Xác định kiểu gen của siêu VI viêm gan c (Hepatitis c virus) bằng một số quy trình dựa trên kỹ thuật pcrtải về 42.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích42.05 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 13/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin đề tài nghiên cứu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2007

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- CN. Hồ Thị Thanh Thủy


Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Xác định kiểu gen của siêu vi viêm gan C (Hepatitis C virus) bằng một số quy trình dựa trên kỹ thuật PCR (polymerace chain reaction)” do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì và CN. Hồ Thị Thanh Thủy là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Patent:

 • KR20020063123 Kit for detecting hcv by rt-pcr and detection method thereof. Kit để phát hiện HCV bằng phương pháp RT-PCR.

 • JP11103899 Assay of HCV gene by real time detection with PCR method and primer and probe therefor. Thử nghiệm gen HCV bằng phương pháp real time PCR, mồi và que thử.

 • JP10248579 Measurement of HCV gene by real time detection PCR method, and primer and probe to be used therefor. Tính toán gen HCV bằng phương pháp real time PCR, mồi và que thử.

 • EP0633321 HCV related oligonucleotides and uses thereof in methods for detecting and genotyping of HCV, and kits used in these methods. Các oligonucleotide liên quan đến HCV và sử dụng chúng trong phương pháp xác định kiểu gen HCV và kit được sử dụng trong các phương pháp này.

 • WO0146469 Method of judging hepatitis C virus genotype. Phương pháp đánh giá kiểu gen siêu vi viêm gan C.

 • JP8187096 Judging method of genotype of C-type hepatitis virus and pcr primer set used in the method. Phương pháp định giá kiểu gen của virus viêm gan C và sử dụng bộ PCR primer trong phương pháp này.

 • US2006003343 Primer and probe design for efficient amplification and detection of HCV 3' non-translating region. Thiết kế primer and probe để khuyết đại hiệu quả và phát hiện HCV 3 vùng không chuyển đổi.

  1. Bài báo:

 • Hereditary hemochromatosis gene in patients infected with hepatitis C virus - an evaluation using RFLP-PCR. Gen nhiễm sắc tố sắt mô di truyền ở bệnh nhân bị nhiễm siêu vi viêm gan C – Sử dụng phương pháp đánh giá bằng RFLP-PCR. Tác giả Calaluce R., Spalding MJ., PressR., King P., Diazarias A., Moran TV., Yesus YW. Tạp chí American journal of pathology, năm 1997.

 • Detection of hepatitis-C virus (HCV) in liver - tissue of HCV-RNA seronegative patients by means of anti – HCV - antibodies and PT-PCR. Dò tìm siêu vi viêm gan C ở mô gan của các bệnh nhân có huyết thanh không có HCV-RNA bằng phương pháp kháng thể kháng HCV và PT-PCR. Tác giả Dries V.,... Tạp chí Hepatology, năm 1997.

 • Long PCR and its application to hepatitis viruses - Amplification of hepatitis-A, hepatitis-B, and hepatitis-C virus genome. Phương pháp PCR kéo dài và ứng dụng của chúng trong virus viêm gan - Ứng dụng cho hệ gen viêm gan A, B và C. Tác giả Tellier R.,... Tạp chí Journal of clinical microbiology, năm 1997.

 • Quantitation of hepatitis-C virus-infected blood-cells in liver and kidney-transplant patients using the combined technique of RT-PCR and flow-cytometry. Định lượng các tế bào máu bị nhiễm siêu vi viêm gan C ở các bệnh nhân được cấy ghép gan và cật bằng cách sử dụng phương pháp kết hợp RT-PCR và phổ kế tế bào dòng. Tác giả Zucker C.,..Tạp chí Journal of allergy and clinical immunology, năm 1997.

 • Genotyping of hepatitis-C virus performed by type - specific PCR in comparison to nucleotide sequencing of NS5 and core regions. Xác định kiểu di truyền của siêu vi viêm gan C được thực hiện bằng phương pháp đặc thù PCR trong việc so sánh sự sắp xếp chuỗi nucleotide và các vùng nhân. Tác giả Yun Z., Johansson B., Weiland O., Sonnerborg A. Tạp chí Research in virology, năm 1997.

 • The application of the polymerase chain reaction (PCR) to the detection of hepatitis C virus. Sự ứng dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase PCR trong việc dò tìm siêu vi viêm gan C. Tác giả Ahmed MM.,... Tạp chí GUT, năm 1998.

 • Comparison of 2 PCR-based methods for the quantitation of hepatitis C virus RNA. So sánh hai phương pháp dựa trên PCR để định lượng RNA của siêu vi viêm gan C. Tác giả Hadziyannis E.,... Tạp chí Hepatology, năm 1998.

 • Direct PCR for detection of hepatitis-B, hepatitis-C and hepatitis-G virus genomes from serum without nucleic-acid extraction - simple, rapid and highly sensitive method. Sử dụng kỹ thuật PCR trực tiếp để dò tìm gen siêu vi viêm gan B, C, va G từ các huyết thanh không trích acid nucleic: Phương pháp đơn giản, nhanh và có độ nhạy cao. Tác giả Abe K., Konomi N., Abdelhamid M. Tạp chí Hepatology, năm 1998.

 • Quantification of hepatitis C-virus by Taqman PCR comparison with HCV amplicor monitor assay. Định lượng của siêu vi viêm gan C bằng phương pháp Taqman PCR – So sánh với phương pháp xét nghiệm HCV Amplicor Monitor. Tác giả Kawai S., Yokosuka O.,... Tạp chí Journal of medical virology, năm 1999.

 • Rapid quantitation of hepatitis C virus RNA by Real-Time RT-PCR on the lightcycler(TM). Định lượng nhanh RNA của siêu vi viêm gan C bằng phương pháp Real-Time PCR trên Lightcycler(TM). Tác giả Woegerbauer MJ.,... Tạp chí Hepatology, năm 2000.

 • Sequence variation of the hypervariable region in HCV carriers with normal ALT levels a comparison with symptomatic carriers. Sự thay đổi chuỗi của vùng thay đổi nhiều ở tác nhân mang HCV có mức ALT bình thường: so sánh với các tác nhân mang triệu chứng bệnh. Tác giả Shiro M., Michio S., Hiroshi S. Tạp chí Microbiology and Immunology, năm 1996.

 • Frequent detection of hepatitis C virus subtype 3a (HCV-3a) isolated in Thailand by PCR using subtype-specific primers. Phát hiện nhanh các chất tách kiểu 3a (HCV-3a) của virut viêm gan C ở Thái Lan bằng PCR sử dụng các chất mồi đặc trưng. Tác giả Apichartpiyakul C., Miyajima H., Doi H. Tạp chí Microbiology and Immunology, năm 1995.

 • Identification of hepatitis C virus subtype 3b (HCV-3b) among Japanese patients with liver diseases using highly efficient primers for reverse transcription polymerase chain reaction. Xác định virut viêm gan C loại phụ 3b (HCV-3b) trong số các bệnh nhân Nhật Bản bị bệnh gan khi dùng các khơi mào hiệu lực cao cho phản ứng chuỗi polymeraza phiên mã ngược. Tác giả Doi H., Yoon S., Homma M. Tạp chí Microbiology and immunology, năm 1994.

 • Inferred hepatitis C virus quasispecies diversity is influenced by choiced of DNA polymerase in reverse transcriptase polymerase chain reactions. Tính đa dạng cận loài của virut viêm gan C là tùy thuộc vào việc chọn lọc ADN polymeraza trong PCR với enzym phiên mã ngược. Tác giả Mullan Brian,... Tạp chí Analytical Biochemistry, năm 2001.

 • A quantitative HCV - PCR test for routine. Thử nghiệm định lượng HCV hằng ngày bằng kỹ thuật PCR. Tác giả Krarup H B., Drewes A M., Madsen P H. Tạp chí Scandinavian journal of clinical & laboratory investigation, năm 1998.

 • Localization of hepatitis C virus RNA on human erythrocytes by RT in situ PCR technique. Định vị RNA của siêu vi viêm gan C trong hồng cầu người bằng kỹ thuật RT-PCR. Tác giả Lotz G,... Tạp chí Scandinavian journal of gastroenterology, năm 2002.

 • Rapid micro PCR system for hepatitis C virus amplification. Hệ thống vi phản ứng chuỗi polymerase nhanh để khuếch đại siêu vi viêm gan C. Tác giả Lin, Yu-Cheng,…. Nguồn: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, năm 2000.

 • Polymerase chain reaction as marker of infectivity in people with hepatitis C. Phản ứng chuỗi polymerase là tác nhân phát hiện sự nhiễm ở những người bị viêm gan C. Tác giả Sara Thomas, Andrew Hall, Marie-Louise Newell. Tạp chí BMJ, năm 1998.

 • Systematic review of role of polymerase chain reaction in defining infectiousness among people infected with hepatitis C virus. Tổng quan vai trò của phản ứng chuổi polymerase trong việc phát hiện sự lây nhiễm những người bị siêu vi viêm gan C. Tác giả Dore GJ, Kaldor JM, McCaughan W, Tạp chí BMJ, năm 1997.

 • A quantitative HCV-PCR test for routine diagnostics. Thử nghiệm định lượng siêu vi viêm gan C bằng PCR để chẩn đoán thường ngày. Tác giả Krarup HB, Drewes AM, Madsen PH. Department of Clinical Chemistry, Aalborg Hospital, Denmark.

 • Quantitative detection of hepatitis C virus RNA by light cycler PCR and comparison with two different PCR assays. Phát hiện định lượng RNA siêu vi viêm gan C bằng PCR light cycler và so sánh với hai thử nghiệm PCR khác. Tác giả Matthias Schröter,... Tạp chí Journal of Clinical Microbiology, năm 2001.

 • High throughput Real-Time reverse transcription PCR quantitation of hepatitis C virus RNA. Kỹ thuật real time PCR phiên mã ngược hiệu suất cao để định lượng RNA siêu vi viêm gan C. Tác giả María Martell,... Tạp chí Journal of Clinical Microbiology, 1999.

 • Multiplex real-time reverse transcription PCR assay for determination of hepatitis C virus genotypes. Kỹ thuật real time PCR phiên mã ngược đa thành phần cho việc dò tìm kiểu gen siêu vi viêm gan C. Tác giả Linda Cook,... Tạp chí Journal of Clinical Microbiology, năm 2006.

 • Nested restriction site - specific PCR to detect and type hepatitis C virus (HCV): a rapid method to distinguish HCV subtype 1b from other genotypes. Giới hạn đặc trưng vị trí phản ứng chuỗi PCR để phát hiện kiểu siêu vi viêm gan C: một phương pháp nhanh để phân biệt kiểu phụ 1B HCV từ các kiểu gen khác. Tác giả Krekulova L,... Tạp chí J Clin Microbiol, năm 2001.

 • Detection of hepatitis C virus RNA by a combined reverse transcription PCR Assay: Comparison with nested amplification and antibody testing. Phát hiện RNA siêu vi viêm gan C bằng thử nghiệm phản ứng chuỗi PCR phiên mã ngược kết hợp: So sánh với khuyếch đại lồng và thử kháng thể. Tác giả Karen K. Y. Young,…Tạp chí Journal of clinical microbiology, năm 1995.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Nghiên cứu số lượng tế bào lympho B, T ở máu ngoại vi người nhiễm HCV không triệu chứng. Chủ nhiệm Hoàng Đăng Mịch, Đỗ Trung Phấn. Tạp chí Y học dự phòng, năm 2001.

 • Nghiên cứu chế tạo bộ mẫu chuẩn (panel chuẩn) để đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán viêm gan C. Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Kim Hương. Cơ quan chủ trì Trung tâm KĐQG Sinh phẩm, năm 2006.

 • Nghiên cứu nhiễm virut viêm gan B và virut viêm gan C trên một số nhóm người ở miền Nam Việt Nam để góp phần tìm nguồn cho máu. Chủ nhiệm Lã Thị Nhẫn. Cơ quan chủ trì Trung Tâm Huyết học truyền máu, năm 1995.

  1. Luận án:

 • Bước đầu tìm hiểu sự phân bố các týp gen của virus viêm gan C trên các nhóm đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả Diệp Thế Tài. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

  1. Sách:

 • Viêm gan virus C. Tác giả Châu Hữu Hầu. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006.

  1. Bài báo:

 • Kỹ thuật khuếch đại chuỗi gen trong chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. Tác giả Trần Văn Huy, Hà Thị Minh Thi. Tạp chí Y học thực hành, năm 2001.

 • Phát hiện virus viêm gan C (HCV) bằng RT-PCR. Tác giả Hồ Huỳnh Thùy Dương và CTV. Tạp chí Di truyền học, năm 1999.

 • Xây dựng quy trình định lượng virut viêm gan C (HCV) bằng kỹ thuật Real –time RT – PCR. Tác giả Nguyễn Hoàng Chương,... Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, năm 2004.

 • Kiểu gen của viêm gan C ở Việt Nam. Tác giả Hồ Tấn Đạt, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Hữu Bội Hoàn, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Thị Thùy Trang. Trung Tâm Y Khoa MEDIC, TP Hồ Chí Minh.

 • Các xét nghiệm trong chẩn đoán virus gây viêm gan siêu vi C. Tác giả Nguyễn Thanh Tòng, Phạm Thị Thu Thủy, Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Thị Thùy Trang. Nguồn: www.drthuthuy.com.

 • Xác định kiểu gen của HCV bằng kỹ thuật giải trình tự. Tác giả Phạm Hùng Vân, Võ Đức Xuyên An, Nguyễn Thị Minh Thư, Lê Thị Phi Yến, Đỗ Thị Thanh Thủy. Nguồn: www.nk-biotek.com.vn

 • Giải pháp sinh học phân tử toàn diện chẩn đoán và theo dõi điều trị nhiễm HBV hay HCV. Tác giả Phạm Hùng Vân, Lê Thị Phi Yến, Võ Đức Xuyên An, Đỗ Thị Thanh Thủy. Nguồn: www.nk-biotek.com.vn

 • Sử dụng kỹ thuật PCR để nhân gen NS4 của virút Hepatitis C bằng enzym deep vent ADN polymerase. Tác giả Nguyễn Hạnh Phúc. Tạp chí Y học thực hành, 2005.

 • Định lượng HCV RNA để đánh giá kết quả điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính bằng Interferon alfa. Tác giả Trần Xuân Chương. Tạp chí Y học thực hành, năm 1998.

 • Giới thiệu kỹ thuật giải trình tự gen và Real-Time PCR. Tác giả Lê Văn Phủng. Tạp chí Nghiên cứu y học, 2004.

 • Kháng nguyên tái tổ hợp ghép của virut viêm gan C. Tác giả Thái Cẩm Hồng, Yuri Khudyakovm, Ganesh Talekar. Hội thảo quốc tế sinh học. Hà Nội, tháng 7/2001.

 • Xác định genotyp virut viêm gan ở Việt Nam. Tác giả Nguyễn Thanh Hảo, Nguyễn Thu Vân. Tạp chí Y học dự phòng, năm 2000.

 • Nghiên cứu khả thi dịch tễ học phân tử nhiễm virut viêm gan C tại Hà Nội, giai đoạn 2000-2003. Chủ nhiệm Trần Thanh Dương, Nguyễn Thu Vân. Tạp chí Y học thực hành, năm 2000.

 • Nhiễm virut viêm gan C ở bệnh nhân mắc bệnh gan và genotyp virut viêm gan C. Tác giả Nguyễn Trọng Chính. Tạp chí Y dược học quân sự, 2004.

 • Tình hình nhiễm virut viêm gan trong nhóm bệnh nhân viêm gan cấp. Tác giả Trịnh Thị Ngọc, Lê Đăng Hà, Nguyễn Thu Vân. Tạp chí Y học Thực hành, năm 2000.

Ngoài ra Trung Tâm Thông Tin đã tiến hành thẩm định 05 đề tài liên quan:

 • Phát hiện virus viêm gan siêu vi C (HCV) trong máu bằng kỹ thuật RT - PCR và xác định trình tự một số cDNA HCV ở Việt Nam. Chủ nhiệm Hồ Huỳnh Thùy Dương. Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tháng 11/1999.

 • Ứng dụng một số kỹ thuật hiện đại để nâng cao hiệu quả chẩn đoán, theo dõi, điều trị viêm gan siêu vi mạn. Chủ nhiệm GS. BS. Phạm Hoàng Phiệt. Cơ quan chủ trì Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Tháng 7/2001.

 • Xây dựng quy trình định lượng virus viêm gan C (Hepatitis C virus - HCV) bằng kỹ thuật Real - Time RT - PCR (Reverse transcription - polymerase chain reaction) phục vụ cho việc nghiên cứu và điều trị bệnh viêm gan siêu vi C. Chủ nhiệm PGS.TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương. Cơ quan chủ trì Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tháng 3/2004.

 • Ứng dụng kỹ thuật Real - Time RT - PCR định lượng virus viêm gan C trong chỉ định và theo dõi điều trị bệnh viêm gan siêu vi C. Chủ nhiệm GS. BS. Phạm Hoàng Phiệt. Cơ quan chủ trì Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Tháng 3/2004.

 • Xây dựng và ứng dụng kỹ thuật giải trình tự để xác định kiểu gen virus viêm gan siêu vi C. Chủ nhiệm TS. Phạm Hùng Vân, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bảo. Cơ quan chủ trì Trường Đại Học Y Dược TP.HCM. Tháng 7/2006.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, ĐBTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Thị Thu Thủy


BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /7

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Y%20-%20Duoc -> nam2007
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
nam2007 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
Y%20-%20Duoc -> “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”
nam2007 -> IN182584 a novel process for the purification of atenolol (2-Ä4-hydroxy-3-isopropylamino-propoxy penyl) acetamide
nam2007 -> Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị kéo cột sống lưng sử dụng cơ cấu tác động phỏng sinh học
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương