"V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-ub ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh"tải về 15.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích15.34 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=============
==========================================

Số: 3411 /2004/QĐ-UB
Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2004QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

"V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-UB ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ “Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”.

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1787/TT-TC ngày 01/9/2004.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định số 1681/QĐ-UB ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh như sau:
1/ Sửa đổi Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 1681/QĐ-UB ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh như sau:

Người sử dụng đất có giấy tờ theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ thì căn cứ vào nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và các yếu tố khác có liên quan để xử lý đền bù theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 1681/QĐ-UB ngày 24/7/1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

2/ Bổ sung chính sách thuê nhà tạm đối với những trường hợp phải phá rỡ toàn bộ nhà nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ như sau:

Trợ cấp tiền thuê nhà ở tạm đối với các hộ gia đình, cá nhân được đền bù toàn bộ nhà ở và phải phá rỡ toàn bộ nhà nhưng vẫn còn đất để tái định cư tại chỗ trong thời gian xây dựng nhà mới là: 1.800.000đ/hộ chính chủ.


3/ Bổ sung chính sách đền bù đối với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm cầu tạm, đường tránh (đất thu hồi tạm thời) được đền bù toàn bộ nhà ở và phải phá rỡ toàn bộ nhà thì ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ như trường hợp thu hồi đất vĩnh viễn còn được hưởng trợ cấp tiền thuê nhà trong thời gian bị mượn đất tính theo tháng là 300.000đ/tháng/hộ chính chủ


Điều 2: - Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Quảng Ninh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các hộ dân được đền bù căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thi hành).

- CT, P2.

- Lưu: GPMB, VP/UB.H-Q§620
T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


NguyÔn Quang H­ngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương