V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu hệ thống mạng thông tin liên lạc, dự án Đtxd bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Dutải về 12.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích12.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 2115/UBND-XDCB

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu hệ thống mạng thông tin liên lạc, dự án ĐTXD bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2011


Kính gửi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế.


Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tại tờ trình số 181/QLDA ngày 22/9/2011; Báo cáo thẩm định số 400/KH-VHXH ngày 26/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu hệ thống mạng thông tin liên lạc, dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

I. Điều chỉnh phân chia gói thầu số 14, dự án ĐTXD công trình bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du, phê duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành 3 gói như sau:

- Gói số 14a: Hệ thống mạng thông tin liên lạc;

- Gói số 14b: Hệ thống thang máy, tời và điều hoà không khí;

- Gói số 14c: Trang thiết bị nội thất, hành chính và thiết bị khác.

II. Kế hoạch đấu thầu gói thầu hệ thống mạng thông tin liên lạc (gói số 14a) như sau:

1. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế.

2. Tên gói thầu: Hệ thống mạng thông tin liên lạc (gói số 14a).

3. Giá gói thầu: 6.865.493.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm sáu mươi năm triệu, bốn trăm chín mươi ba nghìn đồng), trong đó: Xây lắp: 2.242.857.000 đồng; thiết bị: 4.622.636.000 đồng; là giá trị dự toán gói thầu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-QLDA ngày 21/9/2011.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.

7. Hình thức thực hiện hợp đồng: Xây lắp: Theo đơn giá. Thiết bị: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ khi ký kết hợp đồng.

9. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9, tháng 10 năm 2011.

10. Tư vấn xét thầu: Theo Điều 9, Điều 61 Luật Đấu thầu.

11. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm có biện pháp thi công hợp lý, tiết kiệm tối thiểu 2,50 % giá xây lắp, 1,0 % giá thiết bị theo quy định; đảm bảo chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gửi phê duyệt kết quả đấu thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương