Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

101

IV. TUYỂN SINH
778

Hồ sơ chiêu sinh vào các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1956-1968

108

779

Hồ sơ chiêu sinh vào các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1969-1970

60

102

780

Hồ sơ chiêu sinh vào các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1971-1974

104

781

Hồ sơ về tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân kỷ thuật năm 1956-1975

44

782

Báo cáo công tác tuyển sinh đào tạo của ban tuyển sinh và bản thống kê số lượng tuyển sinh vào các ngành năm 1962-1970

39

783

Tập Quyết định của cán bộ các ngành và danh sách học sinh phổ thông vào các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp năm 1956-1975

182

784

Hồ sơ hướng dẫn việc thực hiện chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp chuyên nghiệp năm 1968-1976

28

785

Hồ sơ về phân phối học sinh tốt nghiệp vào các trường Trung học và Đại học năm 1956-1974

55

103

V. LAO ĐỘNG
786

Chỉ tiêu, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ về lao động tiền lương của các đơn vị thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1973

85

787

Báo cáo tổng kết công tác hàng năm về lao động tiền lương năm 1958-1975

105

788

Báo cáo sơ kết 6 tháng, quý về công tác lao động tiền lương năm 1960-1975

28

789

Hồ sơ quy định bổ sung về thực hiện chế độ tiền lương năm 1960-1973

48

790

Hồ sơ về việc quản lý quỹ tiền lương năm 1959-1971

23

103

791

Hồ sơ về thống kê tình hình tiền lương ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1970

09

792

Hồ sơ về quy định chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên năm 1957-1974

92

793

Hồ sơ về tiêu chuẩn bồi dưỡng băng hiện vật và chế độ lao động nữ năm 1968-1970

20

794

Tập Quyết định về chế độ phụ cấp lưu động công trường đối với cán bộ CNV ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

12

795

Tập Quyết định về các chế độ phụ cấp đối với cán bộ công nhân viên ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1975

18

796

Tập Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm và kỹ thuật cho công nhân lái xe ở Vĩnh Linh năm 1964-1975

16

797

Tập Quyết định về chế độ phụ cấp chức vụ tổ trưởng sản xuất ở Vĩnh Linh năm 1961-1975

25

104

798

Tập Nghị định, Quyết định về chế độ trợ cấp cho cán bộ công nhân viên ở Vĩnh Linh năm 1957-1973

21

799

Tập Quyết định về chế độ phụ cấp thâm niên đặc biệt và bồi dưỡng bằng hiện vật cho cán bộ công nhân viên ở Vĩnh Linh năm 1966-1975

13

800

Hồ sơ về chế độ chính sách, nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên nhà nước năm 1958

166

801

Hồ sơ quy định bổ sung và giải thích về các chế độ, chính sách lương đối với cán bộ CNV năm 1960-1975

145

105

802

Hồ sơ quy định, hướng dẫn chế độ chính sách nâng bậc lương đối với cán bộ, công nhân viên năm 1964-1976

139

803

Hồ sơ về chỉ tiêu nâng bậc lương cho cán bộ, công nhân viên hàng năm ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

06

804

Hồ sơ đề nghị nâng bậc cho cán bộ CNV của đơn vị cơ sở và UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1975

31

805

Hồ sơ về các trường hợp trả và giải quyết lương cho cán bộ công nhân viên ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1976

25

105

806

Hồ sơ sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên ở Vĩnh Linh năm 1958

110

807

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Vĩnh Linh năm 1959-1960

63

808

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962

83

809

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1963

64

810

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1964

105

811

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1965

51

812

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966

48

106

813

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967

60

814

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho cán CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

118

815

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

245

816

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970

63

817

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970

53

107

818

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

158

819

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1972

103

820

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

265

108

821

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974

203

822

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

156

823

Tập Quyết định về sắp xếp điều chỉnh và nâng bậc lương cho CBCNV ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1976

30

109

824

Hồ sơ về công tác Quản lý lao động ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

40

825

Chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ về công tác lao động ở Vĩnh Linh năm 1965-1976

112

826

Báo cáo về tình hình công tác lao động của Phòng lao động UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1970

101

827

Báo cáo sơ kết 6 tháng về tình hình thực hiện kế hoạch ở Vĩnh Linh năm 1971-1973

30

828

Hồ sơ về cuộc vận động lao động sản xuất trong khu vực nhà nước năm 1970

30

829

Hồ sơ về công tác điều tra lao động trong các cơ quan nhà nước năm 1965-1970

62

830

Hồ sơ về công tác điều tra lao động và trả lương theo sản phẩm năm 1961-1970

15

831

Hồ sơ về công tác lao động nữ trong các ngành kinh tế năm 1967-1976

42

832

Hồ sơ về cung cấp phân phối nhân lực lao động năm 1961-1974

47

110

833

Hồ sơ về phân bổ và bổ sung lao động cho các ngành năm 1965-1976

30

834

Hồ sơ về điều động, điều phối nhân lực lao động năm 1959-1968

16

835

Hồ sơ về điều động phân phối lao động năm 1969

04

836

Hồ sơ về điều động, điều phối lao động năm 1970-1975

23

110

837

Hồ sơ về sắp xếp và sử dụng lao động năm 1964-1975

46

838

Hồ sơ đăng ký làm thẻ cấp sổ lao động năm 1960-1964

23

839

Hồ sơ đăng ký làm thẻ và cấp sổ lao động năm 1974-1976

81

840

Hồ sơ về đảm bảo và sử dụng thời gian lao động của cán bộ công nhân viên nhà nước năm 1961-1975

87

841

Hồ sơ thi hành chế độ bắt buộc lao động năm 1972-1975

12

842

Hồ sơ về điều lệ kỹ luật lao động năm 1964-1975

07

843

Tập văn bản về hướng dẫn quy định chế độ chính sách đối với việc huy động và sử dụng lao động nghĩa vụ năm 1968-1972

95

111

844

Chỉ tiêu kế hoạch về việc huy động dân công nghĩa vụ ở Vĩnh Linh năm 1964-1973

22

845

Tập văn bản hướng dẫn về huy động phân phối, quản lý nhân công năm 1960-1974

70

846

Tập văn bản về huy động phân phối, quản lý dân công năm 1959-1960

68

847

Báo cáo tình hình huy động sử dụng dân công nghĩa vụ ở Vĩnh Linh năm 1964-1974

46

848

Tập Quyết định về huy động dân công nghĩa vụ các xã ở Vĩnh Linh năm 1965-1972

124

849

Tập văn bản về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động năm 1960-1975

112

850

Tập văn bản về chế độ bảo hiểm xã và tai nạn chiến tranh đối với cán bộ công nhân viên nhà nước ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

34

112

851

Hồ sơ về chế độ và cung cấp trang bị phòng hộ lao động đối với công nhân viên năm 1960-1974

103

852

Kế hoạch bảo hộ lao động của các đơn vị thuộc Vĩnh Linh năm 1964-1970

09

112

853

Hồ sơ về công tác an toàn xã hội và an toàn kỹ thuật 1970-1973

21

854

Báo cáo và biên bản về các vụ tai nạn lao động ở Vĩnh Linh 1960-1965

40

855

Hồ sơ về việc đào tạo các lớp CNKT cho các ngành 1964-1975

68

856

Tập Quyết định về cử cán bộ công nhân viên đi học lớp đào tạo công nhân kỹ thuật ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1969

39

857

Hồ sơ về tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra trình độ tay nghề năm 1959-1973

18

858

Hồ sơ về định mức cho các ngành năm 1965-1971

101

VI. DÂN CHÍNH
859

Báo cáo công tác 6 tháng, quý, tháng về công tác tổ chức dân chính ở Vĩnh Linh năm 1968-1970

37

113

860

Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tổ chức dân chính ở Vĩnh Linh năm 1967-1970

39

861

Hồ sơ về công tác đón tiếp việt kiều về nước ở TW và địa phương năm 1959-1962

89

862

Hồ sơ về quản lý và giáo dục việt kiều trở về nước năm 1958-1060

21

863

Hồ sơ về một số chế độ, tiêu chuẩn và mọi sinh hoạt của Việt kiều sau khi trở về nước năm 1959-1960

48

864

Hồ sơ tiếp nhận phân phối, sắp xếp và công việc đối với việt Kiều năm 1960

26

865

Hồ sơ về di chuyển và công tác kinh phí đối với việt kiều năm 1959-1960

17

866

Hồ sơ hướng dẫn và thực hiện công tác điều tra dân số ở Vĩnh Linh năm 1957-1970

91

113

867

Biểu tổng hợp điều tra dân số ở Vĩnh Linh năm 1972

43

868

Hồ sơ về công tác điều tra dân số lần thứ 2 ở Vĩnh Linh năm 1974

111

869

Hồ sơ về công tác thống kê dân số năm 1956

32

114

870

Hồ sơ về quản lý và đăng ký hộ tịch, hộ khẩu ở Vĩnh Linh năm 1956-1974

132

871

Hồ sơ về tình hình công tác hộ khẩu ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1965

86

872

Hồ sơ về cấp giấy chứng minh thư để chứng thực căn cước của mỗi người năm 1957-1972

24

873

Hồ sơ về khai sinh, khai tử, sinh, kết hôn năm 1957-1958

23

874

Hồ sơ về thay đổi họ tên và chữ lót năm 1959-1961

17

875

Hồ sơ về công tác chính sách và quản lý cán bộ gia đình miền nam tập kết ra Bắc ở tại Vĩnh Linh năm 1956-1965

202

876

Hồ sơ về chính sách đối với học sinh miền nam ở Vĩnh Linh năm 1057-1965

28

877

Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình B năm 1967-1969

11

878

Hồ sơ về tổ chức phổ biến và học tập các đạo luật, pháp luật Nhà nước cho nhân dân năm 1957-1959

21

879

Hồ sơ về vấn đề lập hội, hội họp năm 1957-1958

41

880

Hồ sơ về tình hình tôn giáo ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1959

07

VII. THANH NIÊN XUNG PHONG
881

Tập văn bản về công tác Thanh niên xung phong năm 1965-1957

58

115

VIII. MIỀN NÚI
882

Tập Chỉ thị, Nghị quyết về công tác Miền tây của BCH Đảng bộ Vĩnh Linh năm 1955-1975

77

883

Tập văn bản phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chính sách dân tộc ở Vĩnh Linh năm 1956-1971

23

884

Báo cáo hàng tháng, quý về tình hình hoạt động của các xã miền núi ở Vĩnh Linh năm 1956-1793

102

885

Báo cáo tình hình miền núi 6 tháng đầu năm 1968,1973,1974 ở Vĩnh Linh

28

886

Báo cáo công tác miền núi và tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước hàng năm đối với các xã miền núi thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1976

201

887

Biên bản thông báo về tình hình các xã miền núi ở Vĩnh Linh năm 1972-1975

24

888

Tập văn bản về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã miền núi ở Vĩnh Linh năm 1969-1975

35

889

Hồ sơ về công tác phát triển sản xuất nông nghiệp ở miền núi năm 1957-1972

55

890

Kế hoạch và Báo cáo công tác sản xuất nông nghiệp miền núi năm 1955-1971

50

891

Hồ sơ về cung cấp nông cụ phục vụ sản xuất cho các xã miền núi ở Vĩnh Linh năm 1956-1958

29

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương