Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

87

669

Hồ sơ về công tác thanh tra xét khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1974-1975

193

670

Hồ sơ về các vụ thanh tra xét khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1960-1965

72

671

Hồ sơ về đợt thanh tra Ty Thương nghiệp, Nhà máy in Thống nhất năm 1960-1961

79

87

672

Hồ sơ về đợt thanh tra công tác kinh tế tài chính của Ty Y tế Vĩnh Linh năm 1970-1972

149

673

Hồ sơ về thanh tra thanh lý tài sản thuộc Công ty Quảng Sinh KV Vĩnh Linh năm 1955

19

674

Báo cáo vụ tài sản bị hư hỏng mất mát xin thanh lý ở KV Vĩnh Linh năm 1971-1973

43

675

Hồ sơ thanh tra và giải quyết vụ mất tiền quỹ của ông Phạm Ngọc Thạch năm 1966-1976

13

676

Hồ sơ giải quyết về việc khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1969

42

677

Hồ sơ giải quyết và trả lời khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1971

75

88

678

Hồ sơ giải quyết và trả lời khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1972

210

679

Hồ sơ giải quyết và trả lời khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1973

158

680

Hồ sơ giải quyết và trả lời khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1974

220

681

Hồ sơ giải quyết và trả lời khiếu tố khiếu nại ở KV Vĩnh Linh năm 1975-1976

146

89

682

Hồ sơ giải quyết khiếu nại của ông Hồ Viết Trung và ông Hồ Văn Dinh về lợi tức Công ty tư doanh ở Vĩnh Linh năm 1971-1973

69

683

Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của Mai Văn Thư về chế độ năm 1974-1975

18

684

Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Viết Sơn v/v trả lại tài sản sau cải cách ruộng đất năm 1974-1975

29

685

Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Quang Lô v/v Trạm kiểm soát Vĩnh Linh giữ giấy chuyển vàng, đài… của vợ ông năm 1975-1976

18

686

Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Phong giải mạo giấy tờ để sử dụng xe đạp của ông Vũ Trọng Hường năm 1975-1976

18
687

Hồ sơ giải quyết đơn của chị Trần Thị Xinh về tài sản liệt sĩ Nguyễn Văn Xót năm 1976

17

688

Hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của chị Phạm Thị Phi, anh Nguyễn Văn Hóa ở Vĩnh Linh năm 1976

55

689

Đơn thư khiếu tố khiếu nại của cán bộ và nhân dân năm 1960-1969

127

690

Đơn thư khiếu tố khiếu nại của cán bộ và nhân dân năm 1970-1972

149

90

691

Đơn thư khiếu tố khiếu nại của cán bộ và nhân dân năm 1973

130

692

Đơn thư khiếu tố khiếu nại của cán bộ và nhân dân năm 1974-1976

249

II. TÀI LIỆU 3 XÂY, 3 CHỐNG, 228
693

Hồ sơ về cuộc vận động 3 xây, 3 chống năm 1962-1966

90

694

Tập đề cương kế hoạch, nhiệm vụ tiến hành cuộc vận động 3 xây, 3 chống của Trung ương năm 1964-1975

92

91

695

Hồ sơ về 1 số kinh nghiệm trong cuộc vận động 3 xây, 3 chống năm 1964-1965

59

696

Tập báo cáo tình hình kinh nghiệm cuộc vận động 3 xây, 3 chống năm 1964-1965

62

697

Tập thông báo tình hình cuộc vận động 3 xây, 3 chống của Ban chỉ đạo 3 xây, 3chống năm 1965-1966

55

698

Hồ sơ hướng dẫn về cuộc vận động 3 xây, 3 chống năm 1962-1967

05

699

Kế hoạch thực hiện về cuộc vận động 3 xây, 3 chống của Ban chỉ đạo 3 xây, 3 chống Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1965

99

700

Tập báo cáo công tác 3 xây, 3 chống của Ban chỉ đạo 3 xây, 3 chống và các đơn vị trực thuộc của KV Vĩnh Linh năm 1961-1965

174

91

701

Tập báo cáo tình hình về tham ô, lãng phí của Phòng Lâm nghiệp Vĩnh Linh năm 1961-1964

06

702

Tập văn bản tố giác việc tham ô trộm cắp tài sản XHCN ở KV Vĩnh Linh năm 1960-1975

08

703

Tập biên bản các hội nghị bàn về cuộc vận động 3 xây, 3 chống ở KV Vĩnh Linh năm 1963-1964

15

704

Tập văn bản chỉ đạo về công tác thực hiện Nghị quyết 228 của Trung ương năm 1969-1975

29

92

705

Hồ sơ hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 228 của Đảng bộ và Ủy ban KV Vĩnh Linh năm 1973-1975

16

706

Tập kế hoạch, báo cáo và thông báo thực hiện Nghị quyết 228 của Vĩnh Linh năm 1974-1976

64

III. TỔ CHỨC
1. Xây dựng củng cố chính quyền
707

Hồ sơ hướng dẫn xây dựng củng cố chính quyền các cấp, các ngành năm 1957-1976

180

708

Hồ sơ về việc xây dựng củng cố chính quyền Vĩnh Linh năm 1957-1976

54

709

Tập báo cáo về tình hình kiện toàn tổ chức xây dựng chính quyền năm 1957-1973

41

710

Hồ sơ về tổ chức quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy của các ngành thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1970

101

2. Thành lập, giải thể
711

Tập Quyết định thành lập HTX Nông nghiệp sơ cấp trong Khu vực Vĩnh Linh năm 1958

47

93

712

Tập Quyết định thành lập HTX Nông nghiệp sơ cấp năm 1959

102

713

Tập Quyết định về thành lập HTX Nông nghiệp cao cấp năm 1957-1961

39

93

714

Tập Quyết định thành lập HTX Ngư nghiệp, TCN, tín dụng năm 1959-1962

53

715

Hồ sơ thành lập các hội đồng coi thi, chấm thi và xét xử kết quả thi năm 1961-1975

31

716

Hồ sơ thành lập các bộ phận cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1967

100

717

Hồ sơ thành lập các bộ phận cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1970

83

718

Hồ sơ thành lập các bộ phận cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1971-1973

78

719

Tập Quyết định thành lập các cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1976

42

94

720

Hồ sơ về tách, sát nhập các đơn vị Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1968

66

721

Hồ sơ về chuyển giao, tách sát nhập bộ phận trong cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1976

77

722

Hồ sơ về giải thể các bộ phận trong cơ quan thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

46

3. Tổ chức biên chế, tuyển dụng
723

Hồ sơ hướng dẫn kế hoạch tuyển dụng lao động đối với các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương năm 1968-1974

66

724

Hồ sơ về phân bổ, kế hoạch tuyển dụng, tuyển lao động, tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1969-1970

24

725

Hồ sơ về chấn chỉnh tổ chức giảm nhẹ biên chế chuyển người về sản xuất năm 1957-1970

75

726

Hồ sơ bàn về tình hình biên chế ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1972

91

727

Tập Quyết định về chỉ tiêu biên chế cho các Ty, các ngành thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1975

38

728

Tập Quyết định chuyển cán bộ tạm, tuyển cán bộ vào biên chế chính thức năm 1956-1962

123

95

729

Tập Quyết định tuyển công nhân tạm tuyển vào biên chế chính thức năm 1963-1964

110

730

Tập Quyết định tuyển công nhân tạm tuyển vào biên chế chính thức năm 1965-1968

112

731

Tập Quyết định tuyển công nhân tạm tuyển vào biên chế chính thức năm 1969-1975

99

732

Tập Quyết định về thu nhận cán bộ đến nhận công tác tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1968

120

733

Tập Quyết định về thu nhận cán bộ, học sinh đến nhận công tác tại Vĩnh Linh năm 1969

124

734

Tập Quyết định về thu nhận cán bộ học sinh đến nhận công tác tại Vĩnh Linh năm 1970

84

735

Tập Quyết định thu nhận cán bộ, học sinh đến nhận công tác tại Vĩnh Linh năm 1971-1972

120

96

736

Tập Quyết định về thu nhận và bố trí công tác cho cán bộ, học sinh đến nhận công tác tại Vĩnh Linh năm 1973

167

737

Tập Quyết định về thu nhận và bố trí công tác cho cán bộ và học sinh đến nhận công tác tại Vĩnh Linh năm 1974

132

738

Tập Quyết định về thu nhận, bố trí công tác cho học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp về nhận công tác tại UB năm 1975-1976

102

739

Tập Quyết định về tạm tuyển công nhân viên vào làm việc trong các cơ quan, Xí nghiệp Nhà nước năm 1961-1968

35

740

Tập Quyết định về tạm tuyển công nhân viên vào làm việc trong các cơ quan, Xí nghiệp Nhà nước năm 1969

102

741

Tập Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và tuyển dụng chính thức vào biên chế nhà nước của UB Vĩnh Linh năm 1962-1969

55

742

Tập Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và tuyển dụng chính thức vào biên chế nhà nước của UB Vĩnh Linh năm 1970-1974

112

97

743

Tập Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và tuyển dụng chính thức vào biên chế nhà nước của UB Vĩnh Linh năm 1975-1976

105

744

Tập văn bản thống kê danh sách cán bộ phó phòng trở lên và cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế tốt nghiệp Trung cấp trở lên năm 1962-1974

32

745

Tập Quyết định về đề bạt bổ nhiệm, bổ sung cán bộ thuộc Vĩnh Linh năm 1958-1965

96

746

Tập văn bản về đề bạt, bổ nhiệm, bổ sung cán bộ thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1975

98

747

Tập Quyết định về cử công nhân, cán bộ lãnh đạo ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1962

66

748

Tập Quyết định về cử cán bộ lãnh đạo của UB Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1969

92

749

Tập Quyết định cử cán bộ lãnh đạo các Ty, các ngành thuộc Vĩnh Linh năm 1970-1972

100

98

750

Tập Quyết định cử cán bộ lãnh đạo ở các Ty, các ngành thuộc Vĩnh Linh năm 1973-1976

133

751

Tập Quyết định cử Trưởng trạm Bưu điện xã năm 1962

24

752

Tập văn bản thuyên chuyển cán bộ của các ngành năm 1959-1962

138

753

Tập Quyết định thuyên chuyển cán bộ năm 1963-1965

106

754

Tập Quyết định thuyên chuyển cán bộ năm 1966-1968

138

755

Tập Quyết định thuyên chuyển cán bộ năm 1969-1971

83

756

Tập Quyết định thuyên chuyển cán bộ năm 1972-1973

73

99

757

Tập Quyết định thuyên chuyển cán bộ năm 1974-1976

108

758

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1958-1963

99

759

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1964-1966

108

99

760

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1967-1968

198

761

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1969

134

762

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1970

78

100

763

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1971

105

764

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1972

136

765

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1973

87

766

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1974

65

767

Tập Quyết định điều động cán bộ năm 1975-1976

69

768

Tập Quyết định về gia hạn thời gian công tác cho cán bộ, dân công năm 1962-1970

18

769

Tập Quyết định cho cán bộ, công nhân viên thôi việc về địa phương sản xuất năm 1957-1976

103

770

Tập Quyết định cho công nhân viên về hưu năm 1959-1975

50

101

771

Tập văn bản hướng dẫn về việc thi hành kỷ luật và giải quyết việc làm cho cán bộ bị kỷ luật năm 1958-1974

37

772

Tập văn bản về thi hành kỷ luật cho cán bộ công nhân viên năm 1959-1971

77

773

Tập văn bản về thi hành kỷ luật cho cán bộ công nhân viên năm 1972-1976

121

774

Tập Quyết định thải hồi cán bộ công nhân viên bị kỷ luật về địa phương năm 1960-1974

31

775

Tập văn bản về chế độ, chính sách đối với cán bộ xã năm 1958-1976

79

776

Tập Quyết định phụ cấp thường xuyên cho cán bộ xã 1961-1962

26

777

Tập Nghị quyết của TW Đảng, Đảng bộ Vĩnh Linh về tổ chức lãnh đạo công tác phụ vận năm 1967

36

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương