Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3399/TTr-ubndtải về 23.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích23.04 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1418 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3399/TTr-UBND.TĐ ngày 20 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1426/TTr-BTĐKT ngày 09 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 30 cá nhân thuộc tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Nghệ An;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1418 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________ 1. TẬP THỂ:

 1. Phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh Nghệ An;

 2. Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Nghệ An, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

 1. Ông Bùi Quốc Dũng, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An;

 2. Ông Hồ Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An;  

 3. Ông Vương Đình Thông, Giám đốc Nhà nuôi dưỡng thân nhân Liệt sỹ Nghệ An, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An; 

 4. Ông Võ Văn Sơn, Phó Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi Nghệ An, tỉnh Nghệ An;

 5. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An;

 6. Ông Đặng Kim Bằng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An;

 7. Ông Nguyễn Doãn Hợi, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An;

 8. Ông Trần Ngọc Chính, Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Kiểm lâm Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An;

 9. Ông Nguyễn Văn Tý, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An;

 10. Bà Hà Thị Thanh, Kế toán trưởng, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;

 11. Ông Trần Anh Sinh, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch 1, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An;

 12. Ông Nguyễn Anh Tài, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu Khoa học, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An;

 13. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An;

 14. Ông Hồ Đăng Tài, Trưởng phòng Phòng Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An;

 15. Ông Trần Ngọc Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An;

 16. Ông Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An;

 17. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An;

 18. Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;

 19. Ông Nguyễn Công Hoan, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;

 20. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;

 21. Ông Đặng Tiến Kim, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Nghệ An;

 22. Ông Lê Văn Điệm, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An;

 23. Ông Nguyễn Đắc Nam, Trưởng phòng Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An;

 24. Ông Hồ Sỹ Châu, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An;

 25. Ông Trần Văn Vinh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;

 26. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An;

 27. Ông Vương Đình Lập, Chánh Văn phòng, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An;

 28. Ông Nguyễn Hữu Mão, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Nghệ An;

 29. Ông Hoàng Nhật An, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;

 30. Ông Trịnh Nhuận, Trưởng phòng Phòng Quản lý Dược, Sở Y tế tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương