V/v xác định các khu vực là điểm cấm, cắm biển cấm người nước ngoài qua lạitải về 10.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.43 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 514/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 16 tháng 6 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v xác định các khu vực là điểm cấm, cắm biển cấm người nước ngoài qua lại
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 30/6/1989;

- Căn cứ Quyết định số 128/TTg ngày 01/02/1989 của Thủ tướng Chính Phủ về xác định các khu vực cấm và địa điểm được cắm biển “Cấm”;

- Căn cứ Thông tư số 05/TT-LB ngày 06/5/1993 của Liên bộ Nội vụ - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 128 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Căn cứ báo cáo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và kết luận trong cuộc họp các ngành ngày 06/5/1993,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay xác định khu vực điểm cấm người nước ngoài qua lại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm 59 điểm (theo danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao cho Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cắm biển cấm 59 điểm (đã xác định) xong trước ngày 30/7/1993.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:


- VP Chính phủ;

- Bộ NV, Bộ QP;

- VP Tỉnh uỷ;

- HĐND tỉnh, CA tỉnh;

- BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh;

- Các sở Lâm nghiệp, GTVT,

Thuỷ lợi, CN, TSản, VHTT

Tư pháp, VKSND tỉnh;

- Ban TCCQ tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Các BP và CVVP UBND tỉnh;- Lưu VPUB -TCCQ.

TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Sự

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương