Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠ


D. TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆPtải về 1.31 Mb.
trang4/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

47

D. TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP
I. VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP
336

Tập văn bản về tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác tài chính thương nghiệp năm 1959-1972

15

337

Báo cáo quý về tình hình tài chính thương nghiệp năm 1957-1972

127

48

338

Báo cáo 6 tháng về tình hình tài chính thương nghiệp năm 1969-1974

22

339

Báo cáo năm về tình hình công tác tài chính thương nghiệp năm 1965-1973

75

340

Báo cáo kết quả tổng kiểm kê tồn kho về tài chính thương nghiệp năm 1968-1971

16

341

Biên bản Hội nghị bàn về công tác tài chính thương nghiệp năm 1959-1964

10

342

Thông báo về tình hình tài chính thương nghiệp năm 1958-1969

27

II. TÀI CHÍNH
343

Tập văn bản về công tác tài chính ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1976

104

344

Tập văn bản về phân cấp quản lý và công tác quản lý tài chính ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1960

58

345

Tập văn bản về phân cấp quản lý và công tác quản lý tài chính cấp xã năm 1957-1959

21

346

Tập văn bản về công tác quản lý tài chính ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1964

37

347

Tập văn bản về phân cấp quản lý và công tác quản lý tài chính ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1969

55

49

348

Tập văn bản về việc tăng cường quản lý kinh tế tài chính, bảo vệ tài sản thực hành tiết kiệm năm 1957-1968

14

349

Tập văn bản về vấn đề quản lý kinh tế tài chính ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1975

64

350

Tập văn bản về công tác quản lý tài chính hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1974

58

351

Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu tài chính của các HTX sản xuất nông nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1973-1974

50

352

Tập văn bản về các chế độ hạch toán kinh tế tài chính năm 1957-1970

32

353

Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu tài chính về tình hình hoạt động kinh tế tài chính ở các cơ quan xí nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1965

27

354

Quản lý tài chính đối với các khoản chi ngoài giá thành và phí lưu thông trong các xí nghiệp năm 1970-1971

14

355

Tập văn bản về đăng ký kinh doanh công thương nghiệp năm 1956-1975

42

356

Thông tư của Bộ tài chính về chính sách thống nhất quản lý kinh doanh rượu năm 1956

06

357

Chế độ trách nhiệm và công tác quản lý bảo quản tài sản của nhà nước và nhân dân năm 1960-1974

40

358

Tập văn bản về phân cấp quản lý bào giao tài sản và tiền vốn năm 1967-1970

44

50

359

Tập văn bản về việc bàn giao tài sản và tiền vốn của các cơ quan xí nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1976

49

360

Tập văn bản về việc chuyển thiết bị vào tài sản cố định tăng cường xét duyệt tài sản ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1976

05

361

Biên bản bàn giao tài sản của các cơ quan xí nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1959-1968

24

362

Bản tổng hợp tài sản của Ty lương thực Vĩnh Linh năm 1974-1975

149

50

363

Tập văn bản về việc kiểm kê tài sản xét định vốn của cơ quan xí nghiệp Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1959

07

364

Tập văn bản về việc kiểm kê, thanh kiểm tra và thanh lý tài chính, tài sản ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1976

139

365

Tập văn bản về tổng kiểm kê tài sản năm 1968-1976

70

51

366

Tập văn bản về việc mua lại tài sản của đồng bào miền nam, kiểm soát giải quyết và hóa giá hàng hóa buôn bán trái phép ở Vĩnh Linh năm 1972-1976

19

367

Tập văn bản về việc xử lý và hủy bỏ một số tài sản tiền mặt bị hư hỏng, mất mát không thu hồi được ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1971-1973

21

368

Tập văn bản về việc giải quyết hàng hóa vật tư ứ động năm 1969

01

III. NGÂN SÁCH
369

Tập văn bản về dự toán quyết toán thu chi ngân sách ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

65

370

Tập văn bản về dự toán, quyết toán và thu chi ngân sách địa phương ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1960

33

371

Tập văn bản về ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách địa phương ở Vĩnh Linh năm 1959-1960

114

372

Tập văn bản về ngân sách, kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách của Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1960

181

373

Tập văn bản về ngân sách, kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách của Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1965

157

52

374

Tập văn bản về ngân sách, nghiệp vụ kế hoạch, thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1965

71

375

Tập văn bản về nhiệm vụ kế hoạch thu chi ngân sách của Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1968

41

52

376

Tập văn bản về nhiệm vụ, kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách của Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1969

109

377

Tập văn bản về ngân sách, thu chi ngân sách địa phương Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1976

173

53

378

Tổng quyết toán thu chi ngân sách Khu vực Vĩnh Linh năm 1965-1975

06

54

379

Tập văn bản về ngân sách và thu chi ngân sách ở xã Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

77

380

Tập văn bản về thu chi tài chính phân phối quyết toán trong HTX năm 1969-1972

37

381

Tập văn bản về thu chi tài chính kinh phí và các khoản thu khác ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1972

56

382

Tập văn bản về thu nộp lợi nhuận và khấu hao ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

15

383

Tập văn bản về chế độ thu tài chính và phân phối lợi nhuận của xí nghiệp quốc doanh năm 1969-1972

16

384

Tập văn bản về vấn đề thu thuế, thu nợ, thu mua trong nông nghiệp của Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1960

45

385

Tập văn bản thu và chế độ giao nộp nông sản thực phẩm vào ngân sách nhà nước ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1974

11

386

Tập văn bản về công tác thuế của Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1962

44

387

Chỉ thị của UBHC Khu vực Vĩnh Linh về việc tăng cường quản lý thuế thị trường tự do năm 1969

02

388

Tập văn bản về công tác thu thuế nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1960

137

55

389

Tập văn bản về thuế nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1969

37

390

Tập văn bản về việc tính thuế, thu thuế nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1975

25

55

391

Quyết định của UBHC Khu vực Vĩnh Linh về giao mức thuế nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh chính thức cho các HTX sản xuất nông nghiệp năm 1973-1976

126

392

Tập văn bản về chế độ chính sách và công tác thuế công thương nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1974

68

393

Tập văn bản về việc thu thuế lợi tức doanh nghiệp năm 1956-1969

37

394

Tập văn bản về chế độ chính sách và công tác thuế phát sinh ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1974

29

395

Tập văn bản về thu thuế chuyến môn bài và thuế hàng hóa năm 1956-1975

22

396

Tập văn bản về thuế rượu, thuế đường mật và thuế muối năm 1957-1971

19

56

397

Tập văn bản về thuế kinh doanh nghệ thuật năm 1956-1958

04

398

Tập văn bản về thu tiền tham ô, lạm dụng của cán bộ nhân viên Khu vực Vĩnh Linh năm 1956

03

399

Điều lệ tạm thời về thuế thổ trạch năm 1956

04

400

Tập văn bản về việc trừ tiền anh Trần Đình Khuê nợ Bộ thương binh xã hội năm 1958

03

401

Tập văn bản góp vốn xây dựng Nhà máy dệt 8-3 năm 1960

09

402

Tập văn bản về việc quản lý cấp phát và sử dụng kinh phí hành chính sự nghiệp năm 1959-1962

47

403

Tập văn bản quy định chế độ cấp phát hạn mức kinh phí thuộc kinh doanh nhà nước năm 1961

09

404

Tập văn bản về phân cấp quản lý kinh phí nhà trẻ năm 1963

06

405

Tập văn bản về chế độ quản lý cấp phát giải quyết kinh phí tiền vốn trong các cơ quan xí nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

121

56

406

Tập văn bản về vấn đề chi tiêu trong cải cách ruộng đất năm 1957

10

407

Tập văn bản về vấn đề chi viện Miền Nam và công tác phòng không năm 1967-1970

44

408

Tập văn bản về dự trữ vốn, xin xét duyệt cấp phát vốn và kinh phí của Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1969

100

57

409

Tập văn bản về dự trữ vốn, xin xét duyệt cấp phát vốn và kinh phí của Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1976

140

410

Tập văn bản về nhận xét chỉ tiêu và quyết toán của các cơ quan xí nghiệp năm 1959-1960

11

411

Tập văn bản về lập dự trù thanh quyết toán kinh phí cứu tế xã hội ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

11

412

Tập văn bản về việc giải quyết vốn tài sản ở cơ quan, xí nghiệp thiệt hại vì chiến tranh năm 1967-1972

85

413

Tập văn bản về chế độ chi phí gián tiếp các công trình thủy lợi năm 1960-1973

38

414

Tập văn bản về cấp bù lỗ vốn ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1975

11

415

Tập văn bản về công phiếu kháng chiến và công trái quốc gia năm 1958-1961

11

416

Tập văn bản về việc thanh toán các khoản trưng dụng, trưng mua, trưng thu vay mượn và đền bù tài sản trong kháng chiến năm 1959-1960

17

417

Tập văn bản về thanh toán kinh phí công nợ ở Vĩnh Linh năm 1965-1975

65

418

Tập văn bản về đền bù tài sản ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1976

08

419

Tập văn bản về chế độ trả nhuận bút cho các tác phẩm nghệ thuật, khoa học kỹ thuật năm 1961-1974

30

58

420

Tập văn bản về việc trích lập và sử dụng quỹ xí nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1974

21

421

Tập văn bản về việc trích lập sử dụng quỹ tiền thưởng, quỹ phúc lợi của xí nghiệp năm 1957-1975

16

422

Tập văn bản về việc nghiêm cấm trích lập quỹ trái phép trong các xí nghiệp ở cơ quan nhà nước năm 1971

07

423

Tập văn bản về quỹ tiền lương ở Vĩnh Linh năm 1961-1971

45

424

Tập văn bản về lập, quản lý sử dụng quỹ y tế xã, quỹ nghĩa thương và bảo hiểm xã hội năm 1959-1970

28

425

Quản lý sử dụng quỹ lao động sản xuất, học phí, học bổng xây dựng ở các trường phổ thông năm 1964-1976

24

426

Thông tư liên bộ Tài chính - Thủy lợi về việc cấp phát sử dụng và quản lý quỹ sữa chữa đê, kè và công trình thủy lợi bị thiên tai địch phá năm 1968

02

427

Tập văn bản về vấn đề cấp phát, cho vay vốn kinh phí kiến thiết cơ bản năm 1957-1965

29

428

Tập văn bản về quản lý cấp phát cho vay vốn kiến thiết cơ bản Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1973

67

429

Tập văn bản về dự toán dự trù vốn kinh phí các công trình kiến thiết cơ bản của Vĩnh Linh năm 1967-1970

69

59

430

Quyết toán vốn kiến thiết cơ bản ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1974

110

431

Tập văn bản của Ty Tài chính Vĩnh Linh nhận xét quyết toán công trình kiến thiết cơ bản năm 1960

05

432

Tập văn bản về chế độ công tác kế toán tài vụ trong cơ quan xí nghiệp năm 1960-1972

163

60

433

Kế hoạch báo cáo tình hình công tác tài vụ của các cơ quan xí nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1976

212

434

Tập văn bản về chế độ kế hoạch chi phí và quyết toán tài vụ của xí nghiệp quốc doanh năm 1957

14

60

435

Báo cáo quyết toán của Ty lương thực quốc doanh thực phẩm, ban kiến thiết phòng không Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1969

173

436

Quyết toán của các Ty, các ngành ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1971-1976

149

61

437

Quyết toán của Ty giao thông và đội công trình giao thông Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

178

438

Tập văn bản của UBHC Khu vực Vĩnh Linh duyệt quyết toán tiền quỹ, kế toán tài vụ của các cơ quan đơn vị năm 1961-1962

14

439

Tập văn bản của Ty Tài chính Vĩnh Linh duyệt kế hoạch thu chi quyết toán của cơ quan xí nghiệp năm 1967-1975

86

440

Tập văn bản của Ty Giao thông Khu vực Vĩnh Linh duyệt quyết toán của các đơn vị năm 1972-1976

45

441

Tập văn bản về chế độ cung cấp mua bán sử dụng phương tiện làm việc đi lại trong các cơ quan xí nghiệp, cán bộ công nhân viên năm 1956-1971

39

442

Tập văn bản về chế độ chính sách tiền lương năm 1956-1970

24

443

Tập văn bản về chế độ cung cấp, trợ cấp và bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên nhà nước năm 1968-1975

11

62

444

Tập văn bản về chế độ hoa hồng và chi phí phát hành sách năm 1960

04

445

Tập văn bản về chế độ phụ cấp hao mòn xe đạp tự dùng để đi công tác ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1967

12

446

Tập văn bản về chế độ nhà ăn tập thể năm 1961

04

447

Thông tư của Phó Thủ tướng quy định giá trợ cấp bù khoản lương thực khác thay gạo cho cán bộ công nhân viên năm 1974

02

448

Tập văn bản về trợ cấp đối với lực lượng vận tải nhân dân phục vụ chiến trường năm 1969

02

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương