V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tndn và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế gtgttải về 21.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích21.85 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1966 /UBND-KTTH

V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013.

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long;

- Cục trưởng Cục thuế;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh.

Căn cứ Công văn số 8336/BTC-CST, ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long triển khai các công việc sau đây:1. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân về hai Luật thuế mới ban hành:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013.

2. Tổ chức thực hiện và thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện:

a. Áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở từ ngày 01/7/2013;

b. Thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

c. Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

d. Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1/7/2013.

Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long báo cáo, đề xuất cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PVP Quản trị;

- Phòng: KTTH, KTN, TH;

- Lưu: VT, 6.03.02.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký: Trương Văn Sáu: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương