V/v: Vướng mắc thực hiện hóa đơn tự intải về 7.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.09 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 1864/TCT-DNL

V/v: Vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 537/VTQĐ-TC ngày 28/02/2014 về vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn tự in của Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a khoản 1 điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên, Tập đoàn Viễn thông quân đội có trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ: CS, TVQT (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn : Uploaded -> danglien -> 2014 06 04
danglien -> CỤc gsql về HẢi quan
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> TỔng cục thuế Số: 1406/tct-kk v/v: Phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
2014 06 04 -> Số: 1730/bhxh-kt v/v: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
2014 06 04 -> Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
2014 06 04 -> Của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế gtgt
2014 06 04 -> TỔng cục thuế Số: 1863/tct-cs v/v: Giảm tiền thuê đất đối với các Hợp tác xã. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 06 04 -> TỔng cục thuế Số: 1871/tct-dnl v/v: Sử dụng mã số thuế. CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương