V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532tải về 28.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích28.65 Kb.
#22749

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 7671 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 thánh 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét nội dung Tờ trình số 634/TTr-LĐ ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 về việc đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532;


Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 1001/TTr-SXD ngày 07 tháng 10 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 532, kèm theo bản vẽ ký hiệu KT: 02/02 do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập với những nội dung chính như sau:


I. Vị trí, và ranh giới quy hoạch:

1.Vị trí: Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch: Khu đất nghiên cứu quy hoạch có đặc điểm:

- Phía Đông Bắc: Giáp khu vực quy hoạch Ga đường sắt mới

- Phía Tây Bắc: Giáp đường dân sinh hiện hữu và đất gò đồi- Phía Đông Nam: Giáp đất gò đồi.

- Phía Tây Nam: Giáp đất gò đồi.

II. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 116.573 m2Bảng chi tiết quy hoạch sử dụng đất:


STT

Thành phần sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở chia lô

50.086

42,97

2

Đất công cộng

19.281

16,54

- Đất Trường Mẫu giáo

2.075

1,78

- Đất thương mại dịch vụ

17.206

14,76

3

Đất cây xanh

13.768

11,81

4

Đất giao thông

33.438

28,68

Tổng cộng

116.573

100,00


III. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Giao thông:

- Mặt cắt 1 - 1: B = 11,5m (3,0m + 5,5m + 3,0m).

- Mặt cắt 2 - 2: B = 15,5m (4,0m + 7,5m + 4,0m).

2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, gửi Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2.

- Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc cắm mốc ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12 và các đơn vị có liên quan, tổ chức việc bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày. Thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Liên Chiểu quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ranh giới quy hoạch được duyệt hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 532 - Binh đoàn 12; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH


Huỳnh Đức Thơ
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT và các PCT;- Lưu VT,P.QLĐTh.Каталог: images -> danang -> file -> chuyende -> thong%20tin%20quy%20hoach
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thong%20tin%20quy%20hoach -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 28.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương