Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6711/bkh-th ngày 24 tháng 9 năm 2010) và ý kiến của Bộ Tài chính


PHỤ LỤC V DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2011 CÁC DỰ ÁN Y TẾ HOÀN THÀNH NĂM 2010tải về 1.61 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


PHỤ LỤC V

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2011 CÁC DỰ ÁN Y TẾ HOÀN THÀNH NĂM 2010


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Tên công trình, dự án

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2010

Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2010

Nhu cầu ứng trước

Dự kiến ứng trước KH 2011

Ghi chú

Số quyết định

TMĐT

Trong đó: TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP

Tổng số

Trong đó: TPCP
TỔNG CỘNG1.835,1

1.432,1

92,0

92,0

913,0

777,7

505,9

270,0Ninh Bình1.454,5

1.161,7

42,0

42,0

913,0

777,7

376,0

200,0

462/UBND-VP4 ngày 27/5/2010
Bệnh viện Lao vào Bệnh phổi tỉnh Ninh Bình

2004-2007

1532/QĐ-UBND 15/12/2009

55,5

42,5

7,0

7,0

28,0

7,0

27,5

15,0

307/UBND-VP4, 14/04/2010
Bệnh viện đa khoa 700 giường tỉnh Ninh Bình

2004-2010

1637/QĐ-UB 30/12/2009; 1638/QĐ-UB 30/12/2009

1.399

1.119

35

35

885

771

349

185

462/UBND-VP4, 27/5/2010
Hà Nam118,7

119,0

20,0

20,0

-

-

65,0

30,0Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam

2009-2010

651/QĐ-UBND 09/6/09; 207/QĐ-UBND, 20/5/2010

119

119

20

2065

30

543b/TTr-UBND, 07/5/2010; 136/TB-VPCP; 24/5/2010
Đắk Lắk31,4

31,4

10,0

10,010,9

10,0Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk

2008-2009

598/QĐ-UB, 28/04/2004; 3424/QĐ-UBND, 15/12/2008; 989/QĐ-UBND, 21/04/2008

31

31

10

1011

10

45/BC-UBND, 29/4/2010
Cà Mau230,5

120,0

20,0

20,0

-

-

54,0

30,0Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

2009-2010

1539/QĐ-UBND 15/10/2008

231

120

20

2054

30

68/BC-UBND, 05/5/2010


PHỤ LỤC VI

DANH MỤC ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH 2011 ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

Địa phương

Tổng mức vốn TPCP giai đoạn 2008 - 2012 theo QĐ 2186

Tổng số vốn đã hỗ trợ (2008-2010)

Trong đó năm 2010

Số vốn còn lại chưa hỗ trợ

Nhu cầu ứng trước

Dự kiến ứng trước KH 2011

Kế hoạch

Giải ngân đến 30/4/2010

Tỷ lệ so với kế hoạch
TỔNG SỐ

1.112,75

787,90

275,16

253,73

92,21

324,85

633,02

300,00

1

Lạng Sơn

416,90

302,48

96,92

89,69

92,54

114,42

114,42

94

2

Hậu Giang

245,70

162,31

70,64

62,18

88,03

83,39

100,00

80

3

An Giang

219,16

168,41

42,98

42,98

100,00

50,75

198,95

50

4

Cà Mau

230,99

154,70

64,62

58,87

91,10

76,29

219,66

761   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương