V/v triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-ttg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủtải về 11.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.04 Kb.
#21340

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

–––––––––––––


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Số: 1898/UBND-KTN
Ninh Thuận, ngày 11 tháng 4 năm 2015

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Quyết định đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ),


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Khoản 3, Mục III Kế hoạch trên của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình thực hiện, Sở chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- Như trên;

- CT, PCT. UBND tỉnh Trần Xuân Hòa;

- Các huyện, thành ủy;

- UBND các huyện, thành phố;

- VPUB: CVP, PVP (L.T.Dũng);

- Lưu: VT, KTN. QMT
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Xuân Hòa


Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 11.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương