Xét Tờ trình số 03 ngày 06 tháng 4 năm 1991 của Sở Tài chính và Tờ trình ngày 06 tháng 2 năm 1991 của Sở nông lâm nghiệp và Chi cục Cơ khí Nông nghiệptải về 7.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.59 Kb.
#21647

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 477- QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm1991

 

QUYẾT ĐỊNH

Về giá san ủi đồng ruộng và mức công trợ của thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Xét Tờ trình số 03 ngày 06 tháng 4 năm 1991 của Sở Tài chính và Tờ trình ngày 06 tháng 2 năm 1991 của Sở nông lâm nghiệp và Chi cục Cơ khí Nông nghiệp;

Để mở rộng diện tích canh tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá san ủi 1ha tiêu chuẩn là 71.383đ (bảy mốt nghìn ba trăm tám ba đồng), trong đó:

- Ngân sách thành phố công trợ 40% là: 28.514đ/ha ( hai tám nghìn năm trăm mười bốn đồng)

- Hợp tác xã hoặc nông dân thanh toán với Chi cục Cơ khí Nông nghiệp 60% là: 42.869đ/ha tiêu chuẩn (bốn mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi chín đồng).

Điều 2. Sở Tài chính và Sở nông lâm nghiệp chịu trách nhiệm hướng dẫn Chi cục Cơ khí Nông nghiệp thực hiện và kiểm tra, quyết toán diện tích đã san ủi

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở nông lâm nghiệp, các Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã và Chi cục Cơ khí Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/1991 ./.  Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư TU (đế b/c)

- Sở Tài chính(2 bản)

- Sở NLN, UBND các huyện

- Chi cục cơ khí (5B)- PVP, CV, NN, TCTN,lưu

T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH(Đã ký)Đào An


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 7.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương