V/v thuế gtgt đối với thức ăn chăn nuôitải về 13.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.11 Kb.

TỔNG CỤC THUẾ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 684/CT- TT&HT Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2015

V/v thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi.

Kính gửi: Công ty TNHH Asialand Việt Nam.Địa chỉ: 24, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

MST: 3700598736.
Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận được công văn số 01.15/CV-CT ngày 06/01/2015 của Công ty hỏi về thuế GTGT đối với thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix năm 2015.

Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế qui định đối tượng không chịu thuế có ghi:

Điều 3Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 02/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi có qui định:

1. Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.”

Căn cứ các qui định trên và theo hướng dẫn về thuế GTGT tại công văn số 14062/CT-TT&HT ngày 11/12/2014 của Cục thuế, thì mặt hàng thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix của Công ty từ ngày 01/01/2015 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Về xử lý đối với thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả tài sản cố định) trước ngày 01/01/2015, do chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính nên Cục thuế chưa có cơ sở để hướng dẫn cho Công ty.

Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.
Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lãnh đạo CT (Email);

- Phòng TT & HT;

- Phòng KT1, KT2; KT3(Email); Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

- Lưu HCQT-TV-AC;(MHS:150108/108/540)

s 003-0115

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương