V/v triển khai Kế hoạch số 470/kh-ttcp của Thanh tra Chính phủtải về 7.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.52 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1089/UBND-TCD

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2015

V/v triển khai Kế hoạch số 470/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.Kính gửi: Thanh tra tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Kế hoạch số 470/KH-TTCP ngày 12/3/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 (đã gửi quý cơ quan);
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 470/KH-TTCP ngày 12/3/2015 của Thanh tra Chính phủ./.


Nơi nhận: 

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- VPUB: CVP, PVP ĐTĐ, NC;- Lưu: VT, TCD, VMT.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Lưu Xuân Vĩnh: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương