V/v đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), vesta và cesaistải về 24.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích24.59 Kb.
#22106

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /UBND-NV
Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2015

V/v đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), VESTA và CESAIS.
Kính gửi:

- Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Kinh tế;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận Văn bản ghi ngày 25/4/2015 và Văn bản ghi ngày 04/5/2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Kinh tế (CESAIS) về việc xin được làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận (các Văn bản đã được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư),

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), Công ty VESTA và CESAIS vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận với nội dung, chương trình làm việc theo đề nghị tại Văn bản ghi ngày 04/5/2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Kinh tế (CESAIS).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ và tổ chức chương trình làm việc với đoàn công tác của Công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), Công ty VESTA và CESAIS đạt hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành; chuẩn bị các nội dung, tài liệu để Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác theo đề nghị tại Văn bản ghi ngày 04/5/2015.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị và bố trí lịch để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn công tác đạt hiệu quả, đúng quy định nhà nước./.

(Đính kèm các Văn bản liên quan gửi Công an tỉnh)


Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT. UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- VPUB: CVP, TH;

- Lưu: VT, NV. Vân


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

[

UBND TỈNH NINH THUẬNVĂN PHÒNG

BM 04.01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________Ninh Thuận, ngày 08/05/2015

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC


Kính trình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình

Vấn đề trình: V/v đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), VESTA và CESAIS.

Đăng VBĐH Không đăng VBĐH


Tóm tắt nội dung, ý kiến các cơ quan liên quan và đề xuất của chuyên viên sau khi thẩm tra:

Ý kiến lãnh đạo Văn phòng


Trên cơ sở xem xét đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Kinh tế (CESAIS) Văn bản ghi ngày 25/4/2015 và Văn bản ghi ngày 04/5/2015 về việc xin được làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Lịch công tác tuần 20/2015 đã ban hành,

*Thời gian vào làm việc: Chiều ngày 12/5/2015 (Thứ Ba) tại Văn phòng UBND tỉnh. (Phòng Tổng hợp sẽ có Giấy mời riêng)

* Thành phần người nước ngoài: Gồm 02 người quốc tịch Tây Ban Nha và 01 người quốc tịch Malaysia. (có hộ chiếu kèm theo)

Kính trình Lãnh đạo xem xét và ký ban hành Văn bản về việc đồng ý tiếp và làm việc với Đoàn công tác của công ty Up Treasure Holdings Limited (Enfinity), VESTA và CESAIS; để thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý đoàn công tác có thành phần nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, đảm bảo đúng quy định hiện hành về quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.Chuyên viên


Lê Thụy Ngọc VânPhê duyệt của Lãnh đạo UBND tỉnh


Каталог: vbdh.nsf -> de0692aeaf787f4d472571fb00123743
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ninh Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2015
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN –––––––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-bnn-htqt ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> TỈnh ninh thuậN
de0692aeaf787f4d472571fb00123743 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG

tải về 24.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương