V/v thực hiện các dự án bttải về 12.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích12.53 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 2111/UBND-KTTH

V/v thực hiện các dự án BT.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2011


Kính gửi :

Thường trực Tỉnh uỷ.

Trong khi chờ Bộ Tài chính ra văn bản hướng dẫn việc thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án theo hình thức BT. UBND đã báo cáo xin chủ trương ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tài chính trong quản lý dự án đầu tư XDCB theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Song đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa ra văn bản hướng dẫn.

Để tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành 2 dự án đang đầu tư theo hình thức BT:

- Dự án cải tạo, nâng cấp đường TL295B.

- Dự án Hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ sơn.

Căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh ngày 03.10.2011, UBND tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh uỷ cho phép thực hiện:

1. Việc thanh toán của các dự án BT đang triển khai thi công, đồng thời đã được UBND tỉnh phê duyệt giá tiền sử dụng đất quỹ đất đối ứng được thực hiện như sau:

a. Tại thời điểm UBND tỉnh đã có Quyết định giá thu tiền sử dụng đất của dự án khác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp Nhà đầu tư tiến hành nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành dự án BT và hạ tầng dự án khác đến thời điểm đó; cho phép thanh toán cho dự án công trình BT tương ứng với khối lượng nghiệm thu dưới hình thức ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi khối lượng hoàn thành (đã có nghiệm thu A-B).

b. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ đầu tư và nhà đầu tư xác định số tiền sử dụng đất còn lại (sau khi đã trừ ghi thu, ghi chi) tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thời gian nộp vào ngân sách trước ngày 31.12 hàng năm để thanh toán cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

c. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, nhà đầu tư để tính toán giảm trừ phần lãi vay tương ứng nhà đầu tư đã đầu tư và đã được nghiệm thu để ghi thu, ghi chi.

2. Trên cơ sở khối lượng hoàn thành giai đoạn tiếp theo của 2 dự án BT, tiếp tục cho thực hiện thủ tục thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để làm cơ sở xác định giá đối với các dự án khác.

3. Việc ban hành Quy định tạm thời về tài chính trong quản lý dự án đầu tư XDCB theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chờ khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trước mắt thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Lương Thành

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương