V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các điểm giữ xe phục vụ Festival năm 2014tải về 9.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.99 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1787/QĐ-UBND Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra

các điểm giữ xe phục vụ Festival năm 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 891/UBND-NC ngày 12/4/2014 của UBND thành phố Huế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn trong dịp Festival 2014;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các điểm giữ xe phục vụ Festival 2014, gồm các thành viên sau:
1. Ông: Hà Thanh Xuân - Phó Trưởng phòng TCKH Trưởng đoàn

2. Ông: Lê Quang Lân - Phó Đội trưởng ĐQLĐT Phó đoàn

3. Ông: Trần Thành - Chuyên viên phòng Kinh tế Thành viên

4. Ông: Nguyễn Thanh Phú - CV phòng Tài chính Kế hoạch Thành viên

5. Ông: Lê Quang Triễn - Phòng Quản lý Đô thị Thành viên

6. Ông: Lê Chí Tân - Đội CSDTTP về TT và QLKT Thành viên

7. Chủ tịch UBND các phường, Trưởng ban quản lý các chợ Thành viên

8. Mời đại diện Đội Quản lý thị trường số 2 Thành viênĐiều 2. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:

1. Xây dựng cụ thể kế hoạch, nội dung, lịch trình, thời gian và địa điểm kiểm tra. Tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các điểm giữ xe phục vụ Festival 2014.

2. Trực tiếp xử lý các vi phạm theo chức năng của các ngành tham gia kiểm tra và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Thời gian kiểm tra từ ngày 14/4/2014 đến ngày 21/4/2014.

4. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được bố trí từ ngân sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan: Tài chính Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Công an thành phố, Đội Quản lý Đô thị, Đội Quản lý thị trường số 2; Chủ tịch UBND các phường, Trưởng ban quản lý các chợ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TVTU;


- TT.HĐND TP;

- CT và CPCT;

- Như điều 4; (đã ký)

- Lãnh đạo VP, CVKT;- Lưu VT, N17.
Nguyễn Văn Thành
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương