 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội duy tu giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Nhơn Trạch và có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH


Từ Ngọc Chiếu
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương