V/v Giao kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 4209/QĐ-ubnd ngày 26/11/2010 của ubnd tỉnh về việc thu hồi đất của Đồn Biên phòng 495 để xây dựng tuyến đường nối các huyện phía Tây Thanh Hóatải về 10.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.12 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ


Số: 5178/UBND-NN

V/v Giao kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Đồn Biên phòng 495 để xây dựng tuyến đường nối các huyện phía Tây Thanh Hóa.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8 năm 2011


Kính gửi:  • Sở Tài nguyên và Môi tr­ường;

  • Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh;

  • Đồn Biên phòng 495;

  • Ban Quản lí dự án giao thông I Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1768/STNMT-QLĐĐ ngày 03/8/2011 của Sở Tài nguyên và Môi tr­ường về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Đồn Biên phòng 495 để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồi Xuân-Tén Tần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc thu hồi đất của Đồn Biên phòng 495 để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồi Xuân-Tén Tần, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 26/11/2010.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng 495, Ban Quản lí dự án giao thông I Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án./.

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH

- Như­­­­ trên; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các đơn vị liên quan;

- Lư­­­­­u: VT, NN(2).

(Truc265.ThuhoidatDon495)
Nguyễn Đức Hạnh (đã ký)
: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương