Xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu dân cư huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri Vương quốc Campuchiatải về 17.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích17.43 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1718/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 04 tháng 10 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hỗ trợ

xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu

dân cư huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/22/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Báo cáo số 1026/BC-SKHĐT-PTN ngày 02/10/2006,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hỗ trợ xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu dân cư huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia với nội dung như sau:


1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hỗ trợ xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu dân cư huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ngành Công nghiệp tỉnh Bình Phước.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt.

5. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Kỹ sư Nguyễn Cư An.

6. Mục tiêu đầu tư: Hỗ trợ xây dựng đường điện từ cửa khẩu Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước đến khu dân cư trung tâm huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia để cung cấp điện lưới quốc gia Việt Nam cho nhân dân huyện Keosima nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân Keosima, tỉnh Mundulkiri.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài đơn tuyến trung thế 03 pha là 9.980 m.

Tổng chiều dài đơn tuyến trung thế 01 pha là 9.398 m.

Tổng công suất trạm 425 KVA gồm: 01 trạm 3x50 KVA, 11 trạm 1x25KVA.

Tổng chiều dài đơn tuyến hạ thế 18.891 m gồm 1.745 m hạ thế 03 pha và 17.146 m hạ thế 01 pha.8. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư: 4.873.221.728 đồng.

(Bốn tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm hai mươi mốt ngàn,bảy trăm hai mươi tám đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp sau thuế: 3.630.380.473 đồng.

- Chi phí thiết bị: 333.580.067 đồng.

- Chi phí khác: 679.816.754 đồng.

- Chi phí dự phòng: 229.444.434 đồng.b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Thời gian xây dựng, tiến độ thực hiện: Năm 2006.

10. Kế hoạch đấu thầu:

- Giá gói thầu: 3.963.960.540 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.- Thời gian thực hiện: 45 ngày (kể từ ngày khởi công).

Điều 2. Ban Quản lý dự án ngành Công nghiệp tỉnh Bình Phước là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng với trình tự quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương