Website thư viện tài liệu: Thông tin Liên hệ Ban biên tập: Webtải về 12.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích12.62 Kb.

Website thư viện tài liệu: Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:  

Web: http://www.docs.vn Tel : 0903.755.689 (Mr. Nguyên)

Email: lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (Mr. Phúc)

Các bạn có thể đặt mua tài liệu này tại website WWW.DOCS.VN


MỤC LỤC

Trang


LỜI NÓI ĐẦU

Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

I Sự ra đời và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn

II Vị trí, vai trò của công ty trách nhiệm hữu hạn trong nền kinh tế thị trường

III Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

I Khái niệm và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hiện hành

1 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

II Thành lập, giải thể, phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn

1 Quy chế thành lập công ty

2 Quy chế giải thể và phá sản công ty

III Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn

1 Quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn

2 Các nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn

IV Quy chế thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

1 Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn

2 Quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn

V Tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn

1 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chương III VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

I Những đổi mới của Luật doanh nghiệp về địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn

1 Thực trạng hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn

2 Những vấn đề pháp lý đặt ra cần giải quyết

II Một số ý kiến về địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hiện nay

1 Một số ý kiến về công ty trách nhiệm hữu hạn trong giai đoạn hiện nay

2 Các giải pháp pháp luật bảo đảm cho hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương