“Xây dựng thư viện lập trình hỗ trợ tối ưu tổ hợp trên môi trường tính toán song song và phân bổ”tải về 27.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích27.51 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …100…./TTTT-CNTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2011

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Trần Văn Hoài


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Xây dựng thư viện lập trình hỗ trợ tối ưu tổ hợp trên môi trường tính toán song song và phân bổ” do trường Đại Học Bách Khoa chủ trì và TS. Trần Văn Hoài là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US20110191633 Parallel debugging in a massively parallel computing system, 2011.

   • US20110061053 Managing preemption in a parallel computing system, 2011

   • US20100257445 Building dynamic user interfaces based on interative query of device and workflow capabilities, 2010

   • US20100259779 Workflow management bridging virtual and transient-paper documents, 2010.

   • US20100280865 Systems and Methods for a Real-Time Workflow Platform, 2010.

   • US20100281462 Systems and methods for generating source code for workflow platform, 2010.

   • US20080320276 Digital Computing Device with Parallel Processing, 2008

  2. Tài liệu:

   • PMF: A multicore-enabled framework for the construction of metaheuristics for single and multiobjective optimization. Tác giả Deon Garrett. Nguồn: Lecture Notes in Computer Science, 2011

   • A parallel bi-objective hybrid metaheuristic for energy-aware scheduling for cloud computing systems. Tác giả Mezmaz, M.; Melab, N.; Kessaci, Y.; Lee, Y.C.; Talbi, E.-G.; Zomaya, A.Y.; Tuyttens, D. Nguồn: Journal of Parallel and Distributed Computing, 2011.

   • Pwrake: A parallel and distributed flexible workflow management tool for wide-area data intensive computing. Tác giả Tanaka, Masahiro; Tatebe, Osamu. Nguồn: HPDC 2010 - Proceedings of the 19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, 2010.

   • A heuristic algorithm for computing parallel degree of well-structured workflow nets. Tác giả Qu, Nan; Yamaguchi, Shingo. Nguồn: IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 2010.

   • Using pi-calculus to formalize grid workflow parallel computing patterns.
    Tác giả Li, Zhan-Jun; Huang, Yong-Zhong; Guo, Shao-Zhong. Nguồn: ITNG 2009 - 6th International Conference on Information Technology: New Generations, 2009.

   • Workflow model analysis. Tác giả W. M. P. van der Aalst. Nguồn: Encyclopedia of Database Systems, 2009.

   • Parallel computing strategy for the simulation of particulate flows with immersed boundary method. Tác giả ZeLi Wang, JianRen Fan and Kun Luo. Nguồn: Science in China Series E: Technological Sciences, 2008.

   • Designing cellular networks using a parallel hybrid metaheuristic on the computational grid. Tác giả Talbi, E.-G.; Cahon, S.; Melab, N. Nguồn: Computer Communications, 2007.

   • A comparative study of parallel metaheuristics for protein structure prediction on the computational grid. Tác giả Tantar, Alexandru-Adrian; Melab, Nouredine; Talbi, El-Ghazali. Nguồn: Proceedings - 21st International Parallel and Distributed Processing Symposium, 2007.

   • Parallel computing of thermoelasticity problems. Tác giả Roman Kohut, Jiří Starý, Radim Blaheta, Karel Krečmer. Nguồn: Lecture Notes in Computer Science, 2006.

   • Parallel computing patterns for grid workflows. Tác giả Pautasso, Cesare,; Alonso, Gustavo. Nguồn: 2006 Workshop on Workflows in Support of Large-Scale Science, WORKS '06, 2006.

   • Large imagery data structuring using hierarchical data format for parallel computing and visualization. Tác giả Chih Tan, J. Blais, Dean Provins. Nguồn: The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science.

   • Clusters, parallel computing and workflow management in bioinformatics. Tác giả Augen, Jeff (TurboWorx). Nguồn: Scientific Computing and Instrumentation, 2003

  3. Sách:

   • Distributed and parallel systems: From cluster to grid computing. Tác giả Peter Kacsuk, Thomas Fahringer, Zsolt Nemeth, 2010

   • Parallel metaheuristics: A new class of algorithm. Tác giả Enrique Alba, 2010

   • Metaheuristics: From Design to Implementation (Wiley Series on Parallel and Distributed Computing). Tác giả El-Ghazali Talbi, 2009

   • Metaheuristics for Scheduling in Distributed Computing Environments. Tác giả Fatos Xhafa,Ajith Abraham, 2008.

   • Parallel computing technologies: 9th international conference, PaCT 2007. Tác giả Viktor Ėmmanuilovich Malyshkin, 2007.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Phạm Thị Diệu Huyền - Phòng Công nghệ Thông tin.

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ. Bùi Thanh BằngBM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /3

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> Nam%202011
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Nam%202011 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Tin%20hoc%20-%20Vien%20thong -> Do Trường Đh công nghệ thông tin Đh quốc gia hcm chủ trì và ts. Lê Mạnh là chủ nhiệm đề tài
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương