Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ ngĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.19 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 439/QĐ-UBND Long xuyên, ngày 17 tháng 3năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch

cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên lần thứ II năm 2008

_____________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương) tại tờ trình số 03/TTr-STM ngày 13/02/2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên lần thứ II năm 2008 (gọi tắt là Ban Tổ chức Hội chợ), gồm các ông, bà có tên sau:

1.Ông (bà) Giám đốc Sở Công Thương: Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Cỏn - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên: Phó ban trực

3. Bà Bùi Thị Hồng Hà – Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó ban

4. Ông Trần Văn Long – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ: Thành viên

5. Bà Phạm Kim Phượng – Phó Trưởng Ban QL khu KT Cửa khẩu: Thành viênĐiều 2. Ban Tổ chức Hội chợ chịu trách nhiệm tổ chức điều hành công việc; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai phối hợp thực hiện đạt hiệu quả; và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Thủ Trưởng các sở, ban, ngành, huyện, thị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó CT. UBND tỉnh (để b/c);

- Các sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ;

- Ban QLKKTCK; đã ký

- UBND huyện Tịnh Biên;

- Các ông, bà có tên tại Điều 1;- Lưu P. KT, TH, VT;

Vương Bình Thạnh
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương