V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng), phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốctải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.41 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ __________________________

Số: 730/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng), phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét tờ trình số 11/TTr-HĐĐG ngày 30/3/2010 của Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng), phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc với những nội dung như sau:

1. Vị trí, quy mô khu đất:

a) Vị trí: khu đất liền kề đường đê Hòa Bình, tiếp giáp phía sau khu đất Tiểu đoàn 512 (DNTN Như Ý đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất) tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

b) Diện tích: 130.135 m2 (trong đó nhà đầu tư được phép khai thác 39.600 m2 đất ở, đất xã hội hóa 60.000 m2, đất đầu tư xây dựng các hạng mục công trình công cộng 30.535 m2).

c) Hiện trạng: đất trống, hiện do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

2. Giá khởi điểm: 62.100.000.000 đồng (sáu mươi hai tỷ, một trăm triệu đồng). Trong đó chi phí đã san lấp mặt bằng là 25.100.000.000 đồng.

3. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: nộp lần đầu 30% ngay sau khi ký hợp đồng; số còn lại (70%) nộp trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng.

4. Mục đích sử dụng đất: dân cư, công trình công cộng và xã hội hóa.Điều 2. Giao Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng), thông báo, tổ chức đấu giá và thực hiện các bước theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh (Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT Vương Bình Thạnh (b/c); (đã ký)

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;

- Chánh VP. UBND tỉnh;- Lưu: VT, P. TH.


Vương Bình Thạnh


: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương