Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-ubndtải về 27.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích27.12 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1424 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3400/TTr-UBND.TĐ ngày 20 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1420/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Nghệ An;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1424 /QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Văn phòng Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 2. Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 4. Phòng Nội Vụ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 5. Thanh tra huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 6. Cán bộ và Nhân dân phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

 7. Phòng Nội vụ thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

 8. Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

 9. Ban Dân vận Huyện ủy Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

 10. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

 1. Bà Võ Thị Lân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 2. Ông Võ Văn Hồng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 3. Ông Đoàn Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 4. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 5. Ông Bùi Quang Hùng, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 6. Ông Thái Viết Dũng, Chánh Thanh tra huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;

 7. Ông Lê Văn Huệ, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An;
 1. Ông Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

 2. Ông Cao Quang Như, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An;

 3. Ông Lê Viết Miên, Bí thư Đảng ủy phường Bến thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

 4. Bà Dương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

 5. Ông Nguyễn Chí Nguyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

 6. Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

 7. Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;

 8. Ông Phan Văn Giáp, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An;

 9. Ông Phan Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sông Lam, tỉnh Nghệ An;

 10. Ông Lô Văn Thao, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

 11. Ông Lê Văn Hồng, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

 12. Ông Nguyễn Viết Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An;

 13. Ông Lê Văn Hán, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

 14. Ông Hồ Thức Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

 15. Ông Nguyễn Đình Bảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

 16. Ông Ngô Xuân Văn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

 17. Ông Đậu Tuấn Huy, Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

 18. Ông Hoàng Xuân Luyện, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu, tỉnh Nghệ An;

2

 1. Ông Nguyễn Đình Tề, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

 2. Ông Nguyễn Sơn Hà, Trưởng phòng Phòng Công Thương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

 3. Ông Nguyễn Quang Truyền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

 4. Ông Nguyễn Đình Thuật, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

 5. Ông Nguyễn Hữu Nhuần, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

 6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

 7. Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương