V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtải về 35.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích35.91 Kb.
#22678

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 527/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 25 tháng 03 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

V/v hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch

thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của
Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kết luận Phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53 tại Thông báo số 512-TB/TU ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Tỉnh ủy Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 281/SNV-TC ngày 17 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Công thương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn.

- Sở Công thương được sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

- Căn cứ thông tư hướng dẫn của liên bộ, Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, chỉ đạo Sở Công thương, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch cùng với các sở, ngành có liên quan tổ chức giao nhận (về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, tài chính và bố trí trụ sở làm việc…) theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình hợp nhất, chuyển giao, hoạt động của lĩnh vực công thương bảo đảm bình thường; trước mắt Sở Công thương tạm thời bố trí cán bộ theo bộ máy mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện có và các nhiệm vụ mới bổ sung cho đến khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc giao nhận phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Tổng số biên chế năm 2008 giao (nguyên trạng) cho Sở Công thương là 92, trong đó: 79 biên chế hành chính, 01 công chức dự bị, 04 biên chế sự nghiệp và 08 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đính kèm Bảng chỉ tiêu biên chế chi tiết).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Văn phòng CP;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Công thương; B/c

- Ban TVTU;

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Ban TCTU;

- Công an tỉnh (PC13);

- Công báo tỉnh;

- Lưu VT, NCVX, SNV.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Lâm Phương
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP VÀ
HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2008


(Ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

Biên chế và HĐ 68 giao năm 2008

Biên chế hành chính

Biên chế công chức dự bị

Biên chế sự nghiệp

HĐ 68

SN GD- ĐT

SN YT

SN VH- TT- TT

SN khác
Sở Công thương

92

79

1


4

8

1

Khối Văn phòng Sở

35

30

1

4

2

Chi cục Quản lý thị trường

52

49
3

3

Trung tâm Khuyến công

5
4

1


Ghi chú:

- Tiếp nhận từ Sở Thương mại và Du lịch để bố trí vào Khối Văn phòng Sở (Phòng Thương mại, Văn phòng, Thanh tra Sở (Thanh tra thương mại) 14 biên chế, trong đó: 12 BCHC và 02 HĐ 68.

- Tiếp nhận từ Chi cục Quản lý thị trường 52 biên chế, trong đó: 49 BCHC và 03 HĐ 68.

(Trong 52 biên chế đã bổ sung cho Chi cục Quản lý thị trường 01 HĐ 68 để bố trí tạp vụ).- Đề nghị Sở Công thương sao gửi Quyết định giao biên chế này đến các tổ chức trực thuộc Sở./.

Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> VĂn bản quy phạm pháp luậT (quyếT ĐỊNH, chỉ thị) do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngàY 01/07/1989 ĐẾN ngàY 30/6/2006 liên quan đẾn lĩnh vực văn hoá, XÃ HỘI, thông tin, thể DỤC thể thao, giáo dụC, ĐỜi sống và y tế ĐÃ HẾt hiệu lựC
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1140/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1195 /QĐ-ub
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TỈnh quảng bìNH
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1508/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Căn cứ Chỉ thị sô 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

tải về 35.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương