V/v sơ kết công tác phòng, chống aids, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016tải về 8.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.72 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1799/UBND-VX


V/v sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2016Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Sở Y tế;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh nhận được văn bản số 5730/VPCP-KGVX ngày 11/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2016,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các Sở, ngành có tên trên theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh, báo cáo gửi Công an tỉnh trước ngày 18/7/2016.

Giao Công an tỉnh (thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Ninh) tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ (gửi kèm file theo địa chỉ vucongthao@chinhphu.vn, nguyencuuduc@chinhphu.vn) và UBND tỉnh trước ngày 20/7/2016./.Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Chủ tịch, PCTVX UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T9.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương