V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninhtải về 9.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích9.58 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 758/UBND-XDCB

V/v kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2010


Kính gửi :

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 52/STTTT-CNTT ngày 27/4/2010, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 207/KH-TH ngày 29/4/2010, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Tên gói thầu: Dự án triển khai đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn II.

2. Giá gói thầu: 259.200.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng), là giá trị dự toán tạm tính Chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 12a/QĐ-STTTT ngày 10/5/2010.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Phương thức chỉ định thầu: 01 túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2010.

9. Tư vấn xét thầu: Theo Điều 9, Điều 61 Luật Đấu thầu.

10. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý, tiết kiệm tối thiểu 5,0 % giá gói thầu; đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương