V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015tải về 70.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích70.33 Kb.
#25266

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 754/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 18 tháng 04 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn quy hoạch cho các dự án từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản thẩm định số 344/KHĐT-KT ngày 18/4/2008,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

3. Mục tiêu: Lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tiềm năng khoáng sản một cách có hiệu quả góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển của tỉnh.

4. Nội dung Đề cương nhiệm vụ: Lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

(Chi tiết có phụ lục 1 kèm theo)

5. Dự toán kinh phí được duyệt: 162.000.000 đồng.(Một trăm sáu mươi hai triệu đồng)

(Chi tiết có phụ lục 1 kèm theo)

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

7. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II - 2008.

8. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Đảm bảo chất lượng công tác lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 theo mục tiêu, yêu cầu đặt ra; Quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu VT, CV TNMT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Lâm Phương

PHỤ LỤC I
ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN

LẬP BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN

KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008

của UBND tỉnh Quảng Bình)PHẦN THỨ NHẤT: ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

I- Đặt vấn đề

Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không tái tạo được, là tài sản của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu đài, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản (có hiệu lực ngày 01 tháng 10 năm 2005) việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải theo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được lập theo vùng Lãnh thổ và theo loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh và cấp phép thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với khoáng sản không đưa vào quy hoạch thăm dò của cả nước.

Mục đích của bổ sung quy hoạch hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 là làm căn cứ cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng nhu cầu cấp thiết vật liệu xây dựng của địa phương, đảm bảo công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chủ trương của UBND là về việc giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương liên quan lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã điều tra khảo sát xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

- Tên dự án: Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình và Tổ chuyên gia.

- Thời gian thực hiện hoàn thành: Trước 30/11/2007.

II. Phạm vi thực hiện bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 với các khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh: như khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Khoáng sản đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng mà không nằm trong quy hoạch của cả nước và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép thăm dò của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà không đưa vào quy hoạch thăm dò của cả nước.III. Sự cần thiết phải lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Việc lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm:

- Làm căn cứ cho việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản;

- Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vật liệu xây dựng của địa phương;

- Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

IV. Hiện trạng các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản:

1. Khảo sát, thăm dò khoáng sản:

Từ năm 1979 đến nay Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 6 giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong đó 2 giấy phép thăm dò vàng, 3 giấy phép thăm dò đá vôi đá sét xi măng, 1 giấy phép thăm dò sét gạch ngói; đã bàn giao cho UBND tỉnh 31 khu vực để tỉnh quản lý và cấp giấy phép khai thác tận thu.2. Đánh giá hiện trạng các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản:

Khai thác, chế biến khoáng sản ở tỉnh Quảng Bình đã được phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm qua, nhiều khu vực khoáng sản đã được đưa vào khai thác có hiệu quả, đảm bảo môi trường, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho xây dựng các công trình, sản xuất của các nhà máy, góp phần giả quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu cho ngân sách của tỉnh.

Đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân không ngừng phát triển. Khai thác, chế biến khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng quy mô nhỏ, công nghệ - thiết bị chủ yếu là cơ giới và bán thủ công.

* Những tồn tại chỉ yếu:

Những tồn tại chủ yếu trong 1ĩnh vực hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Bình là:

a. Còn nhiều khu vực khoáng sản chưa được tìm kiếm đánh giá, thăm dò, nhất là nhóm khoáng sản kim loại, do đó hạn chế việc đầu tư và hiệu quả kinh tế trong hoạt động khai thác;

b. Do nhu cầu cấp thiết của các công trình nhà nước nên một số hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản chưa theo quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c. Một số khoáng sản hoạt động khai thác nhưng chưa thăm dò đánh giá trữ lượng nên đã làm hạn chế hiệu quả đầu tư;

d. Một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.V. Nguyên tắc chung về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải lập theo các nguyên tắc:

- Khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản phục vụ cho nhu cầu trước mắt, đồng thời có tính đến sự phát triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;

- Bảo đảm yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác;

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh và các quy định của Luật Khoáng sản;

- Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của tỉnh phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.VI. Những căn cứ để lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

1. Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản:

Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản rất phong phú, nhiều điểm, mỏ khoáng sản đã được khai thác sử dụng.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước:

Nhà nước đầu tư cho việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; có chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư dự án khai thác gắn liền với chế biến tại chổ khoáng sản ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án khai thác, chế biến có công nghệ tiên tiến, đảm bảo môi trường làm ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.3. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là một phần của quy hoạch phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2015 của tỉnh đã được phê duyệt, phù hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và phải phù lợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước được Chính phủ phê duyệt.4. Hiện trạng khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình:

Khoáng sản vật liệu xây dựng đã được khai thác chủ yếu từ cuộc chiến tranh chống Mỹ đến nay. Nhiều khu vực khai thác để xây dựng công trình giao thông như đường Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đã ngừng khai thác. Nhiều mỏ khai thác ngày càng ổn định và phát triển.VII. Các khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

Tổng số khu vực bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 là 60 khu vực mỏ.Trong đó:

- 14 mỏ cát xây dựng, diện tích 196 ha;

- 08 mỏ sắt và 06 mỏ Laterit, diện tích 193 ha;

- 11 mỏ sét gạch ngói, diện tích 77 ha;

- 05 mỏ đá xây dựng, diện tích 24 ha;

- 04 mỏ vàng, diện tích 230 ha;

- 03 mỏ sét xi măng, diện tích 286 ha;

- 02 mỏ mangan, xã Hồng Hoá và xã Hoá Sơn, diện tích 45 ha;

- 02 mỏ Silicit phụ gia xi măng, diện tích 11 ha;

- 01mỏ Wonfram, xã Kim Hoá, diện tích 05 ha;

- 01 mỏ Cericit, xã Cự Nẫm, diện tích 10 ha;

- 01 mỏ Phosphorit, xã Ngân Thuỷ, diện tích 01 ha;

- 0l mỏ phiến sét than, xã Thanh Hoá, diện tích 05 ha;

- 01 mỏ nước khoáng nóng Thanh Lâm, xã Ngư Hoá, diện tích 02 ha.VIII. Sản phẩm giao nộp

1. Báo cáo thuyết minh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015: 180 quyển;

2. Bản đồ hiện trạng khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, tỷ lệ 1/200.000: 180 bộ;

3. Bản đồ bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, tỷ lệ 1/200.000: 180 bộ; Tỷ lệ 1/600.000: 180 bộ;

4. Bản đồ khoáng sản tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/200.000: 180 bộ;

5. 02 bộ đĩa CD lưu số liệu sản phẩm trên.PHẦN THỨ HAI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 là hết sức cần thiết nhằm làm căn cứ cho các Bộ, Ngành liên quan, UBND tỉnh quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, sử dụng có hiệu quả.PHỤ LỤC II
Kinh phí lập bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015


(Kèm theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008

của UBND tỉnh Quảng Bình)TT

Hạng mục

Kinh phí

(ĐVT: đồng)

1.

Điều tra, thu thập thông tin, khảo sát đo vẽ, đánh giá trữ lượng các khu vực mỏ; Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.

42.920.000

-

Huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa: 23 khu vực

13.800.000

-

Huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy: 23 khu vực

11.040.000

-

Huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới: 14 khu vực

5.880.000

-

Xử lý số liệu

5.200.000

-

Viết thuyết minh

7.000.000

2.

Số hóa, biên tập và in bản đồ

52.100.000

-

Thu thập tổng hợp số liệu, bản đồ

200.000

-

Kiểm tra, bổ sung yếu tố bản đồ

1.800.000

-

Quét, nắn, chỉnh xây dựng cơ sở toán học bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu

28.800.000

-

Biên tập kỹ thuật, xây dựng, thiết kế thư viện ký hiệu, ký hiệu trên máy

1.500.000

-

Số hóa, biên vẽ các đối tượng bản đồ

18.000.000

-

Kiểm tra chỉnh sửa sản phẩm bản đồ

1.200.000

-

Công in bản đồ

600.000

3.

Vật tư in bản đồ

38.295.000

-

Mực in bản đồ
-

Mực in màu
-

Giấy A­­­0
-

Mực in vi tính
-

Giấy in A4
-

Giấy in A3
-

Đĩa CD
-

Vật tư khác (Dao xén giấy, thước kẻ, cặp 3 dây, bút chì...)
4.

Photo nhân bản hồ sơ, tài liệu (180 bộ)

17.785.000

5

Chi phí hội nghị, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch

10.900.000
Tổng cộng:

162.000.000

Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> KinhTeXaHoi -> QuyHoachDinhHuong
QuyHoachDinhHuong -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành y tế Quảng Bình thời kỳ 2011 2020
QuyHoachDinhHuong -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
QuyHoachDinhHuong -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
QuyHoachDinhHuong -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
QuyHoachDinhHuong -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QuyHoachDinhHuong -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
QuyHoachDinhHuong -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
QuyHoachDinhHuong -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do
QuyHoachDinhHuong -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

tải về 70.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương