V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tàitải về 11.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.59 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1173/UBND-XDCB


V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ Châu Âu.


Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 232/KH-KTN ngày 11/5/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, công trình cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch tập trung xã Lâm Thao, huyện Lương Tài; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Bên mời thầu: Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ Châu Âu.

2. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 3: Toàn bộ phần thiết bị; giá gói thầu: 499.400.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm nghìn đồng);

- Gói thầu số 4: Giám sát lắp đặt thiết bị; giá gói thầu: 3.211.000 đồng (Ba triệu, hai trăm mười một nghìn đồng);

Giá các gói thầu phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 24/3/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 3: Tự thực hiện theo quy định.

- Gói thầu số 4: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5, tháng 6 năm 2016.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói (đối với gói thầu số 4).

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: Theo tiến độ thi gói thầu số 3;

- Gói thầu số 3: Hoàn thành trong quý IV năm 2016.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng gói thầu, tiết kiệm tối thiểu 1,0 % giá trị dự toán gói thầu thiết bị và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: TC, XD;

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP.KTTH;- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương