V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm, báo cáo ktkt công trình cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninhtải về 11.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.26 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 2117/UBND-XDCB

V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm, báo cáo KTKT công trình cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2011


Kính gửi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban thực hiện dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh.


Xét đề nghị của Ban thực hiện dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh tại tờ trình số 07/TTr-BDA ngày 07/9/2011; Báo cáo thẩm định số số 393/KH-VHXH ngày 20/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Bên mời thầu: Ban thực hiện dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh.

2. Tên gói thầu: Cải tạo, nâng cấp các phòng xét nghiệm (xây lắp)

3. Giá gói thầu: 247.828.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn đồng), là giá trị dự toán gói thầu Giám đốc Ban thực hiện dự án hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-GĐ ngày 18/7/2011.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển y tế dự phòng và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

7. Hình thức thực hiện hợp đồng: Theo đơn giá.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ khi ký kết hợp đồng.

9. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9, tháng 10 năm 2011.

10. Tư vấn xét thầu: Theo Điều 9, Điều 61 Luật Đấu thầu.11. Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo đảm có biện pháp thi công hợp lý, tiết kiệm tối thiểu 2,5 % giá gói thầu theo quy định; đảm bảo chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gửi phê duyệt kết quả đấu thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương