Warmly welcomes Amy Wellrsdick ­ Ptải về 42.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích42.48 Kb.
#21479
Asian Travel &Tours JSC.

Warmly welcomes
Rosa Oritiz
Len Tau SP

Nhom 03 khach ngay 15/02/11 ve vp-Dung SPTravel (canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr. Dung 0913 524 535

HANOI BACKPACKERS’

HOSTEL’S SAPA TOUR
Warmly welcomes

Amy Wellrsdick

­

P

TÀU SP1
Please fllow our guide to the restaurant for braeakeast and CAR 8h45’ coming to take you to Bac ha market

Nhom 2 K ngay 20/02/11 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcome


Gloria Prez

Len Tau SP3

Nhom 01 khach ngay 20/02/11 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535Warly welcomes
Michells Ann Mc,

David Lindsay

TAU SP7

Nhom 06k khach ngay 24/12/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Explorer Tours Vietnam

Warly welcomes

Rober Buiks

TAU SP

Nhom 03k khach ngay 03/11/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcomes


L ý Qu ốc Khánh Johana

Tau SP3

Please fllow our guide to the restaurant for braeakeast and CAR 8h45’ coming to take you to Bac ha market

Nhom 2 K ngay 20/02/11 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
GOLDEN SEA HOTEL
Warmly welcomes

Tau SP3

Please follow our guide to the restaurant for breakfast and 8h45’Car coming to take you to Bac Ha MarketNhom 02K ngay 09/05/10 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcome
Kienran Jame ScotTÀU SP3

Plaese fllow our guide to the restaurant for braeakeast and CAR 8h45’ coming to take you to Bac ha market

Nhom 1K ngay 23/05/10 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Fansipan view hotel

Warmly welcomes
Hà Nhật Linh

TÀU

Nhom 02 khach ngay 18/02/11 ve vp-Dung SPTravel (canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Holiday sapa hotel

Warmly welcomes

Franck Buisson


TÀU SP1 - HD Tu: 0984265090

Nhom 04 khach ngay 29/10/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535


Sapa Vietnam-Team

Warmly welcomes


Ho Lian-Kuang

Tau SP?

Nhom 02 khach ngay 20/02/11 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
KHÁCH SẠN T ẦM NH ÌN FANSIPAN

Hân hạnh đón tiếp

Anh Ch ị S ửu

Tau SP – 0989.704.285

Nhom 02 khach ngay 13/02/2011 – ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

GP Travel

Warmly welcomes

Samuel, Meital

TÀU SP1

Please follow our guide to the restaurant for breakfast and CAR 8h45’ coming to take you to

Bac Ha market

Nhom 2K ngay 23/01/2011 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535


Elegence Hotel
Warmly welcomes

Stecry

TÀU SP1

Nhom 01 khach ngay 28/01/2011 ve vp-Dung SPTravel (canh dai phun nuoc) cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr. Dung 0913 524 535

Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcome


Viel benoit

SP 3

Nhom 01 khach ngay 22/01/2011 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcomes
Julie Fontain

TÀU SP7

Nhom 1 khach ngay 14/10/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Ansian Travel and Tours JSC

Warmly welcomes

Kobe goethals


Tau SP 7

Nhom 01 khach ngay 01/11/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524


Sapa Pathfinder Travel
Sunshine Travel

Warmly welcomes

Mark Derksen
Tau SP

Please follow our guide to the restaurant for breakfast and CAR 8h45’ coming to take you to BAC HA market

Nhom 2K ngay 20/02/11 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Sapa Pathfinder Travel

Warmly welcomes


Anthony + Leeanne
TÀU SP3

Nhom 02 khach ngay 22/01/2011 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Sapa Goldsea Hotel
WARMLY WELCOMCordelia Muir


TÀU SP3

Please follow our guide to the restaurant for breakfast and CAR 8h45’ coming to take you to bac ha market

Nhom 1K ngay 25/4/10 DUA VAO NHA HANG CHI HUYEN THIEN AN SANG XE 8H45’ DON DI BAC HA

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
Eviva TOUR
Warmly welcomes
Mrs. Fiorella Risari


Tau SP5

Nhom 02 khach ngay 25/12/10 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535

Tuan Linh Travel

Warmly welcomes


Mr. Adrian

Len Tau SP3-Ve Tau P4 - 1+1+1+ Free - Fansipan View Hotel - AT

Nhom 02 khach ngay 16/01/11 ve vp-Dung SPTravel(canh dai phun nuoc )cong an Sapa

Moi chi tiet xin lien he 020 873 468 Mr:Dung 0913 524 535
tải về 42.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương