Ủy ban bầu cửtải về 350.38 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích350.38 Kb.
  1   2   3
Mẫu số 24/BCĐBHĐNDỦY BAN BẦU CỬ

(1)............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(1)....................................... KHOÁ ...........................

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: ................................................

Gồm(2) ....................................................................................................................


STT

Họ và tên(3)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Trình độ hiện nay

Là đại biểu HĐND (nếu có)


Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ,

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

11
2
.Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: ………………...

người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số ……….... là: ...………………

đại biểu.Lập tại ................................. ngày .......... tháng .......... năm 2016

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên đơn vị hành chính nơi thành lập Ủy ban bầu cử. (ví dụ Tỉnh A, Thành phố B, Huyện C, Xã D…).

(2) Ghi tên các đơn vị hành chính hoặc thôn, tổ dân phố hợp thành đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

(3) Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C

Mẫu số 25/ BCĐBHĐND


Tỉnh /Thành phố: ........................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …… ………...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(1) ………... …………… KHÓA…………NHIỆM KỲ 2016-2021

CỦA TỔ BẦU CỬ


Khu vực bỏ phiếu số: ......................... Xã/Phường/Thị trấn:

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ………………….……. số: .................

Gồm (2)

Hồi ........ giờ......... phút, ngày …… tháng…….năm 2016, Tổ bầu cử gồm có:

1. Ông/Bà ........................................................................................ Tổ trưởng

2. Ông/Bà ........................................................................................ Thư ký

3. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

4. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

5. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

6. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

Đã họp tại phòng bầu cử của khu vực bỏ phiếu số:.................. xã/phường/thị trấn: ……………..................... thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số: ……............ để tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ………………… khóa ……..nhiệm kỳ 2016-2021.

Đúng ........ giờ ....... phút, ngày …. tháng…. năm 2016, (3) đại diện Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu với sự chứng kiến của hai cử tri là:

1- Ông/ Bà:...................................... Nơi ở hiện nay:……………………................

2- Ông/ Bà: ..................................... Nơi ở hiện nay:.................................................

Sau đó, Tổ bầu cử đã khoá và niêm phong hòm phiếu lại, mời cử tri bắt đầu bầu cử.

Đúng ....... giờ ...... phút ngày ...... tháng ...... năm 2016, (4) Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bầu cử.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã mời hai cử tri biết chữ, không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông/ Bà: ........................... nơi ở hiện nay: .............................................................

2. Ông/ Bà: ........................... nơi ở hiện nay: .............................................................Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Kết quả cuộc bầu cử như sau:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân ấn định cho đơn vị bầu cử: .............. người

- Số người ứng cử: ............................................................................... người

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu: ................................................ người

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu:........................................................... người

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu phiếu so với tổng số cử tri………………….... %

- Số phiếu phát ra: ..........................................................................................

- Số phiếu thu vào: ...........................................................................................

- Số phiếu hợp lệ: ...............................Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào đạt ........ %

- Số phiếu không hợp lệ: ................... Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào đạt ........ %

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử: (5)

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Ông/Bà ……………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc hoặc khiếu nại, tố cáo sau đây: (6).............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Những vấn đề hoặc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và kiến nghị:(7)

.........................................................................................................................................

…………….....................................................................................................................

…………….....................................................................................................................

Biên bản này được lập thành 03 bản và được gửi đến Ban bầu cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ………………………….và Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.(8)
CỬ TRI THỨ NHẤT CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)


CỬ TRI THỨ HAI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ

TỔ BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

(1) Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

(2) Ghi tên các đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị bầu cử tương ứng.

(3) Ghi giờ bắt đầu việc bỏ phiếu.

(4) Ghi giờ kết thúc việc bỏ phiếu.

(5) Ghi theo danh sách trên phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng.

(6) Tóm tắt những sự việc xảy ra hoặc khiếu nại, tố cáo và cách giải quyết của Tổ bầu cử.

(7) Ghi rõ vấn đề, khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và kiến nghị.

(8) Việc gửi biên bản được thực hiện chậm nhất là 03 ngày sau ngày bầu cử.

Mẫu số 26/ BCĐBHĐND


BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

………………………(1)……………………………

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)………………………………..

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ .....................

Gồm 2 ………………………………………………………….
Vào hồi …....... giờ........phút, ngày ....... tháng ........ năm 2016, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)……………………. gồm có:

Ông/Bà: ................................................................................................ Trưởng Ban

Ông/Bà: ................................................................................................. Phó Ban

Ông/Bà:.................................................................................................. Phó Ban

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà: ................................................................................................. Ủy viên

Đã họp tại…………………………………….để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại các khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số:...........gồm (2) ..…………………………………………….……………… ………………………......……………………………………………………………….…..

Theo Nghị quyết số: ……ngày ...... tháng ...... năm …. của Ủy ban bầu cử (1)…………..................., thì đơn vị bầu cử số: ............. được bầu 2................................. đại biểu 3 .............. người ứng cử Hội đồng nhân dân (1) ………..……..

Sau khi kiểm tra và tổng hợp kết quả từ Biên bản kiểm phiếu do các Tổ bầu cử chuyển đến, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………………..ở đơn vị bầu cử số ………..như sau:

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: .............................................................................;

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: ......................................................................;

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử:............%

- Số phiếu phát ra…………………… ………………………………….phiếu;

- Số phiếu thu vào…………….phiếu. Tỷ lệ so với số phiếu phát ra………….…%

- Số phiếu hợp lệ: ..................... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: ….…..%

- Số phiếu không hợp lệ: ......... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: …........%

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau:

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Ông (Bà): .......................được ........... phiếu, đạt ................ % số phiếu hợp lệ

Căn cứ vào kết quả ghi trên đây, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)……….. kết luận:

a) Số cử tri đã đi bầu đạt ..........................................................................................

Tỷ lệ % so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử5:..................................................

b) Các ông/bà có tên sau đây nhận được quá nửa số phiếu hợp lệ và có nhiều phiếu hơn, đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) …………….khóa ……, nhiệm kỳ 2016-2021:

1- Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

2- Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

3- Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

c) Theo ấn định của Ủy ban bầu cử (1)……………, thì số đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………………. được bầu ở đơn vị bầu cử số: .......là ........ đại biểu, nay đã bầu được ......... đại biểu, còn thiếu 6.......... đại biểu.
Tóm tắt những việc xảy ra7: ..................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do các Tổ bầu cử đã giải quyết8:

..................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do Ban bầu cử đã giải quyết, cách giải quyết 9:…………….....................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Uỷ ban bầu cử 10:………………………………….

..................................................................................................................................................

Biên bản xác định, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………………. ở đơn vị bầu cử số ……….được lập thành 04 bản và được gửi đến Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1)………………… 11.Các tài liệu kèm theo12:

................................................................................................................................

................................................................................................................................


TM. BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký tên và đóng dấu)

( Ghi rõ họ tên)
CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2 Ghi tên các đơn vị hành chính cấp dưới, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

3 Ghi rõ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp đó được bầu tại đơn vị bầu cử theo NQ của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó.

4 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo Danh sách chính thức do Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó công bố.

5 Nếu số cử tri đi bầu không được quá nửa số cử tri của đơn vị bầu cử thì viết: “Vì số cử tri đi bầu không được quá nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, nên cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)……. tại đơn vị bầu cử số …. không có giá trị. Đề nghị Ủy ban bầu cử (1) ……..… xem xét, quyết định việc bầu cử lại tại đơn vị bầu cử”.

6 Nếu không thiếu đại biểu, thì ghi “Không”. Trường hợp không có người ứng cử nào được quá nửa số phiếu hợp lệ hoặc số người trúng cử ít hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử, thì ghi rõ số lượng còn thiếu và viết: “Vì số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử nên đề nghị Ủy ban bầu cử (1)…………… xem xét, quyết định bầu cử thêm tại đơn vị bầu cử”.

7 Ghi rõ những việc bất thường đã xảy ra; nếu không có việc gì xảy ra thì ghi “Không có”.

(8), (9), (10) Ghi rõ các đơn thư, nội dung khiếu nại, tố cáo do Tổ bầu cử chuyển đến; nếu không có thì ghi "không có".

11 Biên bản phải được gửi đến các cơ quan có tên trên chậm nhất là 05 ngày sau ngày bầu cử.

12 Ví dụ như các đơn khiếu nại, tố cáo hay tờ trình, báo cáo của Tổ bầu cử.

Mẫu số 27/ BCĐBHĐND
ỦY BAN BẦU CỬ (1).................................................


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1) .......................……………………….

KHÓA ……. NHIỆM KỲ 2016-2021Vào hồi ......... giờ ..…... phút, ngày ……. tháng .…. năm 2016, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) …………………………………gồm có:

Ông/Bà ............................................................................................... Chủ tịch

Ông/Bà............................................................................................... Phó Chủ tịch

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

Đã họp tại............................................ để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ……………………….…… khoá ……….. nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, thì Hội đồng nhân dân (1) ………………........ được bầu 2................................. đại biểu. Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban bầu cử công bố 3 .............. người ứng cử Hội đồng nhân dân (1) ………..……..

Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)...........................................khóa ………. nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bầu cử tại địa phương như sau:


STT


Các đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cửTổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu


Tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với tổng số cử tri


Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ


Ghi chú

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu thu vào

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu thu vào

1.

Đơn vị bầu cử số 1 Gồm 4………….. ……………………

2.

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm……...………………………………… ……………..

3.

…………………

Cộng:2. Các đơn vị bầu cử có số cử tri đi bầu không được quá nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tiến hành bầu cử lại gồm5:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử lại như sau:

3. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, phải tổ chức bầu cử thêm gồm 6:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kết quả bầu cử thêm như sau:

4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1……………….. khóa …… nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:


Đơn vị bầu cử

Họ và tên7

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 1

Gồm …..…………………… ………………………………

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm ………………………… ………………………………

5. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết:

6. Những khiếu nại, tố cáo do Uỷ ban bầu cử đã giải quyết:Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………… được lập thành 06 bản và được gửi đến ……………………………………………….8
CHỦ TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ họ và tên)
CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ và tên)Ghi chú:

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2 Ghi rõ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở cấp mình.

3 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình theo Danh sách chính thức mà Ủy ban bầu cử đã công bố.

4 Ghi tên các đơn vị hành chính cấp dưới, thôn, tổ dân phố hợp thành đơn vị bầu cử tương ứng ở mỗi cấp.

5 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử lại thì ở mục này ghi "Không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu cử lại".

6 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử thêm thì ở mục này ghi "Không có đơn vị bầu cử nào phải tiến hành bầu cử thêm".

(7 Ghi đủ họ tên những người trúng cử xếp theo thứ tự từ người nhiều phiếu đến người ít phiếu.

8 Đối với Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thì ghi gửi đến "Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp".

Đối với Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì ghi gửi đến "Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".


Mẫu số 28/ BCĐBHĐND


ỦY BAN BẦU CỬ (1).....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments -> 30994
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
30994 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương