V/v báo cáo tình hình xử lý xóa nợ vay hộ nuôi tôm tại Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Hòatải về 8.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích8.62 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2261/UBND-TC Quy Nhơn, ngày 06 tháng 7 năm 2010V/v báo cáo tình hình xử lý xóa nợ vay hộ nuôi tôm tại Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Hòa.

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 17/3/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh kiểm tra, xác định cụ thể nguồn vốn còn thiếu tại Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Hòa sau khi đã sử dụng Quỹ Dự phòng rủi ro và Quỹ Dự phòng tài chính của Quỹ để xóa nợ đối với các hộ nuôi tôm bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và môi trường ô nhiễm không có khả năng trả nợ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 137/TTg-KTTH ngày 18/01/2010. Kết quả kiểm tra UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính như sau:

- Số tiền nợ gốc được phép xóa cho các hộ nuôi tôm theo Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 17/3/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 3.782.900.000 đồng.

- QTDND Phước Hòa đã sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro tương ứng đã trích lập và Quỹ dự phòng tài chính hiện có đến hết ngày 31/3/2010 để xóa nợ gốc 176 hợp đồng tín dụng của các hộ nuôi tôm theo Quyết định trên là 1.165.867.250 đồng.

- Số tiền gốc còn thiếu nguồn xử lý, đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ cho QTDND Phước Hòa là 2.617.032.750 đồng (Hai tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, ba mươi hai ngàn, bảy trăm năm mươi đồng).(Số liệu chi tiết theo Biên bản kiểm tra liên ngành của Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình Định Sở Tài chính đã gửi Bộ Tài chính tại Công văn số 1022/STC-NS ngày 31/5/2010)

UBND tỉnh Bình Định báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét, hỗ trợ cho QTDND Phước Hòa có nguồn để xử lý hết số nợ nêu trên./.Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như trên; KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT Lê Hữu Lộc;

- CVP, PVP Nguyễn Đức Thi;

- NHNN Việt Nam;

- CN NHNN tỉnh;

- Sở Tài chính;- Lưu: VT, K17. Lê Hữu Lộc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương